Eko Mreža analizira stanje vrsta i populacija riba i ptica na području jezera Modrac

Udruženje građana “Eko Mreža“ u saradnji sa općinom Lukavac i Sportsko-ribolovnim društvom “Smuđ“ iz Lukavca od juna 2020. godine počelo je sa realizacijom projekta “Inventarizacija, analiza i praćenje stanja diverziteta ihtiofaune i ornitofaune jezera Modrac“, finansiranog od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BIH.Cilj ovog istraživačkog projekta je uvid u trenutno stanje vrsta i populacija riba i ptica na području hidroakumulacije Modrac, kao najveće akumulacije na području Bosne i Hercegovine.

Projekt ima za cilj analizu diverziteta ptica i riba, u skladu sa metodologijom iz Aneksa Habitat i Bird Direktive te smjernicama Vodiča kroz tipove staništa BiH.

Nakon terenskih i laboratorijskih istraživanja vezanih za ihtiofaunu hidroakumulacije Modrac planiranih ovim projektom dobit će se jasnija slika o trenutnom stanju populacije riba, kao i kompletnije spoznaje o taksonomsko biosistematskim i ekološkim karakteristikama ihtiofaune istraživanog ekosistema.

Hidroakumulacija Modrac, kao i obližnje bare i močvare, predstavljaju značajno stanište za populaciju ptica. Sama priroda staništa, raznolikost živog svijeta, prvenstveno životinja, koje služe uglavnom kao plijen, te blizina močvare u Šerićima i bare u Mosorovcu imaju utjecaj na veći broj vrsta ptica među kojima ima i endemičnih vrsta.

Pojava sive čaplje, galebova i labudova vjerovatno se također, odrazila na trend promjene diverziteta ptica, što ćemo također utvrditi ovim istraživanjem, kao i trenutni broj vrsta i stanja populacija čiji je način života vezan za priobalni dio, ptice koje se gnijezde na obali i ptice koje su vezane za vodenu tj. jezersku vegetaciju, kao i trenutno stanje broja vrsta ihtiofagnih ptica i stanja ptica uopšte, odnosno inventarizacija.

Dolaskom do cjelovitih rezultata imati ćemo potpuniju sliku o stanju ove dvije skupine kičmenjaka, koje su jako bitni indikatori stanja životne sredine, te će se ubuduće rezultati studije moći koristiti kao output podaci za još obimnija istraživanja ili u svrhu uporedbe sa istraživanjima u budućnosti.

Članovi projektnog tima su istaknuti bosansko-hercegovački stručnjaci iz oblasti analize stanja riba i ptica, i to: Voditelj projekta za oblast ihtiofaune je dr. sc. Avdul Adrović kao i dr.sc. Elvira Hadžiahmetović – Jurida (Prirodno – matematički fakultet iz Tuzle), te voditelj projekta za oblast ornitofaune mr. Nermina Sarajlić iz Sarajeva. Vođa tima za biološka istraživanja je dipl.biolog Menur Zukić, koji će i magistrirati iz oblasti bioloških istraživanja na prostoru Sjeveroistočne Bosne.

Koordinator projekta je mr. evropskih studija, Aldin Hodžić, dugogodišnji saradnik i vanjski konsultant/saradnik različitih klijenata i oblasti djelovanja od interesa za širu društvenu zajednicu.

Ovim projektom će se popularizirati sportski i amaterski ribolov kao i povećan broj istraživača na jezeru Modrac te proširiti turistička ponuda ovog kraja kroz tzv. birdwatching (posmatranje ptica) i dr aktivnosti koje imaju za cilj ukazati na značaj očuvanja biodiverziteta jezera Modrac.

Kao krajnji rezultat projekta je doprinos formiranju ekološke mreže zaštićenih prirodnih tipova staništa i vrsta na području Federacije BiH i uključivanja određenih područja jezera Modrac u međunarodnu ekološku mrežu zaštićenih prirodnih staništa i staništa vrsta, u u skladu sa NATURA 2000 preporukama (Direktiva o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) i Direktiva o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC).

klix.ba