Javno-privatno partnerstvo: Prilika za poboljšanje kvaliteta komunalne infrastrukture i pružanja usluga

Sarajevo, 30. maj 2024. godine – Vlada SAD-a, putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), danas je održala konferenciju “Unapređenje općinskih usluga putem javno-privatnog partnerstva” kako bi istražili i predstavili primjere načina saradnje između općinskih vlasti i privatnih kompanija na poboljšanju komunalne infrastrukture, usluga koje pružaju građanima i kompanijama i poticanju ekonomskog napretka. Na konferenciji su predstavljena i dva koncepta infrastrukturnih projekata javno-privatnog partnerstva, procijenjene vrijednosti od 11 miliona KM (oko 6,1 miliona USD), koja za cilj imaju bolji kvalitet života građana i građanki u Šamcu i Zenici.

“Javno-privatna partnerstva (JPP) nude raznovrsnost i održivost kao pristup ispunjavanju različitih potreba zajednice, oslanjajući se istovremeno na resurse privatnog sektora i njihove inovativne, isplative i efikasne vještine i znanja,” rekla je Courtney Chubb, direktorica misije USAID-a u Bosni i Hercegovini.

Među danas predstavljenim konceptima JPP-a su projekti poboljšavanja ulične rasvjete u Zenici i izgradnje Doma za dugoročnu njegu starijih osoba u Šamcu. Uz USAID-ovu pomoć razvit će se dodatnih osam koncepata projekata JPP-a, koji za cilj imaju pomoći općinama da privuku investitore i unaprijede pružanje javnih usluga.

Iako JPP može imati značajnu ulogu u jačanju lokalne ekonomije, njegova primjena u Bosni i Hercegovini još uvijek je u povoju. Prema USAID-ovim procjenama, jedna od glavnih prepreka za šire usvajanje ovog efikasnog mehanizma je nedovoljno razvijena svijest među najvažnijim akterima. Četrdeset procenata partnerskih općina iz USAID-ovog projekta Pomoć lokalnoj upravi (USAID LGAA) imali su inicijativu za uspostavljanje JPP, ali je samo 10 procenata njih uspjelo realizirati projekte kroz ovaj mehanizam.

“Ministarstvo na čijem sam čelu je pripremilo nacrt federalnog zakona o JPP i ubrzo će o njemu raspravljati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti upućen u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom ćemo olakšati provođenje projekata JPP na nivou Federacije BiH, a uvjeren sam da će njegova primjena doprinijeti smanjenju infrastrukturnih nedostataka i jačanju ekonomskog rasta kroz pružanje mogućnosti javnim tijelima da osiguranju bolju i adekvatniju javnu uslugu, koja neće kreirati dodatno finansijsko opterećenje na strani javnog sektora,“ rekao je gospodin Vedran Lakić, ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

USAID je ovom prilikom predstavio i Bijelu knjigu o JPP u Bosni i Hercegovini, koja će služiti kao praktični vodič lokalnim vlastima koje rade na razvijanju JPP projekata.

Vlada SAD-a predano pruža podršku lokalnim vlastima, prepoznajući njihovu važnu ulogu u razvoju Bosne i Hercegovine. USAID LGAA jača kapacitete partnerskih općina kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitet pružanja općinskih usluga, promovirale održivi lokalni razvoja i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i građankama i kompanijama.

Američka agencija za međunarodni razvoj predvodi napore američke vlade na iskorjenjivanju ekstremnog siromaštva i promoviranju otpornih demokratskih društava. Do danas je američka vlada, prvenstveno putem USAID-a, osigurala gotovo dvije milijarde dolara pomoći za podršku ekonomskom, demokratskom i društvenom napretku u BiH.

PROJEKAT POMOĆI LOKALNOJ UPRAVI

Za više informacija o USAID-u u Bosni i Hercegovini posjetite:

https://www.usaid.gov/bosnia-and-herzegovina