Javni poziv za projekte vođenja građanskih inicijativa i kampanja u oblasti borbe protiv korupcije

Centri civilnih inicijativa (CCI) kao implementator projekta Podrške građanima u borbi protiv korupcije upućuje javni poziv organizacijama civilnog društva BiH da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na borbu protiv korupcije,  s fokusom na rješavanje konkretnih problema identifikovanih na lokalnom nivou ili zagovaračkih inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti.

CCI će permanentno vršiti vrednovanje prispjelih prijedloga projekata i dodjeljivati grantove za odobrene inicijative, a informacije od značaja za oblast javnog poziva i odgovori na postavljena pitanja će periodično biti revidirani ili dopunjavani na web-stranici www.cci.ba. S tim u vezi, pozivamo sve potencijalne aplikante da se redovno informišu o novostima i dopunama javnog poziva.

Program malih grantova predviđa sljedeće iznose podrške namijenjene organizacijama civilnog društva čiji prijedlozi projekata budu odobreni:

  • do 15.000,00 USD vrijednost projekta na nivou lokalne zajednice, u trajanju do 12 mjeseci  i
  • do 50.000,00 USD je moguća vrijednost projekta namijenjenog za provođenje zagovaračkih aktivnosti i inicijativa usmjerenih ka višim nivoima vlasti, u trajanju do 18 mjeseci.

Javni poziv je otvoren kontinuirano odnosno do konačne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove.

Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu, te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente i to isključivo putem on-line platforme za apliciranje dostupne na linku:

http://tender.protivkorupcije.ba/

Dokumentaciju možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Javni poziv

Aplikaciona forma

Forma budžeta

Izjava o partnerstvu

Pitanja i odgovori

rais.rs.ba