DERVENTA

Svijet bez siromaštva

Zbog sve težih uslova života, kao i zbog sve većeg broja starih lica kojima je potrebna pomoć, rad ustanova socijalne zaštite je od velike važnosti. Rezultati popisa iz 2013. godine ukazuju na to da je stanovništvo opštine ušlo u duboku demografsku starost, što pokazuju i sljedeće činjenice: udio stanovnika mlađe životne dobi do 14 godina u ukupnom stanovništvu iznosi 13,72%, a udio starijeg stanovništva iznad 65 godina iznosi 18,61%. Prema podacima iz Strategije razvoja Opštine Derventa 2018-2025, opština bilježi smanjenje ukupnog broja stanovnika, sve ubrzaniju prirodnu depopulaciju i progresivno demografsko starenje, na što ukazuje porast broja i udjela stanovnika starijih od 65 godina.  U opštini Derventa djeluje nekoliko ustanova čija je primarna djelatnost zbrinjavanje lica koja ne mogu sama da se staraju o sebi ili porodici, a to su Centar za socijalni rad, JU Dom za starija lica „Zlatni lug“ i Gerontološki centar. Socijalna zaštita obezbjeđuje se za građane koji su nesposobni za rad, nemaju sredstva za život, niti srodnike koji su u zakonskoj obavezi i mogućnosti za izdržavanje. Centar, takođe, brine i o licima koja su se našla u potrebi za smještanjem u ustanove socijalne zaštite, za zbrinjavanje u hraniteljske porodice i druge ustanove. Prema podacima Zavoda za statistiku RS, maloljetnih korisnika socijalne zaštite na području opštine Derventa u toku 2021. godine bilo je 392, a punoljetnih korisnika 317. Od toga najveći broj korisnika ugrožen je teškom porodičnom situacijom u slučaju maloljetnih lica, dok su to nedovoljni prihodi za izdržavanje  u slučaju punoljetnih lica.

 

Svijet bez gladi

U opštini Derventi ne postoji javna kuhinja. Za razliku od drugih obližnjih opštinskih organizacija Crvenog krsta, opštinska organizacija Crvenog krsta Derventa ne obezbjeđuje dnevne obroke. Razlog tome nije nepostojanje stanovnika iz ugroženih kategorija kojima bi ovi obroci bili potrebni, nego finansijski nedostaci u javnom budžetu za kreiranje adekvatnih tehničkih, sanitarnih i materijalnih uslova za pripremu i dostavu ovih obroka.    Prema procjenama Centra za socijalni rad Derventa, postoji potreba za obezbjeđivanjem 41 obroka dnevno za stanovnike treće životne dobi koji žive u ruralnim mjesnim zajednicama na području opštine i zbog niskih mjesečnih primanja i lošeg opšteg zdravlja nisu u mogućnosti samostalno obezbijediti neophodnu dnevnu  količinu hrane.

 

Zdravlje i blagostanje

Omogućeno je samo pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite. S obzirom na broj registrovanih lica koji iznosi 27.404, ne može se reći da broj zaposlenih u zdravstvu odgovara zdravstvenim potrebama stanovništva, te da u potpunosti može odgovoriti na njih. Primjera radi, kako se navodi u Strategiji razvoja Opštine Derventa 2018-2025,  specijalističko ginekološka ambulanta Doma zdravlja obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu žena preko 15 godina života. U ovoj službi su zaposlena samo dva ljekara specijalista ginekologije, a broj registrovanih osiguranih lica za ovaj segment  zdravstvene zaštite iznosi čak 13.404. U okviru Doma zdravlja djeluje i vanbolničko porodilište za područje Broda i Dervente. Ne postoje objavljeni podaci o stopi smrtnosti majki i stopi smrti ispod 5 godina. Takođe, specijalističko pedijatrijska ambulanta obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu djece od 0-6 godina, te konsultativne preglede djece od 6-18 godina upućenih od strane doktora porodične medicine za 1.760 registrovanih osiguranih lica, a broj ljekara  u ovoj službi je takođe samo dva specijalista pedijatrije. S tim u vezi, prema mišljenju ispitanika_ca,  jedan od prioriteta u oblasti zdravstva na području ove opštine treba da bude usmjeren u pravcu ponovne revitalizacije sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite u skladu sa potrebama lokalnog stanovništva.

 

Kvalitetno obrazovanje

U obrazovnoj strukturi opštine Derventa najveći udio zauzima srednjoškolsko obrazovanje, čak 10.884 stanovnika ima završenu srednju školu, a stanovnika sa stečenim višim i visokim zvanjima je nešto manje od 2.000. Stanje ukupne školske infrastrukture je zadovoljavajuće. Iako su proteklih godina su ulagana određena sredstva u obnovu krovova, izolaciju, zamjenu stolarije, rješavanje problema grijanja, obnove fiskulturnih sala i igrališta kako u centralnim, tako, manjim dijelom i u područnim školama na teritoriji opštine Derventa, ispitanici smatraju da su neophodna i dalja ulaganja u narednim godinama, i to ne samo infrastrukturna, već i ulaganja u nabavku opreme, zamjenu dotrajalog namještaja, te izgradnju i planiranje igrališta i sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u nekim područnim školama. Dugoročno posmatrano, uočljivo je smanjenje broja učenika, sa tendencijom blagog opadanja, ipak, uzevši u obzir navedene parametre za određene gradove i opštine Republike Srpske, vidljivo je da Derventa ima stabilan broj učenika, te nema izraženih skokova ka maksimumu ili minimumu. Ipak, na području opštine Derventa stalna je potražnja za kadrovima i obrazovnim profilima koji školuju nedostajuće kadrove, koje zahtijeva postojeća privredna struktura, a kojih nema u dovoljnom broju, na primjer obućara. Prema podacima Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa i Biroa za zapošljavanje u Derventi dvanaest firmi, koje se bave obućarskom proizvodnjom na području opštine, radnike dobijaju uglavnom prekvalifikacijom iz neke druge struke. Prema riječima ispitanika iz privrednog sektora, firme nisu u mogućnosti ulagati sredstva za školovanje obućara ili nekih drugih kadrova,  jer nemaju garanciju da će ti kadrovi nastaviti svoj rad baš u tim firmama. Slično je kada je riječ i o variocima. Veliki problem predstavlja izuzetno nizak stepen interesovanja učenika za ovakva zanimanja. Primjera radi, poslije obavljenih anketa u osnovnim školama od strane školskih uprava na području opštine Derventa u februaru 2022. godine, od ukupno 863 učenika koji pohađaju osnovne škole, samo jedan učenik je izrazio želju za upis u obućarsku struku. S tim u vezi, ispitanici_ce smatraju da je neophodno revidirati upisne politike i uskladiti ih sa potrebama lokalne zajednice, kroz ulaganja u kadrove i opremu u školama. Takođe, pojedini od njih smatraju da bi izuzetno značajno bilo pokrenuti inicijative da se privrednici oslobode plaćanja pojedinih obaveza i da se ta sredstva usmjere na finansiranje nabavke potrebne opreme za praktičnu nastavu, kao i da se redovno  organizuju posjete preduzećima kako bi se učenici, na licu mjesta, upoznali sa pojedinim zanimanjima, te na taj način stekli objektivnu sliku o određenom zanimanju.

 

Rodna ravnopravnost

Analiza raspoloživih finansijskih sredstva koja su izdvojena iz opštinskog budžeta u protekle tri godine za sportske klubove, pokazuje kako su sredstva za ženske klubove značajno manja od sredstava koja su izdvojena za muške klubove. Dakle, samo oko 150. 000KM ili  13% sredstava je bilo izdvojeno za ženske sportske klubove,  dok je za muške sportske klubove  bilo izdvojeno preko 800.000 KM (preko 75 %) i oko 120.000 KM ili oko 11% za klubove koji su mješovitog tipa.

Udio žena među odbornicima/cama u mandatu Skupštine opštine Derventa  vrlo je mali. Naime, od ukupno 29 odbronika, samo su 3 žene. Takođe, od ukupno 6 odjeljenja u okviru Gradske uprave, žene se nalaze na načelničkim pozicijama u svega dva odjeljenja i to, Odjeljenja za prostorno uređenje i Odjeljenja za inspekcijske poslove.  Na čelu Jedinice za internu reviziju nalazi se takođe žena. Ipak, poražavajući su statistički podaci iz mjesnih zajednica. Naime, od ukupno 40 mjesnih zajednica, samo 6 žena su predsjednice savjeta mjesnih zajednica. Ispitanici_ce naglašavaju žene na selu uglavnom nisu evidentirane na tržištu rada i nisu obuhvaćene programima zapošljavanja. Kako se navodi u Lokalnom akcionom planu za ravnopravnost polova Opštine Derventa iz 2021. godine prerađivačka industrija  je  jedna od oblasti koja zapošljava i najveći broj žena u proteklih pet godina, sa preko 52 %. Izuzev ove djelatnosti, žene su od 2009.godine dominirale u još 4 sektora i to u trgovini na veliko  na malo, opravci motornih vozila, motocikala i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo , obrazovanju, zdravstvu i socijalnom radu i finansijskom posredovanju.  S druge strane, žene su najmanje zastupljene u sektoru ribarstva, građevinarstva i vađenja ruda i kamena. Na selu postoji veoma izražena potreba za većim brojem mjera koje će simultano osnažiti žene i mogu se definisati kao mjere za ekonomsko osnaživanje žena, mjere za suzbijanje nasilja protiv žena i mjere za jačanje njihovog učešća u odlučivanju. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS, Biroa Derventa, od ukupnog broja nezaposlenih žena, odnosno žena prijavljenih na  Biro za zapošljavanje  u  Derventi  u 2021. godini, najveći broj je  žena sa srednjom stručnom spremom – 36 % , zatim kvalifikovanih radnica – 27,3%, te nekvalifikovanih radnica – 19,07%. Dok muškarci dominiraju u nižim kvalifikacionim strukturama, broj nezaposlenih žena je veći u višim kvalifikacionim stukturama, i to u broju nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom, višom stručnom spremom, visokom stručnom spremom, te magistrima.  Prema podacima Centra za socijalni rad,  u poslednjih 5 godina na području opštine Derventa  je prijavljeno ukupno  67 slučajeva  nasilja u porodici, od čega je u preko 90% (59) slučajeva žrtva nasilja u porodici bila žena. Pored žena žrtava nasilja, prijavljeno je još i  5 slučajeva  gdje su žrtve bili muškarci. Prema podacima iz Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova, postoji relativno mali broj isključivo ženskih sportskih klubova, iako žene  učestvuju u priličnom broju  sportova, osim u fudbalu, boksu, kik-boksu, košarci, moto-sportu, ragbiju, kuglanju.

 

Čista voda i sanitarni uslovi

Poslovi održavanja i upravljanja vodovodnom i kanalizacionom mrežom povjereni su preduzeću „Komunalac“ a.d. Derventa., koje je pravni sljedbenik preduzeća „Vodovod“ iz Dervente osnovanog davne 1897. godine. Kvalitet vode na izvorištima je zadovoljavajući (koristi se tretman hlorom), a redovno se vrši i uzorkovanje i ispitivanje mikrobiološke i fizičkohemijske ispravnosti vode u JZU Institut za javno zdravstvo. Svi potrošači se redovno, bez prekida, snabdijevaju vodom za piće. Građani se vodom snabdjevaju sa 4977 priključaka,(28 km glavnih cjevovoda i 279 km razvodne mreže). Pokrivenost gradskog stanovništva organizovanim vodosnabdjevanjem iznosi 100% dok je ukupna pokrivenost stanovništva opštine organizovanim vodosnabdjevanjem oko 45% , što je, prema podacima iz preduzeća „Komunalac“, u odnosu na 2010. povećanje pokrivenosti za  12% ili oko 600 priključaka. Prema mišljenju ispitanika_ca, ozbiljne probleme predstavljaju nepostojanje sistema za prečišćavanje voda iz sistema javne kanalizacije, sistema  za tretman industrijskih ili poljoprivrednih voda, nepostojanje sistema javne kanalizacije na ruralnim područjima, te nemogućnost adekvatne kontrole nad vodosnabdijevanjem zbog rascjepkanosti vodovodnih sistema.

 

Pristupačna energija iz čistih izvora

Elektrodistributivnu djelatnost na teritoriji opštine Derventa obavlja MH „ERS“ ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, RJ Derventa. Električnom energijom ukupno se snabdijeva 13.370 krajnjih kupaca, od čega je 12.371 kupac iz kategorije domaćinstava, dok je preostalih 999 kupaca iz kategorije ostale potrošnje na svim naponskim nivoima. Distributivni elektroenergetski sistem pokriva gotovo čitavu teritoriju opštine Derventa, izuzetak čine povratnička naselja, budući da postojeća srednjenaponska i niskonaponska mreža nije adekvatna. U pogledu elektrifikacije povratničkih naselja, ZP „Elektro doboj“ a.d. Doboj, opština Derventa i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ulažu velike napore da se problemi u ovom području umanje i riješe. Najveći problem predstavlja potpuno odsustvo elektroenergetske infrastrukture koja je devastirana i uništena tokom ratnih dejstava, a problem predstavlja i razuđenost stambenih i drugih objekata u povratničkim naseljima, što iziskuje velika finansijska sredstva zbog potrebe izgradnje DV, TS i niskonaponske mreže. Ispitanici_ce smatraju da je prioritetno raditi u na sanaciji i rekonstrukciji postojećih i izgradnja novih elektroenergetskih objekata, izgradnji optičkih telekomunikacionih vodova s ciljem povećanja efikasnosti daljinskog upravljanja elektroenergetskim objektima, ali i kontinuirano ulaganti u elektrifikaciju povratničkih naselja.

 

Dostojanstven rad i ekonomski rast

Opština Derventa ima sve elemente opštine sa povoljnim poslovnim okruženjem, poput najniže stope nezaposlenosti u Republici Srpskoj, najmanji udio zaposlenosti u javnom sektoru, a u oblasti prerađivačke industrije zaposlenost je jedna od najviših u Republici Srpskoj. U pogledu kvalifikacione strukture radnika nedostaje obućara, lica mašinske struke za rad na CNC mašinama i zavarivača, kao i radnika građevinske struke. Međutim, i pored činjenice da kvalifikacije nezaposlenih na području opštine nisu zadovoljavajuće, lokalna privreda se intenzivno razvija. Razlog tome je, vjerovatno, taj što je jedan značajan dio privrede zasnovan na radno intenzivnim granama proizvodnje, koje su, u pogledu zapošljavanja, visokoakumulativne. Ipak, činjenica je da se i pored pozitivnih trendova u razvoju lokalne privrede mladi i obrazovani kadrovi rijetko vraćaju na lokalno tržište rada, a to bi moglo uticati na dalji privredni razvoj opštine Derventa. Osim uticaja na razvoj privrede, dalji odlazak mladih bi se direktno odrazio i na smanjenje prirodnog priraštaja, a samim tim bi uticao i na starosnu strukturu populacije.

 

Industrija, inovacije, infrastrukture

Opština Derventa je jedna od privredno razvijenijih opština u Republici Srpskoj. Zahvaljujući dobrom geografskom položaju, kvalitetnim lokacijama za investiranje, partnerskom i transparentnom odnosu sa investitorima, u poslednje tri godine bilježi se stalni rast broja registrovanih privrednih subjekata i preduzetnika (ukupno 696 privrednih subjekata). Prema strukturi MMSP po broju zaposlenih i dalje su najzastupljenija mikropreduzeća. Od svih navedenih, jedino srednja preduzeća bilježe pozitivan trend, gdje im se broj povećao za pet u 2019. godini. Uočljivo je da se veličina pojedinih preduzeća promijenila u odnosu na prethodnu godinu zbog porasta broja zaposlenih. Negativan bilans imaju mikro i mala preduzeća, čiji se broj smanjio u 2019. godini za po dva, kao i velika preduzeća koja su svoj broj smanjila za dva aktivna preduzeće u 2020. godini.   Najzastupljeniji je sektor metaloprerade, Najveći ukupan prihod od 2017. godine ostvaruje se je u proizvodnji kože i proizvoda od kože (obuća). Ovaj sektor ostvaruje najveći prihod i povećava dobit iz godine u godinu i u ovom sektoru se od 2017. godine ne bilježi gubitak. Najveći prihod po zaposlenom ostvaruje se u oblasti proizvodnje proizvoda od plastičnih masa.Prema podacima APIF-a najveći udio u izvozu Dervente ima sektor proizvodnje kože i proizvoda od kože.Najniže prosječne neto plate u Derventi ostvaruju se u sektorima drvoprerade, te u proizvodnji kože i proizvoda od kože koja zapošljava najveći broj radnika, dok se najviše prosječne neto plate po radniku ostvaruju u metaloprerađivačkoj industriji, koja ima najviše registrovanih MSP-a. Izvoz Dervente čini 8,2% ukupnog izvoza Republike Srpske, a 2,6% ukupnog izvoza BiH. Prema raspoloživim podacima može se zaključiti da je opština Derventa lider u regiji kada je riječ o izvozu proizvoda. Najviše se izvoze proizvodi iz oblasti proizvodnje kože i proizvoda od kože, kao i oblasti  proizvodnje proizvoda od plastičnih masa, a 97% ukupnog izvoza čini izvoz u zemlje EU.   Na području grada nalaze se dvije lokacije za investiranje:  Zona 1 – “INDUSTRIJSKA ZONA“ i Zona 2 –  “SERVISNO-KOMUNALNI CENTAR“. U „Industrijskoj zoni Derventa“ trenutno je aktivno 25 korisnika zone, a zapošljavaju oko 2.640 radnika, a u „Servisno-komunalnom centru“ trenutno je aktivno 2 korisnika zone, a zapošljavaju 3 radnika.  Investiciona lokacija „Industrijska zona“ se nalazi u industrijskoj zoni, uz magistralni put M-14.1 (ul. Kninska). Jedino preduzeće koje se bavi proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda je „FRUKTA TREJD“ d.o.o. To je prehrambena kompanija koja je usmjerena na proizvodnju sokova, kečapa, majoneze i pakovanje slatkog i slanog asortimana. Dužina putne mreže na teritoriji opštini Derventa iznosi 673,477 km. Procentualno najveći dio mreže čine nekategorisani putevi (44,82%), kao i mreža lokalnih puteva (33,08%). Prema mišljenju pojedinih ispitanika_ca, invazija Rusije na Ukrajinu ugrozila je poslovanje brojnih privrednika sa područja opštine i regiona, prvenstveno zbog enormnog povećanja cijena i nemogućnosti uvoza određenih sirovina i materijala neophodnih za proizvodnju.

 

Smanjenje nejednakosti

Na osnovu demografske analize iz Strategije razvoja Opštine Derventa 2018-2025 može se zaključiti da je kontigent radno sposobnog stanovništva najbrojni u dobi između 35 i 65 godina starosti, što govori da je radno sposobno stanovništvo relativno starije životne dobi. Ispitanici_ce takođe smatraju da bi starenje stanovništva bi u moglo uticati na smanjenje brojnosti radne snage u budućnosti, što bi mogao postati ograničavajući faktor privrednog rasta i razvoja. Od 2015. godine bilježi se  pad zaposlenih od po 1%, osim u godini pandemije 2020.godine kada je taj procenat iznosio

3,4%. Zaposlenost u oblasti prerađivačke industrije je zadovoljavajuća i učestvuje sa preko 45% u strukturi zaposlenih u opštini Derventa. Veliki problem u pogledu smanjenja nejednakosti, prema mišljenju ispitanika_ca, predstavlja nizak nivo zaposlenosti u poljoprivredi sa tek preko 1,5%, i pored činjenice da je zemljište najvažniji prirodni resurs opštine. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje RS, Biroa Derventa, u ukupnom broju nezaposlenih najviše je kvalifikovanih radnika, raznih kvalifikacija sa preko 30%, zatim  lica sa srednjom stručnom spremom  26%, te nekvalifikovanih radnika  oko 24%. Udio od 2,8% koje čine PK-NSS radnici i VKV  od 1% u ukupnom broju nezaposlenih je jako nizak. Broj nezaposlenih lica sa višom i visokom stručnom spremom prema istoj evidenciji iznosi manje od 8%. Ipak, analiza starosne strukture nezaposlenih pokazuje da je najveći broj nezaposlenih u starosnoj dobi u kojoj je čovjek radno najsposobniji. U starosnoj strukturi od 20 do 50 godina broj nezaposlenih lica iznosi preko čak 60%.   Većina ispitanika_ca smatra da lokalne uprave u saradnji sa nadležnim institucijama sa entitetskog nivoa moraju raditi na razvijanju strategija i povoljnih uslova za privlačenje stranih investitora koji će zapošljavati veći broj ljudi, ali i pokretati inicijative, ohrabrivati mlade i pružiti im neophodnu mentorsku i materijalnu podršku u pokretanju preduzetništva, kako bi se spriječio veliki odliv školovanog kadra iz ove lokalne zajednice u druge gradove u regionu ili inostranstvo.

 

Održivi gradovi i zajednice

Veći dio saobraćajnica ove opštine u osnovi zadovoljava tehničke i saobraćajne elemente. Prema podacima iz Strategije razvoja Opštine Derventa 2018-2022 javne saobraćajnice se uglavnom redovno održavaju planiranom dinamikom, ali, prema mišljenju ispitanika_ca ne vodi se  dovoljno računa o saniranju udarnih rupa i oštećanja na lokalnim putevima i gradskim ulicama. Iako su tokom prethodnih godina uložena određena sredstva u projekte izgradnje i modernizacije putne infrastrukture, pojedini  ispitanici_ce smatraju da infrastrukturni projekti, kao i poboljšanje usluga javnog prevoza za korisnike iz ruralnih područja oko opštine treba da budu jedan od prioriteta lokalne uprave u narednom periodu, s obzirom na otežan pristup stanovnika treće životne dobi ovim uslugama javnog prevoza. Takođe,  ispitanici smatraju da na održivost lokalne zajednice, pored izazova u pogledu ekonomskog rasta i razvoja, u velikoj mjeri utiču i problemi koji se odnose na zaštitu životne sredine, a neki od njih su neadekvatno odložen otpad, neadekvatno odvođenje otpadnih voda, neredovan odvoz smeća i neadekvatno regulisan saobraćaj. Ispitanici_ce smatraju da bi i javne površine na području opštine mogle biti bolje uređene i iskoristive, te odgovoriti kulturnim i rekreativnim potrebama lokalnog stanovništva. Prema podacima iz Lokalnog programa zaštite životne sredine Opštine Derventa, građani_ke ističu da su najbitniji preduslovi za lokalni održivi razvoj u opštini Derventa i osiguravanje sistema centralnog gradskog grijanja, prečišćavanje otpadnih voda, zaštita od poplava, odvodnja otpadnih voda, vodosnabdijevanje,  prikupljanje i tretman otpada i organizacija javnog prevoza.

 

Odgovorna proizvodnja i potrošnja

Prema mišljenju ispitanika_ca, osnovni problem u pogledu ovog cilja je postojanje zastarjelih i energetski neefikasnih i neprihvatljivih objekata i sistema grijanja stambenog, poslovnog i javnog prostora, kao i korištenje električne energije na energetski neefikasan način. U ovom pogledu, u skladu sa Lokalnim programom zaštite životne sredine, opština Derventa se obavezala na smanjenje potrošnje energije od fosilnih goriva do 5% u objektima pod vlasništvom opštine Derventa, uštedu energije kroz novih proizvedenih 32.500 kWh nastale od obnovljivih i/ili alternativnih izvora energije na području opštine Derventa, smanjenje potrošnje električne energije u sistemu javne rasvjete u opštini Derventa za 20%, te smanjenje zagađenosti vazduha izduvnim gasovima iz automobila za 10%. Ne postoje objavljeni podaci da li je i u kojoj mjeri Opština Derventa ostvarila navedene ciljeve u proteklih pet godina.

 

Očuvanje klime

Prema podacima iz Lokalnog programa zaštite životne sredine Opštine Derventa, na području opštine Derventa ne  postoji kontinuirano mjerenje kvaliteta zraka i jedini dostupni rezultati su oni dobijeni mjerenjima vršenim za potrebe rudnika Stanari i buduće TE Stanari. „Dobijeni rezultati mjerenih polutanata ne prelaze granične niti ciljane vrijednosti u skladu sa Pravilnikom o graničnim vrednostima kvaliteta vazduha. Na osnovu brzine i smjera vjetra, te dobijenih pravaca rasprostiranja pojedinih polutanata može se reći da nisu registrovana veća zagađenja okolnih naselja.  Međutim, na osnovu stavova građana i članova opštinskog tima za izradu akcionog plana zaštite životne sredine, nezadovoljavajuće stanje kvaliteta vazduha postoji naročito tokom grejne sezone kada je izražena pojava smoga. Najznačajniji pritisak na atmosferu, na području opštine Derventa, postoji zbog  grijanja stambenog, poslovnog i javnog prostora, a potom zbog emisija od privrednih subjekata, zbog emisija iz saobraćaja, emisija sa deponija otpada i emisija iz poljoprivrednih djelatnosti.“

 

Očuvanje vodnog svijeta

Gradski sistem kanalizacije ubraja se u red mješovitih kanalizacionih sistema i prostorno pokriva oko 80% grada. U većini perifernih naselja odvod otpadnih voda riješen je putem sabirnih i septičkih jama iz kojih se otpadne vode prelijevaju u vodotoke.  Prema mišljenju ispitanika_ca, neadekvatni odvodno-kanalizacioni sistemi, kao i sistem u kojem nema prečišćavanja otpadnih voda ugrožavaju ekosistem rijeke Ukrine, a u velikoj mjeri doprinose i zagađenju životne sredine.

 

Očuvanje života na zemlji

Na području opštine Derventa postoji privremena deponija otpada smještena u Polju, a prema načinu zbrinjavanja otpada ubraja se u red smetlišta. Odvoz otpada odvija se redovno, po ustaljenom planu i rasporedu. Prema podacima iz Strategije razvoja Opštine Derventa 2018-2025, ukupan broj korisnika usluga odvoza otpada iznosi 6700 od čega je 4797 domaćinstva, 1250 korisnika  kolektivnog stanovanja i 653 obrtnika, privrednika i javnih ustanova. Na području opštine otpad se odvozi gotovo u cjelosti sa urbanog područja, dok je ukupna pokrivenost teritorije opštine uslugama odvoza otpada 50 % što predstavlja povećanje od  80%  ili 200 objekata  u poređenju sa 2010. godinom. U 2013. godini započeo je sa radom i Centar za reciklažu otpada koji obuhvata izdvajanje sekundarnih sirovina na deponiji (papir, najlon i PET ambalaža, metali). Razvrstane sekundarne sirovine se baliraju i isporučuju specijalizovanim organizacijama za te namjene. Ispitanici_ce su naglasili da divlje deponije predstavljaju veliku opasnost za životnu sredinu, te da bi lokalna uprava u saradnji sa lokalnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine trebalo da inicira aktivnosti edukacije stanovništva o ispravnom postupanju sa otpadom, opasnostima upotrebe pesticida i slično, naročito stanovništva koje živi u ruralnom području opštine.

 

Mir, pravda i snažne institucije

Iako prema mišljenju većine ispitanika_ca postoji zadovoljavajući nivo saradnje javnih institucija i građana_ki na području opštine, pojedini naglašavaju da lokalna uprava ipak treba da proaktivnije radi na poštovanju provođenja Zakona o slobodnom pristupu informacijama u smislu bržeg dostavljanja neophodnih informacija građanima, da transparetno objavljuje planiranja i tokove trošenja javnih sredstava na web stranici i putem drugih sredstava informisanja, ali i da unaprijedi načine komunikacije kako bi oni podjednako bili dostupni svim građanima_kama u skladu sa njihovim potrebama za uslugama lokalne uprave. Izvještaji o stanju sigurnosti u BiH od strane MSB pokazuju blagi porast stope kriminaliteta na području ove opštine u poslednjih 5 godina za 3%.

 

Partnerstvom do ciljeva

Opština Derventa je uspostavila jednošalterski sistem za sve administrativne postupke koji se odnose na proces građenja i registraciju poslovne djelatnosti. Centar za investitore nudi sljedeće usluge: podršku investorima u pronalasku lokacije za gradnju i investiranje, podršku investitorima pri registraciji privrednog društva, poslovno povezivanje i posredovanje između investitora, dostavljanje informacija i zastupanje u procesu  izdavanja lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole, savjetovanje kod pristupa podsticajima i grantovima, i slično. Kako se navodi na web sajtu Centra za investitore, Opština Derventa domaćim i inostranim investitorima pruža postinvesticionu podršku (aftercare), radi bržeg otklanjanja prepreka s kojima se suočavaju postojeći investitori. Podrška se realizuje kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku investitorima koja uključuje institucije na svim nivoima vlasti u BiH. Ovaj oblik podrške investitorima u opštini Derventa egzistira od 2013. godine.

Privredni savjet opštine Derventa je platforma za dijalog između privatnog i javnog sektora i unapređenje poslovnog okruženja, te identifikaciju prepreka na koje opštinska administracija može objektivno da reaguje. Privredni savjet djeluje od 2017. godine i čini ga 21 član, među kojima su predstavnici privatnih kompanija, obrazovnog sektora, finansijskog sektora i opštinske upravе. Realiziran je projekat regulatorne reforme i na taj način pojednostavljeni administrativni postupci, sniženi troškovi, skraćeni rokovi, te privrednicima i građanima omogućen brži i lakši pristup opštinskim uslugama putem Elektronskog registra administrativnih postupaka.

Opština Derventa svim potencijalnim i postojećim investitorima pruža sveobuhvatnu podršku u realizaciji planirane investicije putem kontakt osobe, koja je zadužena za servisiranje informacijama i organizaciju sastanaka između nadležnih organa i investitora u cilju pojednostavljenja i brze realizacije planirane investicije.