PREDSTAVLJAMO: PROGRAM 1. SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2020

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom zapošljavanja u Federaciji BiH 2018-2021, Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2020-2022, te Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19 od 31.7.2019. godine, sačinjen je Program sufinansiranja zapošljavanja 2020 (u daljem tekstu: Program). 

Preuzeto sa: https://raz.ba/predstavljamo-program-sufinansiranja-zaposljavanja-2020/