Prijedlogom mjera i aktivnosti napravljen još jedan pomak prema prvoj strategiji za mlade Federacije BiH

Federacija Bosne i Hercegovine je na korak do prve strategije prema mladima, a proces izrade strateškog dokumenta ulazi u posljednju fazu u kojoj su oblikovane mjere kroz koje će se implementirati strategija. Na novom sastanku koji je održan u Mostaru, Radna grupa je radila na kreiranju adekvatnih i prije svega provodivih mjera za ostvarenje prioriteta koji su definirani u prethodnom periodu. Multisektorskim pristupom radnih timova iz različitih tematskih oblasti obezbijeđeno je da se provedbom predloženih mjera i aktivnosti sveobuhvatno odgovori na mapirane potrebe mladih i kreira okruženje za ostvarivanje njihovih punih potencijala.

Među najvažnijim zaključcima, prijedlozima i idejama kroz tematske oblasti vrijedno je istaknuti prepoznavanje potrebe za formiranje Savjeta za mlade, koji će predstavljati međuresorno radno tijelo zaduženo za koordinaciju i usaglašavanje politike prema mladima Federacije. Pored toga, kroz predloženu mjeru, posebno je naglašen značaj praćenja provedbe Zakona o mladima FBiH i Zakona o volontiranju FBiH. U oblasti kulture, sporta, okoliša i turizma radni tim je predloženim mjerama želio omogućiti veću podršku za mlade sportiste i umjetnike, intenziviranje praćenja provedbe i evaluacije postojećih programa kako bi se u budućnosti na osnovu toga mogle bolje prepoznati potrebe mladih te u konačnici veće uključivanje mladih u procese odlučivanja koji se tiču upravo sporta i kulture, kao i zaštite okoliša. Promocija zdravih stavova, navika i ponašanja u fokusu je aktivnosti informisanja i prevencije u oblasti zdravstva, a planiranim mjerama se jača međusektorska saradnja i holistički pristup u provedbi programa osmišljenih za suzbijanje faktora rizika za zdravlje. Stambena sigurnost, zdravlje,  i socijalna uključenost ključni su elementi koji mladima omogućavaju mogućnost obrazovanja i razvoja kapaciteta za profesionalno i lično usavršavanje i rad. Tokom sastanka, posebna pažnja je posvećena kreiranju efikasnih mjera koje će doprinijeti kvalitetnijoj podršci za stambeno osamostaljivanje mladih na području FBiH što podrazumijeva multisektorski pristup.

Angažmanom Radne grupe za izradu strategije za mlade Federacije BiH i radom na izradi Strateške platforme napravljen je veliki pomak prema osiguravanju sistemske brige o mladima.  Mladi u Federaciji su korak bliže dobijanju dokumenta koji će osigurati strateški  pristup prema ovoj populaciji. Riječ je o dokumentu koji će ujedno adresirati izazove i potrebe mladih, kao i kreirati ambijent u kojem će mladima biti omogućeni bolji uslovi za rast i razvijanje u tematskim oblastima sadržanima u strategiji za mlade Federacije BiH.

Vijeće mladih Federacije BiH uključeno je u sve aktivnosti izrade strategije prema mladima, a svoj doprinos daju u različitim radnim timovima za tematske oblasti. Vijeće je u prethodnom periodu obavilo nekoliko javnih konsultacija sa mladima sa područja cijele FBiH kroz koje su imali priliku upućivati prijedloge za mjere i aktivnosti strateške platforme. Na ovaj način postignuto je da se upravo sugestije i ideje mladih ravnopravno nađu među ostalim prijedlozima koji će biti uvršteni u strategiju.

Nosilac inicijative izrade strategije prema mladima Federacije BiH je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Izvor: mladi.org