Poziv za prijavu za dodjelu malih grantova: PROJEKAT UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE DRINE NA ZAPADNOM BALKANU

Naziv Projekta: PROJEKAT UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE DRINE NA ZAPADNOM BALKANU (WBSRDM)

Grant br.: GEF Trust Fund Grant br. TF0A2317 i SCCF Grant br. TF 0A2320

Naziv pod-komonente: 2A-Program malih grantova (PMG)

Referenca br.:BA-WBDRBMP-TF0A2317 i TF0A2320-PMG-RS-001

Bosna i Hercegovina/Republika Srpska je dobila sredstva od Svjetske banke za potrebe finansiranja Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu (WBSRDM), a dio sredstava je namijenjen za male grantove predviđene ovim Pozivom za prijavu za dodjelu malih grantova za sljedeće prihvatljive investicije:

 • Rad na održivom iskorišćavanju vodnih resursa i očuvanje biodiverziteta koje će imati opipljive koristi za lokalnu zajednicu;
 • Podrška relevantnih postojećih aktivnosti na lokalnom nivou koje doprinose ciljevima projekta;
 • Jačanje obrasca razvoja ruralne ekonomije koji u potpunosti uzimaju u obzir održivo iskorišćavanje vodnih resursa i biodiverziteta i koji se mogu dalje širiti na području sliva rijeke Drine;
 • Testiranje inovativnih tehnologija i pristupa za održivo iskorišćavanje vodnih resursa i očuvanje biodiverziteta;
 • Jačanje procesa participativnog planiranja koji uključuju interese lokalne zajednice i razvoj ruralne ekonomije.

Detaljniji kriterijumi za prihvatljive projekte kroz ovaj Poziv i kriterijumi za odabir prijedloga za grant utvrđeni su Priručnikom za realizaciju programa malih grantova, koji se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pod-meni Dokumenti, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata-nabavke.

Projekti za koje se traži dodjela sredstava podrške biće razvrstani u jednu od sljedeće tri (3) kategorije:

 • Mali projekti do 5.000,00 EUR
 • Srednji projekti do 10.000,00 EUR
 • Veliki projekti do 20.000,00 EUR

Ukupni iznos sredstava je ograničen, kao i trajanje aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj Poziv je ograničeno do 30.04.2021. godine do kada sve aktivnosti moraju biti završene i fakturisane.

Aktivnosti koje nisu prihvatljive za finansiranje iz PMG-a:

 • Aktivnosti koje ugrožavaju životnu sredinu ili kulturno nasljeđe i ne poštuju nacionalne zakone i lokalne propise o planiranju;
 • Aktivnosti kojima se dupliraju projekti ili aktivnosti koje podržavaju druge institucije;
 • Oglašavanje;
 • Doprinosi rezervama u vezi sa nepredviđenim situacijama;
 • Aktivnosti zabave, uključujući bankete, kulturne programe, proslave i sa njima povezane troškove, kao što su dočekivanje gostiju i smještaj; kao i iznajmljivanje, prevoz i napojnice;
 • Plaćanje kamata, davanje zajmova;
 • Prikupljanje finansijskih sredstava;
 • Investicione konsultantske usluge;
 • Isplata gubitaka nastalih zbog veće troškovne od prihodovne strane na bilo kojem drugom projektu;
 • Odbijanje sredstava amortizacije za opremu ili kapacitete, kupljenih sredstvima iz tekućeg ili prethodnog PMG fonda;
 • Kazne, dugovi, proizvodnja alkoholnih pića i duvanskih proizvoda;
 • Kupovina zemljišta i zgrada;
 • Studijske posjete,
 • Nabavka polovne opreme,
 • Troškove osiguranja i registracije.

PMG je otvoren za sve subjekte koji ispunjavaju uslove, a koji posluju ili se nalaze unutar utvrđenog projektnog područja sliva rijeke Drine. Za podršku mogu aplicirati:

 • Javne ili privatne institucije – kompanije, preduzeća, naučne institucije, univerziteti, fakulteti (u stranom i u domaćem vlasništvu);
 • Svaki pojedinac koji posjeduje vještine, znanje i resurse neophodne za sprovođenje predloženih aktivnosti;
 • Vladin sektor – kompanije, lokalne, pokrajinske i državne vlasti, državne naučne i istraživačke institucije;
 • NVO sektor – nevladine organizacije na lokalnom i nacionalnom nivou, lokalna udruženja.

Prioritet će imati projekti koji:

 • Su na lokaciji u kojoj su potrebe za očuvanjem prirodnih resursa najveće,
 • Sadrže održive, finansijski izvodljive aktivnosti koje generišu prihod,
 • Koriste odgovarajuća sredstva,
 • Povećavaju učešće civilnog društva u donošenju odluka.

Zainteresovani subjekti mogu dostaviti prijave za dodjelu malih grantova na obrascu za prijavu iz Priloga 1, Priručnika za realizaciju malih grantova koji je dat na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, pod-meni Dokumenti, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata-nabavke.

Podnosilac zahtjeva za dodjelu granta, odgovara za tačnost podataka i dokumentacije za ostvarivanje prava na podršku iz granta. TIP i APCU zadržava pravo provjere realnosti i osnovanosti prikazanih troškova.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU), poziva zainteresovane kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene zahtjeve za projekat malih grantova.

Ovom prilikom, obavještavamo sve zainteresovane subjekte, da će realizaciju aktivnosti koje se finansiraju iz sredstava PMG, vršiti u skladu sa metodama nabavke kao što je navedeno Smjernicama Svjetske banke: Nabavka roba, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD zajmova i IDA krediti i grantovi” iz januara 2011, revidirane u julu 2014. godine (Smjernice za nabavke); Selekcija i zapošljavanje konsultanata u okviru zajmova IBRD i IDA kredita i grantova od strane korisnika zajmova Svjetske banke iz januara 2011. godine, revidirane u julu 2014. godine (Smjernice za konsultante), i odredbama predviđene Sporazumom o finansiranju (SF), kao i Priručnikom za realizaciju grantova. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove Smjernica kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.

Zainteresovani subjekti mogu se obratiti kontakt osobi: Jadranka Majstorović (e-mail: j.majstorovic@mps.vladars.net) za više informacija ili na adresu datoj u tekstu ispod.

Prijave za dodjelu malih grantova se moraju dostaviti na dolje navedenu adresu najkasnije do 25.01.2021. godine do 14:00 časova po lokalnom vremenu. Elektronske prijave su dozvoljene.

Gore pomenuta adresa je:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU).

n/r: Jadranka Majstorović, specijalista za nabavke

Adresa: Administrativni centar Vlade Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1, Lamela A, kancelarija 20 A-PROTOKOL

78 000 Banja Luka Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 51 338 357 Fax: +387 51 338 857

Adresa elektronske pošte: j.majstorovic@mps.vladars.net