POZIV mjesnim zajednicama TK za pristup Mreži aktivnih zajednica

Rok za dostavljanje prijava 9.april 2021.

 
U skladu sa svojom misijom, pravilnikom o članstvu  i strateškim planom širenja svog djelovanja Mreža aktivnih zajednica otvara poziv za prijem novih zajednica u svoje članstvo.

Ko su članice Mreže aktivnih zajednica?

Mreža aktivnih zajednica trenutno broji 18 članica, aktivnih zajednica sa područja 5 općina/gradova Tuzlanskog kantona u kojima djeluju Lokalne grupe za razvoj i to: Gornja Tuzla, Simin Han, Grabovica, Solina, Par Selo, Dobrnja, Kiseljak (sa područja Grada Tuzle); Prokosovići, Bikodže, Turija, Bokavići, Gnojnica (sa područja Općine Lukavac); Priluk, Gornje Živinice (sa područja Grada Živinica); Seljublje (Općina Kalesija); Tinja, Lisovići (Grad Srebrenik);

Lokalna grupa za razvoj zajednice je  ključni element u planskom procesu razvoja aktivne zajednice. To je dobrovoljno formirana neformalna grupa aktivnih građana koju čine predstavnici svih društvenih subjekata u jednoj zajednici (mjesna zajednica, škola, ambulanta, društveni dom, predstavnici sportskih, kulturnih i drugih udruženja kao i drugih neformalnih grupa građana kao što su sekcije žena, penzionera, mladih i sl.)  koji žele razvijati svoju zajednicu kroz demokratski dijalog, aktivno građansko učešće i organizovanje za unapređenje društvene kohezije i uslova življenja u zajednici. 

Šta zajednice članice dobijaju članstvom u Mreži aktivnih zajednica?

  • Podršku u provedbi modela ABECEDA ORGANIZIRANJA 

Zajednice članice dobijaju organizaciono-savjetodavnu podršku za provedbu modela organiziranja zajednice što podrazumijeva: izgradnju i formiranje tima aktivista u zajednici tj. formiranje lokalne grupe za razvoj, mapiranje i analizu potreba zajednice kroz izradu akcionog plana zajednice, podršku u provedbi i praćenju realizacije akcionog plana zajednice, podršku u organizaciji i realizaciji sastanaka, skupova, i drugih društvenih manifestacija, te podršku u evaluaciji jednogodišnjeg procesa.

  • Jačanje kapaciteta  lidera i aktivnih građana u oblasti organiziranja zajednice

Tokom godine Mreža aktivnih zajednica će organizovati različite treninge i radionice za jačanje kapaciteta lidera (treninzi i edukacije u oblasti organiziranja građana, učešća građana, a posebno mladih u donošenju odluka, projekt menadžmentu, liderstvu, timskom radu, komunikaciji, itd).

  • Poticanje saradnje i razmjene iskustava među zajednicama članicama Mreže

Predstavnici lokalnih grupa članica imat će priliku da učestvuju u studijskim posjetama, zajedničkim sastancima na kojima će se upoznati sa primjerima dobre prakse i načinima rješavanja problema u drugim zajednicama. Također, predstavnici lokalnih grupa imat će priliku da učestvuju na građanskim forumima i konferencijama koje će aktuelizirati zajedničke probleme i teme. 

  • Finansijsku podršku realizaciji akcija u zajednici

Zajednice članice Mreže aktivnih zajednica imaju pravo pristupa sredstvima Fonda za aktivne zajednice Fondacije tuzlanske zajednice. Sredstva su namijenjena za podršku organizaciji društvenih manifestacija, realizaciji malih akcija u zajednici kao i za podršku realizaciji dugoročnih projekata od vitalnog interesa za zajednicu.

Koje su obaveze članica Mreže?

Članstvo u Mreži nije trajno i članice Mreže moraju ispunjavati sljedeće obaveze i odgovornosti:
– Da ispunjavaju osnovne pristupne kriterije za članstvo u Mreži.
– Redovno organizirati sastanke Lokalne grupe za razvoj zajednice (minimum 6 sastanaka na godišnjem nivou), te da učestvuju na sastancima radnih tijela i zajedničkim aktivnostima (forumi, studijske posjete, treninzi, radionice, konferencija, skupština) u organizaciji Mreže aktivnih zajednica.
– Delegirati koordinatora tj. predstavnika svoje zajednice u koordinacionom odboru Mreže (svaka zajednica članica Mreže imenuje osobu koja je spona u komunikaciji između zajednice članice i Mreže)
– Redovno pismeno izvještavaju Generalnog sekretara Mreže o aktivnostima i radu svoje Lokalne grupe za razvoj.
– Ažurno izmirivati obavezu plaćanja godišnje članarine (100 KM na nivou Lokalne grupe za razvoj zajednice)
– Ponašati se  odgovorno i u skladu sa vrijednostima Mreže aktivnih zajednica pri obavljanju preuzetih obaveza
– Promovirati i doprinositi ugledu Mreže aktivnih zajednica;

Ko može pristupiti Mreži aktivnih zajednica-kriteriji?

Poziv je otvoren za sve mjesne zajednice sa područja TK pri čemu će prednost pri odabiru imati:

Područja u kojima već postoji osnovna  saradnja  ili preduslovi za stvaranje trajnih  partnerstava između savjeta MZ, javnih institucija, udruženja i neformalnih grupa građana i/ili gdje su lideri iz ovih organizacija/institucija spremni da zajednički rade na jačanju tih partnerstava za dobrobit stanovnika i unapređenje uslova življenja.

Mjesne zajednice koje su suočene sa problemima i kojima prijeti rizik od društvene isključenosti (npr. nepovoljna socijalna i finansijska situacija stanovnika; velika udaljenost od centra općine/grada i nedostupnost javnih usluga i servisa; veliki broj stanovnika ugroženih kategorija; nerješena osnovna infrastruktura i životna pitanja kao što su snabdijevanje pitkom vodom, strujom, zdravstvene usluge, dostupnost obrazovnih institucija….)   

Područja u kojima lideri iz različitih sfera života žele da razvijaju zajedničku viziju razvoja i uključuju sve  predstavnike građanskih grupa a posebno  mlade i žene u planski razvoj zajednice kroz zajedničke edukacije, sastanke i pokretanje i vođenje akcija.

Kako aplicirati?

Aplicirati mogu zajednice u kojima postoji inicijalni aktivizam građana i aplikaciju mogu podnijeti zajednički predstavnici minimum tri subjekta/ organizacije/ institucije koje su spremne na međusobnu saradnju i provedbu modela organiziranja kroz članstvo u Mreži aktivnih zajednica. Akteri tj. subjekti u zajednici mogu biti: savjet/ vijeće MZ, škola, društveni dom,  udruženja građana, omladinska udruženje, ambulanta, aktivne neformalne grupe građana i sekcije.  

KORAK 1: Pozivaju se akteri u zainteresovanim zajednicama da se jave na email: maztuzla@gmail.com radi preuzimanja Pristupnog formulara

KORAK 2: Popunjen formular zainteresirane zajednice trebaju da dostave najkasnije do 09.04.2021. putem e-maila na adresu  maztuzla@gmail.com

KORAK 3: potpisanu i ovjerenu tvrdu kopiju popunjenog obrasca dostaviti lično ili poštom na adresu 2. Tuzlanske brigade 60, 75 000 Tuzla sa naznakom ˝Prijava za članstvo u Mreži aktivnih zajednica˝.
KORAK 4: Prisustvovati na dvodnevnom treningu ‘Abeceda organiziranja zajednice’ (minimalno 2 osobe iz zajednice). Trening će se organizirati vikend nakon završetka roka za prijave. 

Pristigle prijave će razmatrati Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica koji donosi odluku o Prijemu zajednica u uslovno članstvo. Zajednice u Uslovnom članstvu prolaze proces učlanjenja uz podršku Tima mentora MAZ-a. Konačnu odluku o prijemu novih zajednica u članstvo Mreže aktivnih zajednica Upravni odbor će donijeti tokom mjeseca juna 2021.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati sekretara Mreže na gore navedeni mail ili na broj telefon 035 257 445 ili mobitel 061 662 120Broj novih zajednica u članstvu Mreže je ograničen

Broj za prijem novih zajednica je ograničen. Kapaciteti Mreže aktivnih zajednica su ograničeni i kako bi kvalitetno provodila model organiziranja i davala podršku svojim zajednicama članicama Mreža će po ovom pozivu, a na osnovu procjene kapaciteta i pristiglih prijava, u članstvo primiti ograničen broj novih zajednica.  Odluku o prijemu novih članica donijet će Upravni odbor Mreže aktivnih zajednica na osnovu gore postavljenih kriterija

Aktivnosti promocije građanskog aktivizma i organiziranja zajednice realizujemo uz finansijsku podršku i partnerstvo Fondacije tuzlanske zajednice u sklopu projekata “Demokratsko i ekonomsko osnaživanje nerazvijenih zajednica u TK”,  i  projekta ˝Naša zajednica, naša odgovornost˝.

maz.ba