Javni poziv za prijavu kandidata za poziciju projektnog saradnika za komunikacije

Na osnovu Partnerskog sporazuma između Grada Sarajeva i ANCI Lazio-Regional Association of Italian Towns in Lazio (Regionalne asocijacije talijanskih gradova u Laciu), broj: 01/13-01-3090/24 od 28.03.2024. godine, a u svrhu implementacije projekta URWAN- Urban Regenerative Water Avant-garde(N), gradonačelnica Grada Sarajeva raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za poziciju projektnog saradnika za komunikacije

Pozivaju se sve zainteresovane osobe, koje ispunjavaju uslove iz ovog Poziva, da podnesu prijavu za otvorenu poziciju projektnog saradnika za komunikacije, a u svrhu uspješne implementacije i realizacije “URWAN” projekta, kako slijedi:

Projektni saradnik za komunikacije (angažman 5 mjeseci sa mogućnošću produživanja);

Mjesečna naknada za obavljanje navedene pozicije iznosi 1694,50 KM – neto;

Izabrani projektni saradnik za komunikacije odgovoran je za planiranje i implementaciju komunikacijskih strategija, kreiranje sadržaja za različite komunikacijske kanale, pripremu i distribuciju saopštenja za medije i druge komunikacijske kanale, upotrebu digitalnih alata, učešće u izradi promotivnih materija, koordinaciju komunikacije unutar nadležne Službe, organizaciju javnih događaja, konferencija, i drugih PR aktivnosti iz nadležnosti Službe za održivi razvoj te komunikaciju sa ključnim zainteresovanim stranama, uključujući donatore, partnerske organizacije, i druge zainteresovane strane.

Uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati za navedenu poziciju:

 • da je državljanin BiH;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII
  stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
  bolonjskog sistema studiranja društvenog usmjerenja;
 • poznavanje engleskog jezika;
 • najmanje godina iskustva na poslovima projektog saradnika za komunikacije;
  Zainteresovani kandidati uz potpisanu prijavu na Javni poziv prilažu:
 • CIPS prijavu;
 • kopija lične karte;
 • kopiju diplome o završenom fakultetu;
 • potvrda o poznavanju engleskog jezika (nivo B2-C1-C2);
 • dokaz o radnom iskustvu/stazu na istim ili sličnim poslovima;
 • potvrda da se osoba nalazi u evidenciji JU Službe za zapošljavanje, kao nezaposlena osoba;
 • kratka biografija sa kontakt podacima;
 • broj bankovnog računa;
 • preporuke prethodnih poslodavaca će biti uzete kao prednost;

Za navedenu poziciju će se sa izabranim kandidatom zaključiti Ugovor o djelu.

Sa kadidatima koji ispunjavaju uslove Komisija će obaviti intervju.

Očekivani početak angažmana je august 2024.godine.

Prijavom na Javni poziv, kandidati su saglasni da Grad Sarajevo može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja Javnog poziva.

Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada Sarajevo.

Prijave na Javni poziv zainteresovani kandidati mogu dostaviti najkasnije do 15.07.2024. godine, a od dana objavljivanja ovog poziva na web stranici Grada, putem pošte ili lično na adresu:

Grad Sarajevo

Ćemaluša broj 9

71000 Sarajevo

Uz naznaku

“Prijava na Javni poziv – Projekat “URWAN”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više informacija dostupno je na linku.

Izvor: rolify.com