Temelj za javne politike i unapređenje lokalnog ekonomskog razvoja

Osnovni cilj ovog istraživanja je bila namjera da se mapiraju potrebe predstavnika poslovnog sektora i civilnog društva na lokalnom nivou, te da se te potrebe uporede sa mjerama koje lokalne vlasti predviđaju u svojim lokalnim razvojnim strategijama i planovima. Pored navedenog, istraživanje je nastojalo sistematski pregledati lokalne razvojne planove i njihovu usklađenost s potrebama građana i poslovnog sektora.

Dobra osnova za socioekonomski napredak lokalne zajednice leži u njenom strategijskom planiranju i razvojnoj politici. Ova strategija djeluje kao temeljni okvir usklađivanja resursa, prioriteta i aktivnosti usmjerenih ka ostvarenju dugoročnih ciljeva zajednice. U idealnom scenariju, lokalna uprava trebala bi aktivno uključiti građane i poslovni sektor u proces kreiranja strategije za lokalni ekonomski razvoj, osiguravajući da predložene mjere obuhvate raznolike potrebe i interese šireg spektra građanstva i poslovnog sektora. Nažalost, iako većina općina i gradova priprema strategije razvoja, uključivanje građana, udruženja, firmi, stručnjaka i sl. u dizajn i implementaciju strategija dešava se sporadično.

Participativni aspekt provedenog istraživanja podrazumijeva da je istraživanje, s ostalim dijelovima projekta, nastalo kroz usku suradnju s različitim skupinama stručnjaka, praktičara i informatora putem neprekidnog dijaloga. Aktivistički pristup fokusira se na snažnu angažiranost projekta u ostvarivanju društvenih promjena i djelovanju u javnom interesu ili općem dobru. Odatle, participativno aktivističko istraživanje ima za cilj poticanje procesa sistematskog promišljanja, istraživanja i intervencija usmjerenih prema željenim društvenim promjenama i zaštiti javnog dobra kako bi se pružila mogućnost građanima i poslovnoj zajednici da ukažu na svoje potrebe i interese, Mreža za izgradnju mira dizajnirala je višegodišnje mapiranje koje je rezultiralo detaljnim uvidom u stanje razvoja  35 lokalnih zajednica u BiH. Koristeći se UN-ovim ciljevima održivog razvoja kao metodološkim okvirom, provedeno trogodišnje istraživanje rezultiralo je mapiranjem širokog spektra javnih politika, za koje lokalne vlasti nisu direktno odgovorne, kao što su obrazovanje i zdravstvo, ali su ipak uključene zbog njihove važnosti za lokalni razvoj.

Provedeno istraživanje trebalo bi poslužiti kao temelj za informirane javne politike i odluke usmjerene ka unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja. Ono pruža uvid u stvarne potrebe, izazove i potencijale lokalne zajednice, pomažući donositeljima odluka da oblikuju politike, programe i strategije, koji su usklađeni s tim potrebama. Osim toga, istraživanje može poslužiti kao osnova za identifikaciju resursa, područja prioriteta te za postavljanje ciljeva i mjerenje napretka prema ostvarivanju tih ciljeva. Konačno, služi i kao platforma za angažiranje svih relevantnih društvenih aktera – od građana do poslovnog sektora i javnih institucija – kako bi se zajedno radilo na ostvarivanju održivog i inkluzivnog lokalnog razvoja.

Ova publikacija obuhvata ključne rezultate provedenog istraživanja. U prvom poglavlju nalaze se predstavljeni komparativni izvještaji UN-ovih ciljeva održivog razvoja. Ovih 17 izvještaja predstavlja komparativni uvid za svaki dati cilj ili oblast o stanju u zajednicama u kojima je provedeno istraživanje. Drugi dio publikacije sadrži izvještaje za lokalne zajednice u kojima je provedeno istraživanje. Na kraju publikacije nalazi se komparativni izvještaj o usklađenosti strategija i akcionih planova lokalnog ekonomskog razvoja s potrebama građana i poslovne zajednice za 35 grada/općine po 17 UN-ovih ciljeva održivog razvoja.

Istraživanje je provedeno u periodu od jula 2021. do augusta 2023. godine.