Usvojen Nacrt Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo do 2027. godine

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Nacrt Strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo za period 2022-2027. godine. 

Kako tvrde iz Vlade KS “radi se o prvoj sektorskoj strategiji razvoja koja definira javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja sektora kulture”.

S obzirom da u Kantonu Sarajevo nije postojala jasno definirana politika razvoja kulture, na inicijativu Ministarstva kulture i sporta KS 2022. godine se pristupilo izradi Strategije, kao jednom od strateških ciljeva ovog ministarstva. Partner Ministarstvu na izradi ovog dokumenta je Sarajevska regionalna razvojna agencija – SERDA.

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo, Samir Avdić, objasnio je tri strateška cilja Nacrta Strategije.

Prioriteti i mjere za ostvarivanje strateških ciljeva su sada sistematizirani, i to će poduprijeti razvoj i raznolikost kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u kontekstu poboljšanja kvaliteta života u KS i jačanja ljudskog kapitala, zatim čuvati, zaštiti i promicati materijalnu i nematerijalnu baštinu u kontekstu jačanja identiteta i društvenog kapitala KS te poduprijeti kulturnu i kreativnu industriju u kontekstu osnaživanja održivog razvoja”, kazao je Avdić.

Unutar ovih ciljeva definisani su i prioriteti i mjere za ostvarivanje istih, među kojima su osnaživanje kvaliteta i raznovrsnosti kulturne i umjetničke produkcije, jačanje internacionalizacije kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, poboljšavanje stanja i upravljanja baštinom, te valorizacija baštine, podrška razvoju kulturnih i kreativnih industrija, itd.

U Strategiji su također naznačeni projekti koji bi mogli imati ključni doprinos realizaciji mjera, ostvarivanju prioriteta i postizanju strateških ciljeva, odnosno ostvarivanju vizije razvoja kulture Kantona Sarajevo do 2027.

Pored stručnjaka Ekonomskog instituta Sarajevo, koji je bio nosilac aktivnosti i izrade ovog dokumenta, bili su angažirani i stručnjaci iz brojnih oblasti, kako bi se došlo do najboljih prijedloga. U toku izrade Strategije, Ministarstvo kulture i sporta je formiralo dvije fokus grupe, koje su osiguravale mobiliziranje relevantnih aktera iz oblasti kulture.

Organizirane su i radionice sa navedenim fokus grupama, konsultacije sa domaćim i međunarodnim ekspertima, ekspertima UNESCO-a, diskusije. Kao drugi korak u procesu izrade sektorske strategije bila je izrada Strateške platforme ili strateškog okvira razvoja sektora kulture, koju čine: situaciona analiza, zatim strateško fokusiranje, vizija, strateški ciljevi sa indikatorima.

Komentari, sugestije i prijedlozi dostavljeni u okviru javnih konsultacija su razmotreni na nivou ekspertnog tima i inkorporirani u tekst Nacrta strategije razvoja kulture KS”, pojasnio je ministar Avdić,

Uz to, objasnio je da je nadzor nad izradom Strategije vršila Radna grupa sačinjena od prorekotice za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, dekana ekonomskog, arhitektonskog i filozofskog fakulteta UNSA te predstavnika Ministarstva kulture i sporta i SERDA-e.

Usvojeni Nacrt strategije razvoja kulture u Kantonu Sarajevo će biti dalje proslijeđen u skupštinsku proceduru, nakon čega će uslijediti i javna rasprava u trajanju koje odredi Skupština KS.

Izvor: radiosarajevo.ba