Općina Centar finansijski podržava inovatorska istraživanja

Služba za lokalno-ekonomski razvoj i mjesnu samoupravu Općine Centar objavila je javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unapređenju inovatorskog istraživanja na području općine Centar Sarajevo za 2023. godinu.

Kako je navedeno u javnom pozivu cilj je provesti mlade ljude kroz proces inovacija, ohrabriti ih da istražuju mogućnosti i osnažiti da otkriju nove načine za poboljšanje života zajednice.

Finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu Općine Centar će biti izdvojena za  podršku za konsenzualni patent, podršku za potpuno istraživanje patenta, te podršku za razvoj inovacija, projekata i učešće na domaćim/međunarodnim takmičenjima i smotrama iz oblasti inovacija. Moguće je aplicirati samo na jednu od tri ponuđene opcije, a pravo učešća imaju aplikanti sa područja općine Centar Sarajevo: inovatori fizička lica, obrazovne ustanove i organizacione jedinice (savezi i udruženja inovatora i/ili nevladine organizacije i/ili registrirane naučnoistraživačke organizacije i/ili inovacioni centri), koji u svom programu obuhvataju razvoj projekata i unapređenje inovatorskog istraživanja.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena u skladu sa pravilnikom o dodjeli sredstava i raspoloživim budžetskim sredstvima Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu, i to u maksimalnom iznosu do 400 KM za konsenzualni patent, maksimalnom iznosu do 2.000 KM za potpuno istraživanje patenta i sufinansiranje 50% troškova za učešće na domaćim/međunarodnim takmičenjima i smotrama iz oblasti inovacija u maksimalnom iznosu do 1.000 KM.

U javnom pozivu je također navedena dokumentacija koju je uz prijavni obrazac potrebno priložiti. Prijavu je moguće podnijeti u zatvorenoj koverti direktno na Protokol Općine Centar Sarajevo (Mis Irbina 1) ili preporučeno putem pošte na adresu: Općina Centar Sarajevo, Služba za LER i mjesnu samoupravu, Mis Irbina 1, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava namijenjenih razvoju i unapređenju inovatorskog istraživanja na području općine Centar Sarajevo za 2023. godinu“. Također je potrebno navesti za koju opciju od ponuđenih u javnom pozivu se traže finansijska sredstva.

Na poleđini koverte obavezno navesti: ime i prezime podnosioca zahtjeva/naziv institucije- organizacije, adresu i kontakt telefon. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava od dana objavljivanja, a najkasnije do 30. novembra 2023. godine.

Prijavni obrazac i izjavu aplikanti mogu pronaći na sljedećem linku: https://www.centar.ba/javni-pozivi-i-konkursi

Sve dodatne informacije moguće je dobiti svakim radnim danom na sljedeće brojeve telefona: 033/562-389 i 033/223-269.

Izvor: centar.ba