Snaga lokalnog

Snaga Lokalnog je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) koji radi na osnaživanju lokalnih zajednica. Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH razvijamo kapacitete koji omogućavaju održivi rast, povećanje građanskog angažmana i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. Web platforma Snaga Lokalnog omogućava razmjenu informacija između svih aktera, te mapira odnose i uticaje unutar civilnog društva, javnih i lokalnih institucija, kao i poslovnog sektora za lokalne inicijative u BiH. Partnerske organizacije na programu su Centar za građansku suradnju Livno (CGS Livno), Mreža za izgradnju mira, Institut za razvoj mladih KULT, Fondacija tuzlanske zajednice i Fondacija Mozaik, bave se razvojnim izazovima u vlastitim zajednicama i razvoju filantropije u zajednici, a Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) je u program Snaga lokalnog uložila ukupno 12 miliona dolara.

Komponenta 1:

Mreža za izgradnju mira daje ključni doprinos kroz uspostavljanje i upravljanje web platformom koja omogućava razmjenu informacija između različitih aktera, daje pregled odnosa i uticaja unutar civilnog društva, javnih i lokalnih institucija i poslovnog sektora te omogućava uspostavljanje inicijativa vezanih za razvoj lokalnih zajednica u BiH.

U narednim godinama prioritet u radu Snaga lokalnog je da kroz različite vidove institucionalnoj jačanja da podršku lokalnim organizacijama kako bi one same mogle kreirati održive „mehanizme samopomoći“ širom zemlje, posebno u područjima gdje takvi mehanizmi nisu lako dostupni.

Komponenta 2:

Mreža mira radi na uspostavljanju i jačanju saradnje između ostalih komponenti programa Snaga lokalnog: Platforma za razvoj kapaciteta, Lokalne razvojne organizacije (LRO), Filantropija i pravno okruženje, Jačanje svijesti javnosti o filantropiji, Platforma za umrežavanje (NAP).

Kroz Snaga lokalnog omogućavamo svim zainteresovanim pojedincima i grupama da daju vlastiti doprinos svojim zajednicama i pridruže se postojećim inicijativama za njihov rast i napredak.

Komponenta 3:

Mreža mira ostaje i dalje posvećena svojim članicama i njihovom umrežavanju te građenju njihovih kapaciteta u pogledu obezbjeđivanja njihovog održivog razvoja.

Želimo da se u aktivnosti prije svega uključe sve članice Mreže za izgradnju mira, druge NVO u BiH, formalne i neformalne grupe građana/ki, građani/ke, institucije i biznisi koje žele postati pokretači promjena u svojim zajednicama kroz rad na unaprijeđenju postojećih društvenih procesa i zaštitu prirodne okoline.

Projekat Podrške lokalnim resursnim organizacijama (Snaga lokalnog LRO/A)

Udruženje Mreža za izgradnju mira, u partnerstvu sa USAID-om, podržava lokalne resursne organizacije, mobiliše resurse i unapređuje saradnju sa lokalnim vlastima, biznisima i javnošću u rješavanju izazova u razvoju zajednica.

Lokalne resursne organizacije (LRO) su organizacije koje rade na rješavanju problema zajednice, u saradnji sa građanima, nevladinim organizacijama, lokalnim vlastima i privatnim sektorom. LRO već imaju dostatne materijalne i ljudske resurse adekvatne za mobilizaciju dodatnih resursa u lokalnim zajednicama koje će povećati razumijevanje i saradnju među lokalnim akterima za stvaranje i implementaciju uspješnih inicijativa za poboljšanje kvaliteta života.

Svrha projekta LRO/A je jačanje uloge LRO-a u razvoju lokalnih zajednica povećanjem efikasnosti organizacija, saradnje između LRO i filantropije u lokalnim zajednicama.

U sklopu ovog projekta, Udruženje Mreža za izgradnju mira će vršiti distribuciju institucionalnih i operativnih grantova LRO-ima širom Bosne i Hercegovine.

Partnerske organizacije

„Snaga lokalnog- Zajedno za lokalni razvoj“ je USAID-ov projekt koji implementiraju Centar za građansku suradnju iz Livna kao nositelj projekta i partnerska organizacija Udruženje građanki “Grahovo” iz Bosanskog Grahova u periodu od 2020. do 2025. godine.

Cilj projekta je potaknuti i podržati lokalno vođeni razvoj udruživanjem i jačanjem lokalnih aktera u deset općina/gradova:  Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Livno, Kupres, Tomislavgrad, Posušje, Široki Brijeg, Grude i Ljubuški, koristeći lokalne snage i resurse.

Kroz brojne aktivnosti uključujemo i okupljamo sve lokalne aktere koji na razne načine mogu doprinijeti razvoju svojih zajednica, a to su općinske/gradske uprave, mjesne zajednice, lokalne udruge tj. organizacije civilnog društva ili nevladine organizacije, lokalna privatna i javna poduzeća te dijasporu gdje je to moguće.

Zajedničkim rješavanjem potreba građana/ki potaknut ćemo bolju suradnju i komunikaciju u identificiranju zajedničkih problema i ponuditi rješenja kroz bolje planiranje rada, uspostavom Mreža za lokalni razvoj na području svake navedene općine/grada.

Od iznimne je važnosti unaprjeđenje lokalnih kapaciteta, znanja i vještine zainteresiranih članova/ica zajednice, nizom obuka u skladu sa njihovim potrebama kako bi bili produktivni zagovornici interesa zajednice i nositelji društvenih promjena.

Članice Mreža za lokalni razvoj svake godine imaju priliku koristiti stečeno znanje i kapacitete na rješavanju konkretnih potreba i problema zajednice, apliciranjem i ostvarivanjem podrške projektima i akcijama kroz dodjelu podgrantova. Mali projekti u zajednicama imaju fokus na mobiliziranje svih lokalnih aktera sa ciljem poboljšanja uvjeta življenja za sve građane i građanke.

Kroz Snagu lokalnog također potičemo poduzetništvo pojedinaca i društveno/socijalno poduzetništvo lokalnih udruga kao podršku samo-održivosti i zapošljavanju te uz zajedničke aktivnosti i napore iniciramo formiranje fondova za poduzetništvo na razini županije/kantona i/ili općine/grada.

Poticanjem i promocijom društvenog angažmana u zajednicama na području ŽZH/K8 i HBŽ/K10 doprinosimo zajedničkom radu na lokalnom razvoju.

https://cgslivno.org/

Fondacija Mozaik zajedno sa vodećim organizacijama koje rade na razvoju filantropije u Bosni i Hercegovini, Fondacijom Hastor, organizacijom Mreža za izgradnju mira i Udruženjem Pomozi.ba, kao i sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom Fondacijom Katalist provodi program “Pravni okvir za filantropiju”. Svrha ovog zajedničkog projekta je unapređenje zakonodavnog i fiskalnog okvira i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini. Program se realizuje u  periodu od 12.08.2020. do 11.08.2024. godine uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) BiH.

  • Ciljevi Projekta su.. Unapređenje saradnje između javnog, privatnog i civilnog sektora kroz Filantropski forum, koji predstavlja platformu za saradnju i razvoj ekosistema filantropije u BiH;
  • Unapređenje pravnog okvira i stvaranje poticajnog okruženja za razvoj filantropije u lokalnim zajednicama participativnim kreiranjem prijedloga za izmjene pravnog i fiskalnog zakonodavstva. Ovaj proces će podržavati aktivnosti zagovaranja za unapređenje javnih politika u odabranim prioritetnim oblastima.

 

Početna i krajnja analiza pravnog i fiskalnog okvira za razvoj filantropije u BiH; Međusektorski Filantropski forum; Zagovaračke aktivnosti koje su razvijene participativno radom međusektorskih grupa; Razmjena iskustava između javnih službenika unutar i van BiH; Šest prijedloga izmjena pravnog okvira za razvoj filantropije u BIH usvojeno na odgovarajućim nivoima vlasti; Promocija rezultata i postignutih promjena na regionalnoj konferenciji.

Projekat će identifikovati i predstaviti dobre prakse i modele koji će biti pretočeni u konkretne preporuke za unapređenje pravnog okvira, zasnovane na istraživanjima, a u pravcu daljeg razvoja filantropskog okruženja u Bosni i Hercegovini.   Aktivnosti će se provoditi kroz sektorske radne grupe koje će okupiti predstavnike poslovnog, civilnog i javnog sektora. Preporuke za izmjene zakona će izrađivati tematske međusektorske radne grupe koje će provoditi i inovativne zagovaračke kampanje.

www.mozaik.ba

https://nikogladan.lonac.pro/

U okviru USAID programa Snaga lokalnog, Fondacija tuzlanske zajednice kao jedan od partnera provodi aktivnost pod nazivom ˝Naša zajednica je naša odgovornost˝ u okviru koje ima za cilj unaprijediti okruženje za podršku lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu, te  povećati vidljivost filantropskih napora i transparentnost među lokalnim resursnim organizacijama, organizacijama civilnog društva i filantropskim organizacijama u cjeloj Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je da osnaži lokalne organizacije i podrži lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na smoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.  Na ovaj način,  kroz razvoj filantropije u BiH, program jača mehanizme koji imaju potencijal da podstaknu samopomoć, samostalnost i samoodrživost građanskih inicijativa koje doprinose lokalnom razvoju.

Kako bi razvili kultutru darivanja i povjerenje javnosti u rad civilnog sektora  u okviru projekta posebna pažnja posvećena je razvoju transparentnog i odgovornog rada organizacija civilnog društva, a posebno filantropskih organizacija.  Kroz organiziranje promotivnih kampanja usmjerenih na podizanje svijesti o filantropiji cilj je približiti rad organizacija  i fondacija koje se bave filantropijom javnosti u BiH i pokazati da za rješavanje lokalnih inicijativa postoje resursi i snaga na lokalnom nivou.

https://www.fondacijatz.org/

Jačanje organizacijskih kapaciteta

Institut za razvoj mladih KULT kroz pažljivo osmišljenu mentorsku podršku koju pruža organizacijama civilnog uz podršku USAID-a Bosne i Hercegovine kroz aktivnost Snaga lokalnog doprinosi jačanju njihovih internih organizacijskih kapaciteta. Jačanje organizacijskih kapaciteta odnosi se na proces povećanja sposobnosti organizacije da postigne svoje ciljeve na efikasan način. Podrška podrazumijeva i aktivno učešće organizacije i dugoročno usmjeravanje od strane Instituta u izradi strateških i razvojnih dokumenata, politika, procedura i njihove primjene u praksi. Institut pruža sveobuhvatnu savjetodavnu podršku organizacijama koristeći se pažljivo razvijenom metodologijom koja se kontinuirano usavršava i adaptira trendovima i zakonskoj regulativi i za te potrebe, razvio je specifičnu metodologiju i alat koje koristi za procjenu organizacijskih kapaciteta pod nazivom KULT/POK®. KULT/POK® je certificirani program, propraćen trogodišnjim indeksom razvoja kapaciteta.

Razvojni metodološki pristup u radu sa organizacijama, osim procjene kapaciteta, uključuje različite vrste obuka, individualno i grupo mentorstvo, savjetovanje u različitim oblastima, umrežavanje i povezivanje, te druge različite elemente podrške. Mentorska podrška pružena od strane Instituta podrazumijeva nekoliko komponenti poput: izrade preporuka na osnovu procjene organizacijskih kapaciteta, izrade plana za unaprjeđenje organizacijskih kapaciteta sa akcionim godišnjim planovima, organizacije tematski različitih treninga prilagođenih potrebama organizacijama civilnog društva, i dr.

Pored toga, Institut je kreirao i zaseban program mentoringa, u kojem je do sada sudjelovalo pet predstavnika organizacija uključenih u program Snaga lokalnog. S ciljem umrežavanja i animiranja i aktiviranja organizacija civilnog društva, Institut svakog mjeseca organizira susret nevladinih organizacija kroz NVO Meet Up događaje. Različite teme, iskusni govornici, aktivni učesnici i prostor za diskusiju ključna su obilježja svakog od ovih susreta, a dodatnu vrijednost predstavlja umrežavanje različitih sektora koji nude posebnu priliku da organizacije iskuse primjere iz prakse i saslušaju korisne savjete iz različitih oblasti djelovanja. Kao zaokružen sistem podrške, Institut za sve partnerske organizacije iz Snaga lokalnog nudi i praktično iskustvo u jačanju organizacijskih kapaciteta kroz koncept Job shadowinga i jednodnevnu posjetu Institutu i učenje na terenu.

Više informacija možete pronaći na stranici https://mladi.org/jacanje-organizacijskih-kapaciteta/