Snaga lokalnog

U okviru USAID-ove inicijative i programa Snaga lokalnog Mreža za izgradnju mira će raditi na poboljšanju kapaciteta lokalnih zajednica i organizacija da samostalno rješavaju ključne i relevantne razvojne izazove u Bosni i Hercegovini (BiH).

U okviru programa Snaga lokalnog u periodu od pet godina radićemo na uključivanju i umrežavanju svih postojećih i novih inicijativa usmjerenih na razvoj lokalne zajednice. Zadatke smo podijelili u tri komponente.

Komponenta 1:

Mreža za izgradnju mira će dati ključni doprinos kroz uspostavljane i upravljanje web platformom koja će omogućiti razmjenu informacija između različitih aktera, dati pregled odnosa i uticaja unutar civilnog društva, javnih i lokalnih institucija i poslovnog sektora te omogućiti uspostavljanje inicijativa vezanih za razvoj lokalnih zajednica u BiH.

U narednim godinama prioritet u radu Snaga lokalnog je da kroz različite vidove institucionalnoj jačanja da podršku lokalnim organizacijama kako bi one same mogle kreirati održive „mehanizme samopomoći“ širom zemlje, posebno u područjima gdje takvi mehanizmi nisu lako dostupni.

Komponenta 2:

Mreža mira će raditi na uspostavljanju i jačanju saradnje između ostalih komponenti programa Snaga lokalnog: Platforma za razvoj kapaciteta, Lokalne razvojne organizacije (LRO), Filantropija i pravno okruženje, Jačanje svijesti javnosti o filantropiji, Platforma za umrežavanje (NAP).

Kroz Snaga lokalnog ćemo omogućiti svim zainteresovanim pojedincima i grupama da daju vlastiti doprinos svojim zajednicama i pridruže se postojećim inicijativama za njihov rast i napredak.

Komponenta 3:

Mreža mira će ostati i dalje posvećena svojim članicama i njihovom umrežavanju te građenju njihovih kapaciteta u pogledu obezbjeđivanja njihovog održivog razvoja.

Želimo da se u aktivnosti prije svega uključe sve članice Mreže za izgradnju mira, druge NVO u BiH, formalne i neformalne grupe građana/ki, građani/ke, institucije i biznisi koje žele postati pokretači promjena u svojim zajednicama kroz rad na unaprijeđenju postojećih društvenih procesa i zaštitu prirodne okoline.