JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA – OPĆINA VAREŠ

Općina Vareš u saradnji sa  Muslim Aid Association raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 20 plastenika od 100 m2  sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju Općina Vareš 40 %, nevladina organizacija Muslim Aid Association 40 %, i krajnji korisnik 20 % od ukupne cijene plastenika i opreme.

Pravo na učešće u Projektu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe i mlade osobe sa područja Općine Vareš koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili zemljište u vlasništvu članova uže porodice po pravoj liniji (majka, otac, djed…), kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili uzeto u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju. 

Pravo na dodjelu plastenika sa dodatnom opremom nemaju lica koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivrede od Općine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u zadnjih tri godine. Pravo učešća nemaju članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Sarajevo i Općine Vareš. Pravo učešća nemaju lica koja su u proteklom vremenskom periodu nenamjenski koristila dobijena sredstva od strane Općine Vareš kao i Muslim Aid Association ili zloupotrijebili ista.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti šalter sali općine Vareš i na službenoj web stranici www.vares.info, zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol općine Vareš sa naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu plastenika i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 kalendarskih dana, od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici općine Vareš, te na oglasnoj ploči općine Vareš.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi privredu, finansije i trezor općine Vareš, kancelarija broj 36, svakim radnim danom od 07:30-13:00 sati i na kontakt telefon 032/848-140. Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren do 06.03.2023. godine do 15:00 sati a javni poziv, potrebne izjave kao i prijavni obrazac se mogu pronaći na sljedećem linku.