Strateški pristup u radu s mladima u FBiH – za intenzivnije uključivanje mladih u procese odlučivanja

Intenzivnim angažmanom Interresorne radne grupe za izradu strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, od januara ove godine kada je proces izrade strategije za mlade počeo, načinjen je veliki korak da se uredi sistemska briga o mladima za period 2024-2027.

Strateški pristup u radu s mladima u Federaciji BiH od izuzetne je važnosti kako bi se mladi intenzivnije uključivali u procese odlučivanja i aktivno učestvovali u izradi rješenja i kreiranja javnih politika kojima se zadovoljavaju njihove potrebe i koje doprinose boljem položaju mladih u društvu. Izradi prvog strateškog dokumenta za mlade u FBiH prethodilo je istraživanje položaja i potreba mladih u Federaciji BiH koje je proveo Institut, a sagledane potrebe mladih su postale fokus i prioritet djelovanja predstavljenog kroz stratešku platformu.

Razvijenom strateškom platformom strategije za mlade FBiH oblikovan je pravac za osiguravanje i razvoj programskog pristupa djelovanja prema mladima u Federaciji BiH u narednom periodu kroz kroz će se adresirati izazovi i kreirati klima povoljna za mlade. Strateška platforma potvrđuje opredjeljenje da mladi postanu strateški resurs u svim segmentima razvoja Federacije BiH. Razvojem ovog strateškog dokumenta teži se jasno postavljenim programima i aktivnostima te mjerljivim indikatorima koje će olakšati i da federalne institucije provode aktivnosti usmjerene ka postizanju ovog cilja.

Narednih mjesec dana svi zainteresirani mogu dati svoj doprinos unapređenju položaja mladih kroz učešće u javnim konsultacijama o Strateškoj platformi strategije za mlade Federacije Bosne i Hercegovine do 2027. godine koje je pokrenulo Federalno ministarstvo kulture i sporta.

Nosilac inicijative izrade strategije za mlade Federacije BiH je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Izvor: mladi.org