Organizacija za držanje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (1 pozicija)

Udruženje “Laboratorium” kao implementacijski partner UNICEF-u u BiH na projektu “IT Girls dolaze u vaše škole” traži organizaciju za pripremu i vođenje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja za nastavnike i nastavnice osnovnih i srednjih škola

Naučno-umjetničko udruženje “Laboratorium” Tuzla kao implementacijski partner UNICEF-u u Bosni i Hercegovini na projektu “IT Girls dolaze u vaše škole” traži organizaciju za pripremu i vođenje obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (engl. Gender-responsive teaching methods, GRTM) za nastavnike i nastavnice osnovnih i srednjih škola Federacije BiH i Brčko distrikta. 

O projektu: 

IT Girls inicijativa, zajednička inicijativa UNDP, UNICEF i UN Women u Bosni i Hercegovini, ima fokus na tri konkretna cilja: 

● Omogućiti djevojčicama pristup tehnologiji i usvajanju novih digitalnih vještina

● Podizati svijest o značaju većeg učešća žena i djevojaka u IKT sektoru 

● Povećati ekonomske mogućnosti za žene na radnom tržištu kroz partnerstvo sa javnim i privatnim sektorom. 

IT Girls inicijativa je od 2019. godine započela rad na uspostavljanju rada IT Girls klubova u osnovnim i srednjim školama Bosne i Hercegovine kroz projekat “IT Girls dolaze u vaše škole”. Koristeći već razvijenu Arduino metodologiju za osnovne i srednje škole, kao i priručnik o rodno-osjetljivim nastavnim metodama u STEAM obrazovanju, IT Girls master edukatori obučavaju nastavnike i nastavnice u osnovnim i srednjim školama BiH kako da koriste Arduino setove za učenje u učionici i kreiraju kolaborativne STEAM projekte sa svojim učenicima. 

U cilju jačanja rodno-odgovornih metoda podučavanja i primjeni istih u nastavi i radu IT Girls klubova u okviru narednih obuka nastavnika i nastavnica osnovnih i srednjih škola u Federaciji BiH i Brčko distriktu održati će se i obuke iz rodno-odgovornih metoda podučavanja (GRTM obuka). GRTM obuke trebaju se oslanjati na priručnik za edukatore i edukatorice iz rodno-odgovornih metoda podučavanja, te sadržavati sljedeće module: 

● Spol i rod (teoretski i praktični pristup) 

● Rodne uloge (teoretski i praktični pristup) 

● Žene u STEAM oblastima – izazovi i prilike  

Planirane aktivnosti: 

1. Priprema i održavanje GRTM obuke za master edukatore/ice iz osnovnih i srednjih škola Federacije BiH i Brčko distrikta – 23./24. juni 2023. godine. 

2. Priprema izvještaja o održanim obukama – rok 29. juni 2023. godine. 

Očekivanja od trenera/ice: 

1. Priprema i održavanje obuke za master edukatore/ice u trajanju od 4 sata (s uključenom pauzom od 15 minuta) koja uključuje teme: rod, spol, rodni stereotipi, rodno-zasnovane predrasude i diskriminacija, rodno-osjetljivi jezik, rodno-odgovorni pristupu nastavi sa fokusom na žene i djevojčice u STEAM. Obuka treba da sadrži teorijske i praktične vježbe. 

2. Priprema evaluacijskih formulara za provjeru znanja master edukatora/ica na temu rodno-odgovornih metoda podučavanja prije i poslije obuka. 

3. Priprema izvještaja o održanoj obuci. 

Zainteresovane organizacije molimo da svoju zainteresovanost iskažu u vidu e-maila na finansije.laboratorium@gmail.com najdalje do 11. juna 2023. godine (do 23:59). U e-mailu navesti portfolio s relevatnim projektima i CV osobe koja bi držala gore navedene obuke.

Izvor: lonac.pro