Poziv mladima za predlaganje tema za omladinske projekte

Pozivaju se predstavnici/e omladinskih organizacija i organizacija koje se bave pitanjima mladih sa područja općine Centar Sarajevo, srednjoškolci/ke, studenti/ce, aktivisti/kinje i volonteri/ke u zajednici, spremni za unapređenje kvalitete života lokalne zajednice, da predlože prioritetne oblasti i oblasti djelovanja mladih na području Općine Centar Sarajevo, a koje će potencionalno biti sastavni dio javnog poziva za podršku omladinskim projektima.

Početkom mjeseca februara održane su konsultacije sa mladima u prostorijama JU Centar kulture i mladih Općine Centar kada su predložene prioritetne teme i oblasti djelovanja mladih na području Općine Centar Sarajevo:

•  promocija i afirmacija poduzetništva kod mladih osoba

•  afirmacije informacionih tehnologija i razvoja digitalnih vještina kod mladih

    osoba

•  promocije volonterizma i aktivizma mladih kroz praktične primjere

•  unapređenje uslova života kod osoba sa poteškoćama i invaliditetom

•  poticanje umjetničkog i muzičkog stvaralaštva mladih osoba (savremni

    umjetnički i muzički izričaji, promocija muzike, organizovanje kurseva za    

    mlade iz DJ-inga)

•  poticanje sportskih aktivnosti za mlade sa posebnim fokusom na osobe sa

    poteškoćama u razvoju

•  projekti za mlade ljude koji uključuju afirmaciju i promociju volonterizma i

    aktivizma kod mladih

•  pružanja praktičnog iskustva za mlade osobe kroz saradnju privatnog, vladinog i civilnog sektora (ova tema nije u nadležnosti OCD i neće je biti moguće finansirati kroz javni poziv za OCD koji se organizuje u okviru ReLOaD2 projekta)

Na osnovu usvojene Strategije prema mladima Općine Centar Sarajevo za period 2022.-2026., prioritizirane su teme i oblasti djelovanja mladih za 2023. godinu:

•  prevencija cyber nasilja

•  obuka za razvoj mekih (eng. soft) vještina kod mladih

•  uključivanje mladih u volonterske aktivnosti sa posebnim fokusom na okoliš

•  promocija novih sportskih vještina i organizacija takmičenja

•  međugeneracijske solidarnosti kroz aktivizam i volonterizam mladih

•  nematerijalne kulturne baštine i umjetničko stvaralaštvo mladih na području

   Općine Centar Sarajevo

•  organizacija mjesečnih motivacionih govora za mlade (CentarTalks)

•  edukacija mladih iz oblasti orijentiringa na području Općine Centar

•  edukacija mladih iz oblasti marketinga, poduzetništva, freelence i starih zanata

Krajem mjeseca februara 2023. godine bit će objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području Općine Centar Sarajevo. Kako bi se osigurala transparentnost u procesu odabira prioritetnih tema i oblasti javnog poziva svi zainteresovani će moći predložiti dodatne prioritetne teme i oblasti putem obrasca na linku https://bit.ly/3lUfxVz  najkasnije do 23. februara 2023. godine.Kroz ovaj javni poziv će organizacije civilnog društva koje imaju iskustva u provedbi projekata za mlade imati priliku predložiti finansiranje i sprovedbu inicijativa koje su prioritizirane u okviru konsultacija, te one za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice.

Izvor: centar.ba