Poziv za učestvovanje u komentarima na tekst Metodologije Budžet za građane institucija BiH

U okviru priprema za izradu „Budžeta za građane“ institucija BiH, pripremljen je nacrt Metodologije za pripremu i publikovanje ovog dokumenta. Metodologija je namijenjena predstavnicima Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u cilju pripreme i publikovanja dokumenta „Budžet za građane“.

U cilju pripreme što kvalitetnije Metodologije, upućen je poziv predstavnicima nevladinih organizacija i ostalih zainteresovanih aktera da aktivno učestvuju u procesu i dostave svoje sugestije i komentare na pripremljeni nacrt dokumenta.

Više na: http://www.civilnodrustvo.ba/cpcd/cpcd-novosti/poziv-za-u%C4%8Destvovanje-u-komentarima-na-tekst-metodologije-bud%C5%BEet-za-gra%C4%91ane-institucija-bih/