Osnaživanje građana, jačanje upravljanja općinskim finansijama

Sarajevo 26. mart, 2024. godine – Vlada SAD-a putem USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi  (LGAA) organizovala je tematsku diskusiju o važnosti uključivanja građana u oblast upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou, što je preduslov za poticanje ekonomskog razvoja i promovisanje dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama. Tokom ovog događaja, USAID LGAA projekat predstavio je inovativnu digitalnu platformu koja je kreirana sa namjerom da omogući informisanje građana o finansijskim rezultatima njihovih lokalnih uprava, te okupio ključne partnere koji rade na održivim poboljšanjima u oblasti upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou.

Preko 65 posto građana vjeruje da njihova lokalna uprava ne uključuje građane u proces planiranja budžeta i izradu lokalnih strategija navodi se u istraživanju koje je nedavno proveo USAID LGAA projekat u 10 partnerskih općina.  “Prepoznajući značaj upravljanja javnim finansijama kao jedne od najznačajnijih funkcija lokalnih uprava, USAID pruža podršku partnerskim općinama širom Bosne i Hercegovine da unaprijede ove funkcije, uključujući kreiranje digitalnih alata, koji mogu povećati transparentnost i učinkovitost društvenog monitoringa, ali i pomoći općinama da bolje odgovore na potrebe i prioritete građana”, rekla je Kelsey Crowley, direktorica Ureda za demokratiju i upravljanje misije USAID-a u BiH. 

Kako bi se povećao angažman građana u procesima donošenja odluka vezanih za pružanje općinskih usluga, izradu budžeta i finansijsko upravljanje, USAID je podržao razvoj digitalne platforme – Portala za praćenje upravljanja javnim finansijama na lokalnom nivou: www.budzet.ba. Portal pruža pojednostavljeni prikaz budžeta partnerskih općina USAID-a LGAA projekta, uključujući informacije o prihodima i rashodima. Bolje razumijevanje općinskog budžeta i finansijskih rezultata omogućit će građanima da pokrenu inicijative kako bi se javni novac ulagao u prioritene potrebe, kao što su  održavanje lokalnih cesta, čišćenje ulica, javni prijevoz, održavanje javnih igrališta, podrška mladima i sportu, itd.

“Participacija građana i organizacija civilnog društva je od suštinskog značaja za funkcionisanje demokratije na lokanom nivou i generalno za demokratiju uopće. Ovaj webportal će u značajnoj mjeri doprinijeti participaciji građana u gradu Goraždu tako što će građani kroz ovaj alat na brz i jednostavna način vidjeti kako su raspoređena sredstava, koliko se izdvaja za pojedine namjene. Također, webportal će pomoći građanima da mogu utjecati da se pojednine stavke u budžetu izmjene u fazi kada se radi o nacrtu budžeta”, naveo je Muamer Hodžić, pomoćnik gradonačelnika Grada Goražda.

USAID LGAA projekat je, također, angažovao Savjetodavne odbore građana u 10 partnerskih općina, koji su podstakli da se oko 600 građana uključi u proces pripreme budžeta svojih općina, ali i da svojim opštinskim liderima daju povratne informacije o tome kako mogu da učine da budžetska dokumenta i informacije o prihodima i rashodima budu pristupačnijim i participativnijim.

Foto: USAID

“Portal budzet.ba je jako bitna aplikacija koja pomaže lokalnoj upravi da pokaže sve one aktivnosti koje radi na što boljoj implementaciji budžeta za lokalne zajednice. Također pomoći će nam  prilikom svih budućih javnih rasprava kako i na koji način najbolje utrošiti sredstva odnosno na šta obratiti pozornost jer će građani moći vidjeti gdje su potrebne korekcije budžete,” underlined  Šeherzada Otanović, stručni savjetnik za upravljenje razvojem i strateškim planiranjem u Gradu Gradačac.

Događaj je ujedno bio prilika da predstavnici Federalnog ministarstva finansija, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, USAID LGAA partnerskih općina i civilnog društva razgovaraju o izazovima u  upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou. Pri tome, poseban osvrt je bio na dva aspekta: prikupljanju, analizi i izvještavanju o budžetskim podatcima, te angažmanu građana i jačanju društvenog monitoringa.

USAID LGAA projekat radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne samouprave, kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitet pružanja javnih usluga; podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima, što će zauzvrat jačati povjerenje javnosti i motivisati građane. Projekat sarađuje s nizom lokalnih partnera kako bi se olakšalo i promovisalo participativno donošenje odluka, veći društveni monitoring, transparentnost i odgovornost.

Kliknite ovdje da preuzmete infografiku.