JAVNI POZIV INSTITUCIJAMA VLASTI DA SE PRIJAVE ZA PODRŠKU U IZRADI I PROVEDBI POLITIKA PREMA MLADIMA U BIH

Institut za razvoj mladih KULT, Mreža omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske (M.O.C.A.R.T.) i Vijeće mladih Federacije BiH,  pozivaju institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da dostave prijavu na Javni poziv za podršku u izradi i provedbi politika prema mladima u BiH.

Pozadina Javnog poziva

 U pravnom sistemu Bosne i Hercegovine ne postoji zakonska regulativa koja se bavi pitanjima mladih na državnom nivou, te su prava mladih regulirana na entitetskom odnosno nivou Brčko distrikta BiH, i to Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/10), Zakonom o omladinskom organizovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/04, 119/08 i 1/12) i Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 18/17). Sva tri Zakona, pored toga što naglašavaju važnost poštivanja ljudskih i građanskih prava mladih, definiraju dodatna prava za mlade u društvu ali i obaveze vlasti u pružanju podrške mladima, prije svega kroz definiranje, usvajanje i provođenje strateških dokumenata za mlade, ali i uspostavljanje dodatnih mehanizama koji osiguravaju institucionalnu brigu o mladima.

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta “Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima“ kojeg finansira Evropska unija a implementira Institut za razvoj mladih KULT (u daljem tekstu Institut) u partnerstvu sa Regionalnim uredom za saradnju mladih (RYCO), Vijećem mladih Federacije BiH, Mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske (M.O.C.A.R.T.) i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH.

Institut za razvoj mladih KULT više od 20 godina sarađuje sa institucijama vlasti u BiH u pravcu uspostavljanja mehanizama brige o mladima gdje već svjedočimo dobrim rezultatima koji uključuju povećan broj službenika za mlade koji su prošli osnovnu obuku u polju rada sa mladima, kreiranje i usvajanje strategija prema mladima i omladinskih politika te uključivanja mladih u procese odlučivanja. Mreža omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske (M.O.C.A.R.T.) jedina je mreža koja okuplja omladinske centre te pruža podršku njihovom razvoju, ali i razvoju omladinskog rada kroz uspostavljanje novih i primjenjivih pristupa u radu sa mladima. Vijeće mladih Federacije BiH je krovna organizacija za mlade u Federaciji BiH i od svog osnivanja radi na jačanju uloge mladih u procesima odlučivanja kroz omladinsko organizovanje te pruža podršku omladinskim organizacijama da grade svoje kapacitete s ciljem jače institucionalne saradnje mladih i vlasti.

Partnerske organizacije su udružile svoje kapacitete, znanja i iskustvo te će u okviru inicijative „Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima“ pružiti potrebnu podršku institucijama vlasti u pravcu izrade i provedbe politika prema mladima koje su zasnovane na istraživanju, stvarnim potrebama mladih, ali i institucije te učešću mladih.

Za koju vrstu podrške se mogu prijaviti institucije vlasti?

 Institucije vlasti se mogu prijaviti za podršku u okviru jednog ili oba lota istovremeno, a koji su opisani u pozivu. Za predviđene lotove su predloženi setovi aktivnosti koje mogu biti predmet podrške za institucije vlasti, kao i upute o uvjetima.

 LOT 1

U okviru LOTa 1 institucije vlasti u BiH se mogu prijaviti za podršku:

 • Provedbe istraživanja o položaju i potrebama mladih;
 • Izrade nacrta dokumenta strategije prema mladima/omladinske politike u skladu sa pravnim okvirom za izradu strateških dokumenata i zakona o mladima.

 LOT 2

U okviru LOTa 2 institucije vlasti u BiH se mogu prijaviti za podršku:

 • Izrade volonterske politike (uključujući istraživanje potreba mladih i građana);
 • Uspostavljanja pozicije službenika za mlade;
 • Uspostavljanja prostora za mlade;
 • Uključivanja mladih u procese odlučivanja (npr. u rad komisije za mlade);
 • Osnivanja vijeća mladih/omladinskog savjeta;
 • Kreiranja budžeta za mlade kao dijela ukupnog budžeta;
 • Izrade procedura finansiranja projekata za mlade;
 • Uspostavljanja registra omladinskih udruženja;
 • Uspostavljanja fonda za mobilnost mladih;
 • Drugo (institucija će putem prijavnog obrasca definisati tip podrške te dobiti povratnu informaciju o mogućnosti koje partneri imaju kroz ovaj Javni poziv)

Kriteriji i procedura za prijavu

 LOT 1

Troškovi neophodni za provedbu zakonskih odredaba koje se odnose na izradu strateških dokumenata za mlade, bit će podijeljeni između institucije vlasti i Instituta. Uvjet koji institucije vlasti trebaju ispuniti za prijavu na LOT 1 jeste da imaju planirana (ili da mogu planirati) sredstva namijenjena za sufinansiranje izrade strategije prema mladima/omladinske politike u iznosu od 5.800,00 KM.

 LOT 2

Partneri ne dodjeljuju financijska sredstva već pružaju stručnu i konsultativnu podršku. Za prijavu na LOT 2 nije potrebna financijska kontribucija institucija vlasti. Sve troškove će snositi partneri.

 Na Javni poziv se mogu prijaviti institucije vlasti u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju sve niže navedene kriterije:

 • Institucija vlasti je donijela odluku o izradi politike prema mladima (definisani mehanizmi u LOT 1 i LOT 2) ili je u procesu donošenja odluke;
 • Institucija vlasti ima osobu koja će biti zadužena za koordinaciju procesa (poželjno službenik/ca za mlade);
 • Institucija vlasti će osigurati sredstva za provedbu (LOT 1) istraživanja i izradu analize o položaju i potrebama mladih u iznosu od 5.800,00 KM, u skladu sa potrebama i metodologijom rada na ovom dijelu dokumenta;
 • Institucija vlasti će osigurati dodatna sredstva za provedbu procesa izrade strategije prema mladima u skladu sa svojim mogućnostima i opredjeljenjem, a koja se odnose na izradu dokumenta strategije prema mladima ili aktivnosti koje mogu pratiti ovaj proces (ukoliko za to postoji opravdana potreba).

Podrška partnera se odnosi na:

 • Izradu metodologije istraživanja o položaju i potrebama mladih, provedbu istraživanja i izradu analize;
 • Obuku koordinacionog tijela i radnih grupa koje će učestvovati u procesu uspostave politike prema mladima;
 • Podršku radu koordinacionog tijela i radnih grupa u izradi strategije prema mladima/omladinske politike/volonterske politike;
 • Podršku u izradi nacrta strateških dokumenta na osnovi prikupljenih podataka od institucija vlasti te istraživanja o položaju i potrebama mladih;
 • Uspostavljanju procedura, pravilnika, metodologije rada u odnosu na različite mehanizme iz Javnog poziva.

Popunjavanjem i slanjem prijave na Javni poziv institucije vlasti se prijavljuju za učešće.

Nakon potpisivanja ugovora sa partnerima, odabrane institucije vlasti će krenuti u proces izrade politike/mehanizma u skladu sa unaprijed utvrđenim koracima.

Potrebna dokumentacija  

 1. Popunjen prijavni obrazac koji popunjavate u potpunosti online nakon registracije u APPLY putem OVOG LINKA
 2. Kopija odluke o izradi politike prema mladima/mehanizma (dodaje se kao privitak na navedenom linku)

Rok za prijavu na Javni poziv

 Sve zainteresirane institucije vlasti se mogu prijaviti na Javni poziv do 30.8.2024. g. do 23.59 sati.

Ishod Javnog poziva 

 Prijave će biti razmatrane odmah nakon što budu zaprimljene od strane institucija, a neovisno o krajnjem datumu za prijave. Institucije će biti kontaktirane najkasnije 7 radnih dana od dana zaprimanja prijave kako bi planirali početak aktivnosti (ukoliko prijava bude pozitivno ocijenjena).

Prijave koje budu pozitivno ocijenjene, ulaze u fazu pregovora i fazu potpisivanja ugovora.

 Informativne sesije

 Partneri će organizovati 2 informativne sesije, koje će biti održane online. Cilj informativnih sesija je predstaviti predstavnicima institucija vlasti:

 • Prilike koje im se nude kroz ovaj Javni poziv;
 • Obaveze koje imaju institucije i partneri;
 • Ukazati na važnost kontinuiranog rada na uspostavljanju mehanizama koji podržavaju mlade.

Svaka sesija će ponuditi prostor za pitanja i odgovore u pravcu što boljeg razumijevanja Javnog poziva, zakonskih okvira ali i mogućnosti saradnje.

Termini informativnih sesija

Prijave putem navedenih linkova ispod možete izvršiti najkasnije dan prije sesije na koju se prijavljujete.

PRISTUPNI LINK za informativnu sesiju 15.7.2024. sa početkom u 11.00 sati

PRISTUPNI LINK za informativnu sesiju 13.8.2024. sa početkom u 11.00 sati

Tehničke informacije

Puni tekst Javnog poziva kao i svi potrebni obrasci dostupni su na online platformi za upravljanje grantovima APPLY na OVOM LINKU

Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi APPLY čim prije kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem OVOG LINKA. Molimo institucije da link sačuvaju u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravaju aplicirati na ovaj ili neki budući poziv Instituta. Detaljne instrukcije o procesu registracije dostupne su na LINKU.

Nakon uspješne registracije kao organizacija (organisation) na online platformu za upravljanje grantovima APPLY, potrebno je popuniti eligiblity profil organizacije kroz APPLY profil organizacije ili klikom direktno na LINK. U eligibility-ju organizacije važno je da potvrdno odgovorite na pitanje „Jeste li jedinica lokalne samouprave u BiH“. Od institucija se traži da dostave popunjen prijavni obrazac u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima, nakon što se registriraju kao organizacija (organisation) na online platformu za upravljanje grantovima APPLY i nakon što popune eligibility profil. U sklopu prijave institucije trebaju popuniti sve podatke koji se tamo traže i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar Programa, nakon čega će dobiti automatsku e-mail potvrdu o prijemu aplikacije. Prijave koje ne budu dostavljene na navedeni način neće biti uzete u razmatranje.

Institucije koje su već registrirane na platformi APPLY mogu dobiti više informacija klikom na dugme „Pages“ u gornjem desnom uglu. Ako je aplikacija već započeta, ali institucija ne vidi do sada ostvareni napredak, potrebno je kliknuti na ime administratora organizacije u gornjem lijevom uglu APPLY dashboarda i odabrati naziv institucije ispred koje se aplicira.

Institucije se mole da pažljivo pročitaju tekst Javnog poziva prije nego što počnu s procesom apliciranja.

Dodatne informacije

Sva pitanja koja se tiču ovog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: jasmina.banjaluckic@mladi.org (Subject/predmet: 23.05.0-N2.1-59).

Izvor: mladi.org