JAVNI POZIV za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenjepoduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu


JAVNI POZIV


za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i unaprjeđenje
poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2024. godinu


I PREDMET I CILJ JAVNOG POZIVA


Općina Centar Sarajevo ovim Javnim pozivom pruža mogućnost poticaja poduzetništva i
samozapošljavanja svim zainteresovanim mladim osobama starosne dobi do 35 godina sa
područja Općine Centar Sarajevo, kroz stručnu podršku (trening i mentorstvo) i
sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.
Aplikanti će kroz Javni poziv i stručnu podršku u izradi biznis plana biti u mogućnosti jačati
svoje poduzetničke vještine. Najbolje ocijenjeni poslovni prijedlozi će biti finansijski i
mentorski podržani u prvoj godini poslovanja.
Visina finansijskih sredstava po uspješno ocijenjenom poslovnom planu iznosi do
30.000,00 KM. Ukupan iznos predlaže Komisija na osnovu ocjene opravdanosti troškova
poslovnog plana, a Opštinski načelnik donosi Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava.


II PRAVO UČEŠĆA


Aplikanti sa pravom učešća moraju ispunjavati sljedeće uslove:
 Da se nalaze na evidenciji nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona
Sarajevo;
 Da imaju prebivalište na području Općine Centar Sarajevo;
 Da planiraju registrovati i razvijati svoj biznis na području Općine Centar Sarajevo;
 Da pripadaju kategoriji mladih, starosne dobi do 35 godina.


III POTREBNA DOKUMENTACIJA


Prijava na Javni poziv treba da sadrži slijedeće dokumente:
a) Jasno i čitko popunjen formular za prijavu na Javni poziv;
b) Dokaz o prebivalištu na području Općine Centar Sarajevo u kontinuitetu
najmanje 12 mjeseci do dana objave Javnog poziva (Uvjerenje o kretanju
izdato od strane MUP-a KS, original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana);
c) Potvrdu JU Službe za zapošljavanje KS da se prijavitelj nalazi na evidenciji
nezaposlenih (original, ne starija od 30 dana);
d) Kopiju lične karte.
Prijava mora biti potpuna i uz istu mora biti dostavljena kompletna dokumentacija tražena
Javnim pozivom.
Formular za prijavu na Javni poziv možete preuzeti na slijedećem linku:
https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi


IV NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVE


Zahtjevi/prijave se podnose u zatvorenoj koverti, direktno na protokol Općine Centar
Sarajevo ili preporučeno putem pošte na adresu:
Općina Centar Sarajevo
Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu
Mis Irbina 1
71000 Sarajevo
„Javni poziv za realizaciju programa poticaja samozapošljavanja mladih i
unaprjeđenje poduzetništva iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo za

 1. godinu“
  „NE OTVARAJ“
  Javni poziv ostaje otvoren od dana objave do 22.05.2024. godine.
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
  V OSTALE ODREDBE
  Status kandidata za finansiranje stiče se:
   Podnošenjem potpune i tehnički ispravne prijave u skladu sa pravilima Javnog
  poziva;
   Aktivnim učešćem u programu stručne podrške u izradi poslovnih planova, što
  podrazumijeva učešće na obuci (uz eventualno odsustvo kraće od 10% od dužine
  trajanja obuke) i pravovremenu izradu zadataka za samostalni rad (elemenata
  poslovnog plana);
   Podnošenjem kompletnog poslovnog plana u predviđenom roku za evaluaciju od
  strane Komisije;
   Usmenom odbranom poslovnog plana pred Komisijom.
  Status uspješnog kandidata, čiji je poslovni plan prihvaćen za finansiranje stiče se:
   Pozitivnom ocjenom poslovnog poduhvata (ukupnom ocjenom iznad 60 bodova);
   Dostavljanjem dodatne dokumentacije, koja bude tražena od Komisije;
   Prihvatanjem odredbi Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava, odnosno svih
  obaveza koje kandidat preuzima potpisom istog.
  U slučaju da je broj pozitivno ocijenjenih poslovnih planova veći od iznosa dostupnih
  sredstava, Odluka o finansiranju se donosi počevši od najbolje ocijenjenog poslovnog
  prijedloga prema slabije ocijenjenim, do utroška raspoloživih sredstava;
  U postupku po Javnom pozivu, Općina Centar Sarajevo ne snosi nikakve troškove
  učesnika Javnog poziva. Općina Centar Sarajevo ne snosi odgovornost prema učesnicima
  Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja.
  Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu.
  Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom
  putem telefona: 033/223-269.
  OPŠTINSKI NAČELNIK
  Srđan MANDIĆ

Izvor: centar.ba