JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 i sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

Broj: 02-014-464/22

Teslić, 13.07.2022. godine

U sklopu projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima Opštine Teslić u 2022. godini i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Teslić i  Muslim Aid Association Sarajevo, broj: 02-14-40/22 od 31.01.2022 godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Muslim Aid Association Sarajevo 40%, Opštine Teslić 40% i vlastitog učešća korisnika, u cilju razvoja plasteničke proizvodnje na području opštine Teslić, Načelnik opštine  Teslić, raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu plastenika od 100m2 i sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom

Opština Teslić u saradnji sa nevladinom organizacijom Muslim Aid Association sa sjedištem u Sarajevu  raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjele 20 plastenika od 100 m2 sa sadnim/sjemenskim materijalom, sistemom za navodnjavanje i dodatnom opremom. Projekat sufinansiraju opština Teslić 40%, nevladina organizacija Muslim Aid Association, 40% i krajnji korisnik sa 20% od ukupne cijene plastenika i opreme.

 PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Projektu imaju prioritetne kategorije stanovništva – nezaposlene osobe ili osobe sa minimalnim primanjima i mlade osobe sa područja opštine Teslić koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihovi uži članovi porodice kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju.

Pravo na dodjelu plastenika nemaju lica koja su dobila donaciju iz oblasti poljoprivrede od Opštine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija u posljednjih 3 godine. Pravo učešća nemaju lica koja u svome vlasništvu ili u vlasništvu članova porodice imaju više od 100 m2 plastenika. Pravo učešća nemaju zaposlenici i članovi uže porodice zaposlenika Muslim Aid Association i opštine Teslić.

USLOVI

Podnosilac prijave  treba da ispunjava sljedeće uslove:

 • da je nezaposlena osoba ili osoba sa minimalnim primanjima ili mlada osoba u dobi od 18 do 35 godina, sa prebivalištem na području opštine Teslić;
 • da  ukupna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 300 KM;
 • da je podnosilac zahtjeva ili član uže porodice vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju ili da je poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju uzeto na korištenje ili u zakup i da se isto nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuju;
 • da postoji mogućnost navodnjavanja plastenika;
 • da u trenutku prijave za učešće u ovom projektu nema više od 100 m² plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstv;
 • da će sufinansirati 20% (630,00 KM) od nabavne cijene plastenika sa  dodatnom opremom;
 • da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana;
 • da u posljednje tri godine nije ostvarivao-la pravo na donaciju u mehanizaciji i opremi za poljoprivrednu proizvodnju, od opštine, nadležnih ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija;
 • da će dodijeljeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja ugovora.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci zahtjeva trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Aplikacijski formular za prijavu na Javni poziv preuzima se u kancelariji 26. Opština Teslić;
 2. Potvrda o prebivalištu (CIPS prijava) ili ovjerena kopija lične karte;
 3. Ovjerena kućna lista;
 4. Dokaz o nezaposlenosti svih punoljetnih članova zajedničkog domaćinstva izdat od Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice ovjerena izjava kojom se garantuje da je lice nezaposleno;
 5. Potvrde iz škole/fakulteta (ovjera tekućeg semestra u indeksu ili potvrda o pohađanju za student; za učenike moguće kopija prve strane đačke knjižice) za djecu/izdržavane članove domaćinstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list);
 6. Uvjerenje ili drugi dokaz o visini prihoda za svakog zaposlenog člana domaćinstva sa kućne liste (za penzionere posljednji ček od penzije ili potvrda izdata od banke);
 7. Vlasništvo ili posjed nad parcelom koja se namjerava koristiti za instaliranje plastenika (kopija ZK izvadka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu/korištenju parcele);
 8. Dokaz da je samohrani roditelj (smrtni list ili dokaz o razvodu braka ili drugi dokument kojim aplikant može dokazati da je samohrani roditelj);
 9. Dokaz da je podnosilac zahtjeva i/ili član domaćinstva (dijete, bračni drug sl.) osoba sa invaliditetom (potvrda ili drugi dokument kojim se dokazuje da je član domaćinstva osoba sa invaliditetom);
 10. Ovjerena izjava da u trenutku predaje zahtjeva za učešće u ovom pozivu nema više od 100 m2 plastenika u svom posjedu ili posjedu užeg člana domaćinstva;
 11. Ovjerena izjava da će korisnik podsticaja dobijeni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje 3 godine od potpisivanja Ugovora;
 12. Ovjerena izjava da podnosilac zahtjeva u posljednje 3 godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika od opštine, ministarstava, humanitarnih i drugih organizacija;
 13. Ovjerena izjava da će sufinansirati 20% od nabavne cijene plastenika sa dodatnom opremom (630,00 KM), te da će obavezno prisustvovati edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana.

Potrebna izjava za uslove pod rednim brojevima 10.,11.,12.,13.  se podnosi na zajedničkom obrascu „IZJAVA“, koja se može preuzeti u šalter sali opštine Teslić.

Ukoliko se prilikom bodovanja kandidata utvrdi nedostatak dokumentacije iz gore navedenih stavki, kandidat će biti eliminisan iz dalje procedure odabira za dodjelu plastenika..

Komisija zadržava pravo provjere dokumentacije ukoliko sumnja u vjerodostojnost dostavljenih dokumenata.

PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA

Komisiju za odabir korisnika za dodjelu plastenika sa pratećom opremom imenuje  Načelnik opštine.

Komisiju za odabir krajnjih korisnika za dodjelu plastenika čine najmanje 3 člana od kojih su dva člana predstavnici Opštine Teslić a jedan član predstvanik Organizacije Muslim Aid Association.

Zadatak Komisije je:

–   pregled prispjelih prijava,

–   evidentiranje kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva,

–   obavljanje uviđaja na licu mjesta,

–  izrada zapisnika o radu i sačinjavanje rang liste korisnika na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje.

Rang lista odabranih kandidata se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine i službenoj web stranici Opštine Teslić i dostavlja Muslim Aid Association na dalju proceduru.

Između NVO Muslim Aid Association, Opštine Teslić  i odabranih korisnika zaključit će se tripartitni ugovori kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze učesnika u ovom Projektu.

Ukoliko po javnom pozivu ne bude dovoljan broj prijavljenih, 20 ili više aplikanata, javni poziv će biti produžen za dodatnih 10 dana.

NAPOMENA:

Kandidati koji ostvare pravo na dodjelu plastenika i opreme obavezni su prisustvovati edukaciji u trajanju od dva dana.

Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti u Odjeljenju za privredu i poljoprivredu opštine Teslić kancelarija 26. i na službenoj web stranici www.opstinateslic.com  zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol opštine Tesilić sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu plastenika i opreme“, a rok za podnošenje zahtjeva je 15 kalendarskih dana, od dana objavljivanja Javnog poziva na web stranici opštine Teslić te na oglasnoj ploči opštine Teslić.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u stručnoj službi za poljoprivredu Opštine Teslić,  kancelarija broj 26, svakim radnim danom od 07:00-15:00 sati i na kontakt telefon 053/411-534.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren do 29.07.2022. godine do 14:00 sati.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

FORMULAR ZA PRIJAVE

PRAVILNIK

Izvor: opstinateslic.com

Related Posts

Udruga UZOR i pivnica Beer Bar Busovača su završili realizacijuprojekta “BusMusicFest”

BusMusicFest u Busovači u potpunosti opravdao očekivanja! Udruga UZOR i pivnica Beer Bar Busovača tijekom proteka dva mjesecaorganizirali su prvi glazbeni festival u Busovači – BusMusicFest.Riječ je o glazbenom festivalu koji je obogatio glazbenu ponudu uBusovači i kvalitetnim sadržajem upotpunio kraj jeseni. Organizatori su kroz 30-ak dana trajanja festivala pripremili zanimljivglazbeni program koji je obuhvatio nekoliko akustičnih […]

Ženski snovi

“ŽENSKI SNOVI” predstava za odrasle (18+), u produkciji Kazalištamladih KORIFEJ, ovog vikenda u Busovači! Kazalište mladih “Korifej” ove subote, 3. prosinca u 19 sati, u okviru4. izdanja Busovačkog kazališnog festivala BuFEST odigrat će u kinodvorani Theatre predstavu ”Ženski snovi”. Predstava ŽENSKI SNOVI donosi priču o četiri žene koje, da biostvarile svoje snove, odluče osnovati političku stranku. Ulazak[…]