Raspisan poziv za podnošenje poreznih prijava u FBiH za 2023.

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike (pravna lica, poduzetnike i građane) da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu sljedeće porezne prijave:

– Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2023. godinu – Obrazac GPD-1051 do 31. marta 2024. godine,

– Prijavu poreza na dobit za 2023. godinu do 31. marta 2024. godine,

– Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2024. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2024. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2024. godine,

– Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, podnose se u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Godišnja prijava poreza na dohodak – Obrazac GPD-1051 za 2023. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

– dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,

– dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,

– dohodak direktno iz inostranstva,

– dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,

– dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa,

– dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Prijave poreza na dobit za 2023. godinu

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem podnose: privredna društva i druga pravna lica – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje). Više detalja možete naći na sajtu PUFBiH.

Izvor: ba.ekapija.com