Javni poziv: Bespovratna sredstva podrške projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond)

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Kroz sredstva dostupna za podršku projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond), Institut za razvoj mladih KULT (Institut) osnažuje nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini kako bi lakše pokretale pozitivne promjene, unapređivale položaj mladih i jačale omladinski sektor. Urgentni fond namijenjen je nevladinim organizacijama koje djeluju na području BiH, zastupaju i/ili promoviraju interese mladih i jačaju omladinski sektor kroz konkretne inicijative, projekte i aktivnosti.

Ideja Urgentnog fonda je da se jednostavno i brzo podrže direktne i hitne intervencije koje su usmjerene k poboljšanju položaja mladih u BiH. Takve intervencije mogu biti usmjerene na provedbu postojeće legislative za mlade, podršku učešću mladih u društvu i procesima donošenja odluka, podršku aktivizmu, jačanju organizacija/udruženja i njihovih kapaciteta, te općenitu podršku mladima u razvoju. Institut poziva nevladine organizacije registrirane u BiH (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH) da dostave svoje projektne prijedloge u okviru Urgentnog fonda.

Oblasti Javnog poziva

Predloženi projekti po ovom pozivu trebaju uključivati konkretna rješenja s ciljem stvaranja boljih uvjeta za mlade u BiH. Svrha Urgentnog fonda jeste finansiranje ili sufinansiranje već postojećih ili potpuno novih inicijativa, projekata i aktivnosti usmjerenih k izgradnji i jačanju omladinskog sektora u BiH kroz sljedeće oblasti:

Oblast 1: Saradnja s vlastima i zagovaranje za bolji položaj mladih

 • Uspostavljanje i provedba mehanizama propisanih zakonima o mladima
 • Uključivanje mladih u procese donošenja odluka
 • Uspostavljanje, razvoj i unaprjeđenje institucionalnih mehanizama usmjerenih ka boljem položaju mladih

Oblast 2: Rad s mladima

 • Jačanje mladih kako bi oni inicirali i/ili učestvovali u društvenim promjenama
 • Poticanje mladih da pokreću i provode inicijative
 • Rad s marginaliziranim skupinama mladih

Oblast 3: Jačanje omladinskog sektora u BiH

 • Poboljšanje i prepoznavanje omladinskog sektora
 • Jačanje omladinskog organiziranja

Napomena: kroz sve oblasti važno je istaknuti da organizacije stvaraju sinergiju s interesnim stranama, vlastima, zajednicom i drugim organizacijama koje se bave mladima.

Također, posebno se ohrabruju organizacije da u svojim projektnim prijedlozima planiraju zagovaračke inicijative prema donosiocima odluka na lokalnom nivou. Zagovaranje je fundamentalni i dugotrajni proces u demokratskom društvu kojim se nastoji utjecati na donositelje odluka da promijene sadržaj političkih odluka a radi ostvarenja općedruštvenih ciljeva i prava, poboljšanja kvalitete života kompletnog društva ili specifičnih društvenih grupa. U tom procesu, zagovornici koriste različite strategije poput lobiranja, aktivizma, inicijativa, kampanja javnog mnijenja, pisanja dopisa i održavanja sastanaka s donositeljima odluka. Zagovaranje je korištenje formalnog procesa koji donosi „službenu promjenu“ koja je dugotrajnija; stoga je bitno dobro upoznati proces donošenja odluka na koji se želi utjecati.

Zagovaračke inicijative mogu biti predložene u svakoj od 3 navedene oblasti poziva, te dodatno mogu podrazumijevati i zagovaračke aktivnosti koje imaju za cilj:

 1. implementaciju specifičnih mjera, smjernica, ekspertskih preporuka, zaključaka, metoda i alata koji se tiču poboljšanja položaja mladih, a koji su navedeni u nekom od relevantnih međunarodnih ili lokalnih izvještaja koji se tiču položaja mladih u BiH;
 2. unaprjeđenje položaja marginaliziranih mladih.

Institut posebno podržava aktivnosti i inicijative koje uključuju mlade iz marginaliziranih grupa, mlade iz ruralnih područja, aktivnosti/inicijative za žene i poboljšanje rodne ravnopravnosti (npr. mladi s psihičkim ili fizičkim teškoćama ili invaliditetom, mladi koji nisu u obrazovnom sistemu, zaposleni ili na obuci /NEET mladi/, mladi pripadnici LGBTI populacije, mladi bez roditeljskog staranja, mlade socijalno ugrožene žene i druge grupe ugroženih mladih) te ovim putem ohrabrujemo organizacije koje se bave ovim temama da predlože svoje projekte u okviru Urgentnog fonda.

Aplikant će u prijavi navesti kojom se oblašću primarno bavi u svom projektnom prijedlogu. Ako se projektni prijedlog ne odnosi ni na jednu od navedenih oblasti ali se ipak tiče izgradnje i jačanja omladinskog sektora u BiH, aplikanti mogu definirati oblasti koje podržavaju razvoj omladinskog sektora i mladih u Bosni i Hercegovini.

Tehničke informacije

Puni tekst Javnog poziva kao i svi potrebni obrasci dostupni su na online platformi za upravljanje grantovima APPLY na linku: https://s.mladi.org/UF

Od aplikanata se traži da dostave projektni prijedlog u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima, nakon što se registriraju kao organizacija (organisation) na online platformi za upravljanje grantovima APPLY. U sklopu prijave aplikanti trebaju popuniti sve podatke o svojoj organizaciji i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar Programa, nakon čega će dobiti automatsku e-mail potvrdu o prijemu aplikacije. Projektni prijedlozi koji ne budu dostavljeni na navedeni način neće biti uzeti u razmatranje.

Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi za upravljanje grantovima APPLY čim prije kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem linka: https://s.mladi.org/UF. Molimo aplikante da link spase u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravaju aplicirati na ovaj ili neki budući poziv Instituta. Detaljne instrukcije o procesu registracije dostupne su na linku: https://kult.smapply.io/res/p/tehnicke-instrukcije/.

Nakon uspješne registracije na online platformu APPLY, aplikant što prije treba dostaviti uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) i rješenje o registraciji pravnog lica ili izvod iz registra ne stariji od godinu dana. Svi potrebni dokumenti dodaju se tako što kroz APPLY profil vaše organizacije (ili klikom direktno na link: https://kult.smapply.io/acc/app/#eligibility) popunite Eligibility obrazac koji se može izmijeniti i dopuniti u bilo kojem trenutku.

Aplikanti koji su već registrirani na platformi APPLY mogu dobiti više informacija klikom na dugme „Pages“ u gornjem desnom uglu. Ako je aplikacija već započeta ali aplikant ne vidi do sada ostvareni napredak, potrebno je kliknuti na ime administratora organizacije u gornjem lijevom uglu APPLY dashboarda i odabrati naziv organizacije ispred koje se aplicira.

Za više informacija i detaljne instrukcije kako završiti sve korake registracije i aplikacije kroz online platformu APPLY možete konsultirati našu YouTube playlistu: https://s.mladi.org/KULT-APPLY

Aplikanti se mole da pažljivo pročitaju tekst Javnog poziva prije nego što počnu s procesom apliciranja.

Opće smjernice za aplikante

Na Javni poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije registrirane u BiH (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini).

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti: neformalne grupe građana, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne organizacije koje nemaju registrirano predstavništvo u BiH u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama.

Poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2024. godine ili do potrošnje raspoloživih sredstava Urgentnog fonda.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini. Aplikacije i tražena dokumentacija moraju biti napisane na jednom od službenih jezika i pisama BiH. Aplikacije moraju biti popunjene elektronski.

Projektni prijedlozi mogu se dostavljati za cjelokupni ili djelomični iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidiranog projekta.

Grantovi podržani kroz Urgentni fond ne mogu trajati duže od devet (9) mjeseci odnosno mogu trajati od trenutka odobrenja do najkasnije 28. februara 2025. godine.

Maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 8.000,00 BAM. Maksimalan iznos nabavki opreme i drugih stalnih sredstava koje organizacija namjerava zadržati u svom vlasništvu ne može prelaziti 25% traženog iznosa.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@mladi.org (subject/predmet: 21.04.3- N2.7-631, Urgentni fond upit).

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje ne budu dostavljene na navedeni način, kao i aplikacije na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje. Obavijesti o statusu aplikacije komunicirat će se prema aplikantima putem platforme APPLY.

Kriteriji

Pregled projektnog prijedloga za Urgentni fond obuhvata sljedeće kriterije:

Eliminatorni kriteriji

 • maksimalan iznos traženih sredstava ne prelazi 8.000,00 BAM;
 • maksimalan iznos nabavki opreme i drugih stalnih sredstava koje organizacija namjerava zadržati u svom vlasništvu ne može prelaziti 25% traženog iznosa;
 • aplikant je nevladina organizacija registrirana na bilo kojem nivou vlasti u BiH u skladu sa važećim zakonima o udruženjima i fondacijama;
 • dostavljena je sva dokumentacija koja je u pozivu navedena kao obavezna, te je popunjen Eligibility obrazac;
 • aplikant je dostavio budžet projekta na obrascu OBR-GRB;
 • aplikant je dostavio popunjen obrazac Kontrolna lista za provjeru usklađenosti projektnih aktivnosti sa zahtjevima u vezi sa zaštitom životne sredine.

Bodovni kriteriji

 • projektna ideja je u skladu s kriterijima poziva, jasna je i razumljiva;
 • mladi su jedna od glavnih ciljnih grupa aktivnosti koje organizacija provodi;
 • projekat ima zagovaračku inicijativu koju provodi u svojoj oblasti djelovanja i svojoj lokalnoj zajednici/ mjestima djelovanja;
 • ciljevi su specifični, mjerljivi i realni i moguće ih je dostići u toku trajanja projekta ili ubrzo nakon završetka;
 • aplikant ima odgovoran pristup i metodologiju rada s mladima i drugim korisnicima i partnerima;
 • predložena metodologija dovodi do željenih rezultata, specifična je i daje jasnu sliku projektne intervencije;
 • organizacija posjeduje kapacitete (strukturu organizacije) da provede projekt;
 • projektni rezultati s pripadajućim indikatorima doprinose ispunjenju projektnih ciljeva, specifični su i mjerljivi s preciziranom ciljnom grupom i njihovim brojem;
 • jasno su definirani alati za praćenje i evaluaciju projekta koji se mogu iskoristiti za procjenu uspješnosti;
 • budžet odražava dobar odnos uloženog novca i postignutih rezultata;
 • projektne aktivnosti usklađene su s troškovima, a troškovi su jasno pojašnjeni u narativnom dijelu budžeta;
 • aplikanti se ohrabruju da imaju sufinansiranje, bilo u naturi ili u novcu;
 • projektni prijedlog ne temelji se isključivo na izradi i distribuciji promotivnog i zagovaračkog materijala, ili samo na održavanju seminara, radionica, panela i treninga, te izbjegava nepotrebne troškove;
 • prepoznati su potencijalni rizici u provođenju projekta i opisane su mjere kojima bi se oni umanjili;
 • projektni prijedlog promovira održivost ostvarenih projektnih ciljeva i rezultata;
 • predloženi projekt nije ponavljanje završenog projekta, temelji se na uspješnosti trenutnih i prethodnih intervencija za mlade u Bosni i Hercegovini, inovativan je te koristi najbolje prakse i naučene lekcije.

Evaluacija

Nakon što komisija ocijeni pristigle prijedloge, svi aplikanti će biti informirani o ishodu procjene projektnih prijedloga putem online platforme APPLY. Aplikanti čiji projektni prijedlozi budu pozitivno ocijenjeni ulaze u fazu pregovora o dodjeli granta.

U fazi pregovora komisija i aplikant će usaglasiti projektni prijedlog, naročito dijelove koji se odnose na isporuke, monitoring i evaluaciju projekta. Komisija ima pravo tražiti dodatna pojašnjenja i dokumente uz projektni prijedlog i podržati razvoj predloženih mjera i aktivnosti.

Obavijest o pozitivnoj ocjeni projektnog prijedloga ne znači nužno da će doći do potpisivanja ugovora niti da će projektni prijedlog biti finansiran. Potpisivanjem ugovora o dodjeli granta uređuju se međusobni odnosi saradnje te prava i obaveze obje ugovorne strane.

Uvjeti dodjele granta

Aplikanti mogu ali ne moraju imati partnera u projektu. Izjava o partnerstvu, odnosno pisma podrške se dostavljaju u posebnom koraku kao „Dodatna dokumentacija“ uz projektni prijedlog.

Organizacije koje budu odabrane u uži krug dužne su omogućiti Institutu provedbu pojednostavljene pred-grantovske procjene koja podrazumijeva utvrđivanje zrelosti i sposobnosti organizacije da bude korisnik granta uvidom u relevantnu dokumentaciju o redovnim aktivnostima. Partnerske organizacije ne moraju završiti pojednostavljenu predgrantovsku reviziju.

Pojednostavljena predgrantovska revizija se vrši prije potpisivanja ugovora i uvjet je za potpisivanje ugovora s Institutom. U slučaju nepoštivanja rokova za dostavljanje aplikacije ili rokova vezanih za predgrantovsku reviziju, aplikant će biti odbijen.

Samo organizacije čiji projekti budu najbolje ocijenjeni i koje uspješno prođu proces pojednostavljene predgrantovske procjene mogu biti korisnici granta.

Institut se obavezuje da će sve prikupljene podatke i dokumentaciju dostavljenu u okviru apliciranja na Javni poziv koristiti isključivo za obradu granta.

Tijekom implementacije projekta aplikant će biti odgovoran za upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje, te dostavljanje podataka monitoringa i interne evaluacije prema Institutu.

Institut nema obavezu pojedinačno obrazlagati svoju odluku aplikantima i zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva predviđena ovim Javnim pozivom.

Dokument javnog poziva možete preuzeti OVDJE.

Izvor: mladi.org