Razumjeti položaj i potrebe mladih je korak do boljih politika prema mladima!

Institut za razvoj mladih KULT sa partnerima, Federalnim ministarstvom kulture i sporta i Vijećem mladih Federacije BiH je na poziv SOS Dječija sela BiH predstavio rezultate rada na izradi strategije prema mladima FBiH. SOS Dječija sela BiH kroz Platformu za saradnju parlamentaraca i parlamentarki FBiH: GLAS DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA već neko vrijeme kreira odličnu saradnju sa parlamentarcima i poduzima važne inicijative koje doprinose boljem položaju mladih. Upravo sastanak ove Platforme je bio povod za poziv i predstavljanje strategije za mlade.

Poseban osvrt u kontekstu kreiranja strategije za mlade FBiH je stavljen na to da svi strateški ciljevi i prioriteti planirani u dokumentu uključe i planiraju učešće mladih u odlučivanju te osiguravanje jednakih prilika za sve mlade u FBiH. Vodeći se ovim pristupom strategija za mlade bi trebala osigurati provedbu brojnih inicijativa iz oblast obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne brige, sigurnosti, aktivizma i učešća mladih u odlučivanja, volonterstva, zaštite okoliša te sporta i kulture.

U Institutu se smatra da je uloga donosioca odluka u procesu izrade i usvajanja, a onda i provedbe strategije prema mladima izuzetno važna. Naročito je važno osigurati dijalog i razumijevanje položaja i potreba mladih i kako donosioci odluka mogu utjecati na programe i politike koji mijenjanju živote mladih ljudi na bolje. Ovu vrstu dijaloga i razumijevanja smo mogli osjetiti na sastanku Platforme te vjerujemo da će u narednom periodu i usvojiti prvu strategiju prema mladima u ovom entitetu.

Na sastanku su prezentirani  napori Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u pravcu osiguravanja pravnog okvira koji mnogo više prepoznaje potrebe mladih, a posebno onih koji izlaze iz sistema brige. Važano je istaći da je jak naglasak stavljen i na jačanje uloge onih koji rade u sistemu socijalne zaštite, socijalne radnike.

Posebno zanimljivo tokom sastanka je bilo čuti iskustva mladih ljudi Emira Pirića i Dragane Savić koji su govorili o važnosti ulaganja u sistem brige o mladima kao i čuti o odličnim programima SOS Dječija sela kao što je Program podrške za djecu i mlade bez roditeljskog staranja i priprema za samostalni život u zajednici te o programu osnaživanja i zapošljivosti mladih kroz YEEP projekat.

Inicijativa koja će biti upućena kroz Platformu, a na prijedlog Instituta, Ministarstva i Vijeća mladih se odnosi na usvajanje strategije prema mladima te formiranje savjeta za mlade FBiH.

Izvor: mladi.org