Sadržaj i struktura istraživanja

Rezultati istraživanja podijeljeni su u nekoliko grupa kako bi bili korisnicima bili pristupačniji.

Prvi dio Socio-ekonomske razvojne potrebe lokalnih zajednica sadrži preglede provedenog kvalitativnog istraživanja u lokalnim zajednicama odnosno predstavlja socio-ekonomske potrebe poslovnog sektora i civilnog društva. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni po gradovima/općinama/opštinama.

Drugi dio materijala sadrži komparativnu analizu Presjek stanja u lokalnim zajednicama po svakom od UN ciljeva održivog razvoja. Ova analiza predstavlja sumiranje stanja na lokalnom nivou za svaki od 17 UN ciljeva održivog razvoja. Svrha ove analize jeste poređenje stanja u lokalnim zajednicama ali i identifikacija nekih zajedničkih karakteristika. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni po UN ciljevima održivog razvoja.

Treći dio istraživanja Procjena građana o socio-ekonomskim trendovima u njihovim zajednicama predstavlja rezultate ankete s građanima provedene širom BiH s fokusom na 16 lokalnih jedinica u kojima je provedeno istraživanje u ovoj prvoj fazi. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni vizualno i grupno.

Četvrti dio materijala na ovoj web stranici jeste Procjena usklađenosti lokalnih razvojnih planova sa potrebama zajednicama. Ovaj dio materijale jeste analiza usklađenosti usvojenih lokalnih razvojnih strategija i planova sa stvarnim potrebama poslovnog sektora i civilnog društva. Rezultati ovog istraživanja su predstavljeni po gradovima/općinama/opštinama.

Peti dio ovog istraživanja su materijali pod nazivom Lokalne razvojne strategije i planovi. U biti ovo su materijale koji su tokom istraživanja prikupljeni sa web stranica lokalnih jedinica koje su bile predmet istraživanja. Pored razvojnih strategija i planova prikupljene su sve strategije i planovi koji se odnose na neki od UN ciljeva održivog razvoja, kao na primjer za rodnu ravnopravnost ukoliko postoje tj. usvojene su. Tako prva stranica daje pregled strategija i planova usvojenih po gradovima/općinama/opštinama.