JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji   

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada
Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj:
01/19,7/20,5/21 i 4/22), a u vezi sa Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za

 1. godinu sa pozicije-Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva, broj:
  04/11-10258-2022, od 17.06.2022. godine i Programom utroška sredstava iz Budžeta Grada
  Tuzle za 2022. godinu sa pozicije-Grant organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje,
  broj: 04/11-10401-2022, od 21.06.2022. godine, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i
  poljoprivredu Grada Tuzle, dana 27.07.2022. godine, objavljuje:
  JAVNI POZIV
  za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu, za podršku
  projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava:
  Tekućeg granta za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva i
  Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje
  I – Predmet Javnog poziva
  Predmet ovog Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022.
  godinu, za projekte neprofitnih organizacija, sa sljedećih pozicija:
  -Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva-ekonomski kod 614311/49 i
 • Grant organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje-ekonomski kod 614311/17.
  Dodjela finansijskih sredstava se vrši u skladu sa Odlukom o načinu raspoređivanja finansijskih
  sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni
  glasnik Grada Tuzla“, broj: 01/19,7/20,5/21 i 4/22), u daljem tekstu (Odluka).
  II – Prioritetna oblast za finansiranje
  Grad Tuzla putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu poziva neprofitne
  organizacije registrovane na području Bosne i Hercegovine, koje će svoje projektne aktivnosti
  realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana Tuzle, da dostave prijedlog projekta koji
  treba biti u skladu sa općim ciljevima predviđenim Programima utroška sredstava na kojima se
  temelji ovaj Javni poziv, a koji su bliže naznačeni u Smjernicama za aplikante, dostupnim u
  prilogu ovog Javnog poziva.
  Sredstvima ovog Javnog poziva podržat će se projekti neprofitnih organizacija, koje će iste
  organizacije realizovati u oblasti poduzetništva i poljoprivrede, kao prioritetnim razvojnim
  oblastima prema važećem strateškom dokumentu grada Tuzle.
  Bosna i Hercegovina
  Federacija Bosne i Hercegovine
  Tuzlanski kanton
  Grad Tuzla S OL I S A L I N E S MEMLEHAI-ZIR TUZ
  9 5 0 T UZLA
  Služba za ekonomski razvoj,
  poduzetništvo i poljoprivredu
  III – Iznos sredstava za finansiranje projekata:
  Za ovaj Javni poziv u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu planirana su sredstva na pozicijama:
  -Tekući grant za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva-ekonomski kod 614311/49,
  u iznosu od 30.000,00 KM i
 • Grant organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje-ekonomski kod 614311/17, u
  iznosu od 20.000,00 KM.
  Aplikanti su obavezni u aplikaciji navesti ukupan iznos projekta, te iznos sredstava koji se traži
  od Grada Tuzle.
  Jedna neprofitna organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog i to samo za jednu
  prioritetnu oblast obuhvaćenu ovim Javnim pozivom (ili za oblast poduzetništva ili za oblast
  poljoprivrede).
  Zainteresirane neprofitne organizacije mogu sufinansirati projekat kojim apliciraju ili dio
  sredstava osigurati od drugih donatora.
  Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog Javnog poziva mogu se finansirati administrativni
  troškovi pod kojim se podrazumijevaju: ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi.
  Administrativni troškovi mogu iznositi do 20% ukupnih troškova projekta, odnosno do 20%
  iznosa odobrenih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle.
  Grad Tuzla zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva koja su predmet
  ovog Javnog poziva, ukoliko po Javnom pozivu ne bude zaprimljen dovoljan broj kvalitetnih
  projekata, koji zadovoljavaju kriterije utvrđene važećom Odlukom navedenom u tački I, stav 2.
  ovog Javnog poziva.
  IV – Aplikanti koji imaju pravo na podnošenje prijave:
  Učešće u raspoređivanju sredstava za podršku projekata putem ovog Javnog poziva mogu
  ostvariti neprofitne organizacije (udruženja ili fondacije), registrovane na području BiH u skladu
  sa važećim zakonskim propisima u BiH (daljem tekstu: aplikanti).
  Aplikanti iz prethodnog stava mogu ostvariti pravo na sredstva iz ovog Javnog poziva, uz
  sljedeće uslove utvrđene važećom Odlukom navedenom u tački I, stav 2. ovog Javnog poziva:
 • da projektne aktivnosti realizuju na području grada Tuzle i u interesu građana Tuzle,
 • da se projektne aktivnosti odnose na prioritetna područja odnosno podoblasti u oblasti
  poduzetništva, te u oblasti poljoprivrede, koje su navedene u ovom Javnom pozivu,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija,
 • da im je registrovana djelatnost odnosno ciljevi osnivanja i programske aktivnosti u skladu sa
  prioritetnom oblasti u okviru koje će realizovati projekat kojim se prijavljuju na ovaj Javni
  poziv,
 • da posjeduju odgovarajuće materijalno-tehničke i kadrovske pretpostavke, kao i iskustvo u
  realizaciji projekata u oblasti u okviru koje će se realizovati projekat koji prijavljuju na ovaj
  Javni poziv.
  V – Uputstvo za prijavu projekata
  Zainteresirane neprofitne organizacije, detaljne informacije o uslovima za apliciranje, kriterijima
  za finansiranje projekata, dokumentaciji koja se predaje uz prijavu na Javni poziv, periodu
  realizacije projekta, minimalnoj i maksimalnoj visini sredstava koja se dodjeljuje po projektu,
  nazivu tijela za ocjenjivanje projektnih prijedloga, rokovima i načinu objavljivanja rezultata
  provedenog javnog poziva, te propisanim obrascima koji se predaju uz prijavu, mogu pronaći u
  Smjernicama za aplikante u okviru ovog Javnog poziva i iste su u prilogu teksta ovog Javnog
  poziva.
  VI – Prijavna dokumentacija
  Ispunjena prijava sa neophodnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti u jednom
  štampanom primjerku, lično putem protokola u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter
  sala) Grada Tuzle ili poštom preporučeno.
  Prijava treba sadržavati sljedeće dokumente:
  a) projektni prijedlog,
  b) pregled budžeta,
  c) logički okvir rada,
  d) plan aktivnosti i promocije,
  e) administrativne podatke o aplikantu,
  f) finansijska identifikaciona forma,
  g) popunjenu i potpisanu izjavu o podobnosti,
  h) izjavu o partnerstvu potpisanu od aplikanta i partnera na realizaciji projekta (ukoliko je
  predviđena realizacija projekta u partnerstvu),
  i) popunjen obrazac liste za provjeru.
  Dodatna dokumentacija je važan dio projektne dokumentacije i treba biti dostavljena uz
  aplikaciju kako bi prijava mogla biti vrednovana i ocijenjena.
  Dodatna dokumentacija obuhvata sljedeće:
  a) rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),
  b) identifikacijski broj (kopija),
  c) kopija lične karte ili uvjerenja o državljanstvu za odgovornu osobu upisanu u sudski registar,
  d) opisni izvještaj o realiziranim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane
  organizacije, odnosno program rada za tekuću godinu za novoosnovane organizacije,
  e) uvjerenje nadležne Porezne uprave o izmirenim obavezama prema javnim prihodima
  (original ili ovjerena kopija, ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva),
  f) završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), osim
  ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva (kopija),
  g) podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV).
  VII – Preuzimanje dokumentacije, način prijavljivanja, mjesto i rok za dostavu prijave na
  Javni poziv
  Set dokumentacije za prijavu na ovaj Javni poziv kao i Smjernice za aplikante mogu se preuzeti
  na zvaničnoj internet stranici Grada Tuzle (www.grad.tuzla.ba) a nalaze se u prilogu teksta
  Javnog poziva.
  Dokumentacija se može preuzeti za vrijeme dok je otvoren Javni poziv.
  Prijave se dostavljaju u jednom štampanom primjerku, u zatvorenoj koverti, preporučenom
  poštom ili se predaju lično u Centar za pružanje usluga građanima (Šalter sala) u zgradi Gradske
  uprave, radnim danima (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15,30 sati, na adresu:
  GRAD TUZLA
  Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu
  Ul. ZAVNOBIH-a broj 11,
  75 000 Tuzla
  sa naznakom:
  „ Prijava na Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022.
  godinu neprofitnim organizacijama, sa budžetske pozicije:

(navesti naziv granta na koji se odnosi prijava)

 • Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja – „
  Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a krajnji rok za predaju aplikacija je
  17.08.2022. godine. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka bit će razmatrane
  jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Aplikacije
  poslane na bilo koji drugi način (npr. faksom ili e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.
  Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv javnog poziva, naziv granta na koji se aplicira,
  puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i naznaku “Ne otvarati prije zvaničnog
  otvaranja“.
  Informativni sastanak u vezi ovog Javnog poziva (info dan) održat će se dana 29.07.2022.
  godine, u 9,00 sati, u prostorijama JU Centar za kulturu Tuzla, Kamerna scena Doma
  mladih, ulica Dragiše Trifkovića broj 2, uz obavezno pridržavanje svih trenutno važećih mjera
  zaštite od koronavirusa, propisanih od nadležnih organa. Tokom informativnog sastanka
  potencijalni aplikanti će detaljnije biti upoznati sa načinom prijavljivanja i popunjavanja
  projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima bitnim za pravilno apliciranje i učešće u
  ovom Javnom pozivu.
  Također, prilikom planiranja kao i u toku implementacije projekta aplikanti su obavezni provesti
  mjere i preporuke nadležnih organa u cilju zaštite od širenja koronavirusa (COVID-19), odnosno
  odgovorni su za primjenu mjera i preporuka koje budu na snazi u vrijeme realizacije projekta,
  ukoliko isti bude odobren.
  U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni aplikanti mogu
  kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona broj:
  035/307-380 i 307-385, ili slanjem upita putem e-mail-a: nevresk@tuzla.ba, dijanad@tuzla.ba i
  jusufz@tuzla.ba, sa naznakom: „Javni poziv“, najkasnije do 5 dana prije zatvaranja javnog
  poziva. Odgovori na upite će biti dostavljeni u elektronskoj formi najkasnije u roku od tri radna
  dana od prijema upita.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu

Izvor: grad.tuzla.ba

Related Posts

Iskoristi bespovratna sredstva za ulaganja iz dijaspore u Gradu Gračanica

Iskoristi bespovratna sredstva i investiraj u Bosni i Hercegovini. U Gradu Gračanica otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava osobama iz dijaspore koje su već pokrenule ili žele pokrenuti biznis u Bosni i Hercegovini. Raspoloživi fond za podršku osobama iz dijaspore za pokretanje poslovnog poduhvata u Gračanici znosi 80.000 KM. Prosječan iznos zahtjeva sa kojim se može aplicirati za[…]