POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Tražimo saradnike / saradnice za istraživanje o filantropiji – više saradnika

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Tražimo saradnike / saradnice za istraživanje o filantropiji – više saradnika Snaga lokalnog / Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/AA)

Udruženje Mreža za izgradnju mira, u okviru implementacije projekta Snaga lokalnog / Podrška lokalnim resursnim organizacijama (LRO/AA) objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje prijava u svrhu provođenja istraživanja i izrade sveobuhvatne studije o filantropiji.

U okviru izrade sveobuhvatne studije o filantropiji, ispitaće se filantropski ekosistem u Bosni i Hercegovini, uz uvažavanje uloge svih aktera i ispitivanje praksi planiranja, provođenja, transparentnosti u radu i darivanja u svrhe općeg dobra društvenih zajednica.

Opis poslova i broj angažovanih osoba:

 1. Naziv: Terenski istraživač/ica, 10 osoba

Rok za izvršenje poslova: 20. mart 2023. godine

Zadaci

Terenski istraživači/ce trebaju doprinijeti utvrđivanju postojećih praksi kroz: :

 • Obavljanje intervjua, na području BiH, sa predstavnicima organizacija civilnog društva, poslovnog sektora i stručnjacima (oko 80 intervjua), a po uputama vodećeg istraživača,
 • Pripremu izvedbu i rukovođenje fokus grupama (oko šest fokus grupa)
 • Na osnovu metodologije istraživanja, koju razvije vodeći istraživač, terenski istraživači/ce trebaju prikupiti jasne, konkretne i precizne informacije te predstaviti iste projektnom timu i vodećem istraživaču , koji će ih dalje obraditi, analizirati i predstaviti.
 • Terenski istraživači/ce će biti u konstantnoj komunikaciji s vodećim istraživačem povodom konkretnih uputa za prikupljanje podataka, kako bi se isti blagovremeno dostavili projektnom timu, a vodeći istraživač će dostavljati potrebne materijale za rad.
 • Dostaviti prikupljene podatke vodećem istraživaču u zadanom roku u zadatoj formi.

Prikupljanje podataka će se obavljati na području BiH, tačnije gradova: Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Brčko i Bihać.

Potrebne vještine

 • Poznavanje i ranije iskustvo u provedbi intervjua i vođenja fokus grupa,
 • Poznavanje osnovnih informacija o  filantropskom sistemu u BiH,
 • Posjedovanje iskustva timskog rada te obrade podataka dobijenih istraživanjima
 • Vještine pisane i verbalne komunikacije te javnog predstavljanja rezultata
 • Sposobnost izvršavanja zadataka u zadatim rokovima
 • Naziv: Transkriptori/ce, 4 osobe

Rok za izvršenje poslova:  31. mart 2023. godine

Zadaci

Transkriptori/ce će, u saradnji sa glavnim istraživačem i projektnim osobljem:

 • izvršiti verifikaciju transkripcije intervjua i fokus grupa.

Prikupljanje podataka će se obavljati na području cijele Bosne i Hercegovine te će terenski istraživači/ce biti angažirani za pojedine regije, odnosno administrativno-teritorijalne jedinice BiH u okviru implementacije istraživanja. Terenski istraživači/ce će vršiti audio snimanje razgovora i audio materijal dostavljati koordinatorici projekta.

Potrebne vještine

 • Poznavanje i ranije iskustvo u obavljanju istih ili sličnih zadataka,
 • Posjedovanje iskustva timskog rada te obrade dobijenih podataka
 • Vještine pisane i verbalne komunikacije
 • Sposobnost izvršavanja zadataka u zadatim rokovima
 • Naziv: Prikupljači/ce podataka (2 osobe)

Rok za izvršenje poslova:  20. mart 2023. godine

Zadaci

Prikupljači/ce podataka će, u saradnji sa glavnim istraživačem i projektnim osobljem:

 • Kreirati elektronsku bazu organizacija civilnog društva
 • Kreirati elektronsku bazu poslovnog sektora
 • Kreirati email listu putem MailChimp alata

Prikupljanje podataka će se obavljati za područje cijele Bosne i Hercegovine pod nadzorom vodećeg istraživača i projekt koordinatorici.

Potrebne vještine

 • Poznavanje i ranije iskustvo u obavljanju istih ili sličnih zadataka,
 • Posjedovanje iskustva timskog rada te obrade dobijenih podataka
 • Vještine pisane i verbalne komunikacije
 • Sposobnost izvršavanja zadataka u zadatim rokovima
 • Naziv: Anketari/anketarke (2 osobe)

Rok za izvršenje poslova:  15. april 2023. godine

Zadaci

Anketari/anketarke će, po uputama glavnog istraživača:

 • Izvršiti anketiranje relevantnih aktera civilnog društva i poslovnog sektora putem emaila, po uptustvu vodećeg stručnjaka
 • Izvršiti telefonsko anketiranje relevantnih aktera civilnog društva i poslovnog sektora, a u vezi sa prethodno opisanim poslovima (kreiranje baza podataka)
 • Ukupni broj potrebnih anketa je oko 300

Potrebne vještine

 • Poznavanje metoda rada i ranije iskustvo u obavljanju istih ili sličnih zadataka,
 • Posjedovanje iskustva timskog rada te obrade dobijenih podataka
 • Vještine pisane i verbalne komunikacije
 • Sposobnost izvršavanja zadataka u zadatim rokovima
 • Naziv: Stručni saradnici/e za istraživanje ( 2 osobe)

Rok za izvršenje poslova:  15.april 2023. godine

Zadaci

Stručni saradnici/e za istraživanje će

 • Izvršiti kvalitativnu analizu rezultata provedenih intervjua
 • Izvršiti kvalitativnu analizu rezultata provedenih fokus grupa

Potrebne vještine

 • Višegodišnje ranije iskustvo u obavljanju istih ili sličnih zadataka,
 • Ranije iskustvo i odlično poznavanje software aplikacija za kvalitativnu analizu (NVivo)  – OBAVEZNO
 • Izražene analitičke vještine i sposobnosti
 • Dobro poznavanje sektora filantropije u BiH
 • Posjedovanje iskustva timskog rada te obrade dobijenih podataka
 • Vještine pisane i verbalne komunikacije
 • Sposobnost izvršavanja zadataka u zadatim rokovima
 • Naziv: Stručnjaci/kinje za javne budžete ( 2 osobe)

Rok za izvršenje poslova:  15. maj 2023. godine

Zadaci

Stručnjaci/kinje za javne budžete će:

 • Razviti metodologiju za bazu i za prikupljanje podataka davanja lokalnih samouprava, gradova, kantona, entiteta i Brčko distrikta BiH,
 • U saradnji sa vodećim stručnjakom, projekt koordinatoricom i projektnim osobljem – pripremiti metodologiju za mapiranje izdvajanja javnog sektora za civilno društvo i poslovni sektor
 • Izvršiti pregled (za posljednju usvojenu gdoinu) i unijeti podatke o davanjima

Potrebne vještine

 • Poznavanje i ranije iskustvo u obavljanju istih ili sličnih zadataka,
 • Posjedovanje iskustva timskog rada te obrade dobijenih podataka
 • Izražene analitičke vještine i sposobnosti
 • Razvijene vještine pisane i verbalne komunikacije
 • Sposobnost izvršavanja zadataka u zadatim rokovima

Molimo da prijavu s biografijom i motivacionim pismom dostavite do 4. februara 2023. godine, do 13:00 h, na mail info@mreza-mira.net, uz naznaku pozicije/a za koje se aplicira.

Ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja na raspolaganju je projekt koordinatorica Adela Čomić, putem emaila: adela.comic@mreza-mira.net.

Izvor: mreza-mira.net