Javni poziv udruženjima i fondacijama za dostavljanje projektnih prijedloga podrške mladima

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama za projekte podrške mladima koji se finansiraju i sufinansiraju sredstvima budžeta Općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 29/22)  Strategije prema mladima na području općine Ilidža sa akcionim planom za period 2020-2024. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/20) i Budžeta Općine Ilidža za 2022. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 2/22 i 19/22), a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za (su)finansiranje projekata podrške mladima iz Budžeta Općine Ilidža za 2022. godinu

Općina Ilidža poziva udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u BiH da dostave svoje projektne prijedloge u okviru podrške aktivnostima udruženja i fondacija koje rade na pitanjima mladih.

I    PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Na javni poziv se mogu prijaviti udruženja i fondacije koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području općine Ilidža,
 • da su projekti namijenjeni mladim od 15 do 30 godina starosti sa područja općine Ilidža,
 • da se projekti odnose na oblasti koje su definisane ovim javnim pozivom,
 • da su po prethodnim javnim pozivima ispunili obavezu podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja o utrošku sredstava;
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

Na javni poziv se ne mogu prijaviti: javne ustanove, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrirano svoje predstavništvo u Bosni i Hercegovini.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na području općine Ilidža. Projektni prijedlozi moraju biti u skladu s oblastima ovog javnog poziva.

II    OBLASTI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA

Projektni prijedlozi moraju se odnositi isključivo na unaprjeđenje položaja mladih u lokalnoj zajednici. 

Projektni prijedlozi odnose se na sljedeće oblasti koje se vežu za unaprjeđenje položaja mladih u zajednici:

– Neformalna edukacija (programi iz oblasti omladinskog aktivizma, kursevi stranih jezika, 

  edukacija u cilju poticanja omladinskog poduzetništva i zapošljavanja mladih i dr.),

– Aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi,

– Kreativno izražavanje (škole slikanja i izložbe, koncerti,  pozorišne predstave i sl.),

– Organizovano provođenje slobodnog vremena kroz sportske i rekreativne aktivnosti,  

– Promocija zdravih stilova života i socijalne zaštite (borba protiv aktuelnih poroka, zaštita

  seksualno reproduktivnog zdravlja, prevencija vršnjačkog nasilja, podrška mladim s          

  posebnim potrebama, aktivnosti za socijalno isključene mlade),

– Izgradnja i razvoj lokalne zajednice (aktivnosti koje potiču na veće učešće mladih u

  razvoju lokalne zajednice, ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i timskog rada),

 – Informisanost i mobilnost mladih.

III USLOVI I PROCEDURE ZA APLICIRANJE

Općina Ilidža dodjeljuje sredstva za grantove usmjerene na pružanje podrške aktivnostima udruženja i fondacija za unaprjeđenje politike prema mladima u općini Ilidža. Sredstva za grantove se dodijeljuju iz fonda nastalog zajedničkim sredstvima Općine Ilidža i Instituta za razvoj mladih KULT. Institut za razvoj mladih KULT svoj dio sredstava pridružuje fondu u okviru inicijative „Capacity Building Works“ koju provodi, a koju podržava Vlada Švicarske. 

Projektni prijedlozi mogu se dostavljati za cjelokupni ili djelomični iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidiranog projekta, s tim da najmanje 51%, a najviše 100% ukupnog iznosa projekta mora biti finansirano iz sredstava po ovom javnom pozivu. Općina Ilidža zadržava pravo da dodijeli bilo koji broj grantova ili da ne dodijeli nijedan grant, a u skladu sa rezultatima komisijske ocjene projektnih prijedloga.

Minimalan iznos sredstava koja se traže od Općine Ilidža ne može biti manji od 4.000,00 KM sa uključenim PDV-om , a maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 10.000,00 KM sa uključenim PDV-om .

Projekti se moraju realizovati do 31.12.2022. g.

Tokom provođenja projekta aplikant će biti odgovoran za upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje prema Općini Ilidža.

Aplikacije i tražena dokumentacija moraju biti napisane na jednom od službenih jezika i pisama Bosne i Hercegovine. Aplikacije moraju biti popunjene elektronski.

Aplikanti ne mogu dodjeljivati podgrantove u okviru ovog javnog poziva.

Aplikant mora provoditi u okviru svog tima najmanje 80% aktivnosti projekta, dok preostalih 20% može/mogu provoditi projektni partner/i.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: obrazovanje@opcinailidza.ba

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje pristignu nakon navedenog roka, aplikacije koje ne budu dostavljene na predviđeni način i prijave na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje.

IV    POTREBNA DOKUMENTACIJA I PROCES ODABIRA PROJEKATA

Prijava na javni poziv treba da sadrži:

 • popunjen prijavni obrazac (OB1);
 • popunjen obrazac projektnog prijedloga (OB 2);
 • projektni budžet (Prilog 1);
 • izjavu o partnerstvu potpisanu od strane aplikanta i partnera na realizaciji projekta ukoliko se projektni prijedlog planira provesti u partnerstvu (Prilog 2);
 • popunjenu i potpisanu izjavu o podobnosti (Prilog 3);
 • ovjerenu kopiju završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu (dokument bilans stanja i bilans uspjeha);
 • rješenje o registraciji-aktuelni izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca (za nosioca projekta/aplikanta i eventualne partnere na projektu);
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (ID broj) za nosioca projekta (aplikanta) i eventualne partnere na projektu.

Projektni budžet treba da sadrži detaljan budžet  sa svim stavkama ,uključujući i narativni budžet, koji detaljno opisuje stavku, te obrazlaže njenu cijenu i količinu. Budžet treba biti izražen u konvertibilnim markama (KM). Iznosi trebaju biti sa uključenim PDV-om. Svi troškovi trebaju nastati u BiH.

Svi potrebni obrasci i prilozi mogu se preuzeti na web-stranici Općine Ilidža  www.opcinailidza.ba

Za projekte koji se realizuju u školama potrebna je pismena saglasnost direktora/ice škole.

Sve kopije dokumenata potrebno je ovjeriti kod nadležne općinske službe, a obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta u pravnom prometu i ovjerene pečatom aplikanta.

Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u prijavnom obrascu.

Aplikant može konkurisati s najviše tri projektna prijedloga od kojih može biti finansiran/ sufinansiran maksimalno jedan projektni prijedlog, ukoliko bude odobren.

Aplikanti mogu, ali ne moraju imati partnera u projektu. U slučaju da imaju partnera ili više njih, za svakog partnera zasebno ispunjavaju obrazac izjave o partnerstvu.

Sve aktivnosti se trebaju realizovati na području općine Ilidža.

Ocjenu i odabir projekata izvršit će komisija za odabir projektnih prijedloga podrške mladima koju će imenovati općinski načelnik. Komisija obavlja ocjenu projektnih prijedloga na osnovu informacija i dokumentacije koju su predali aplikanti.

Komisija će kontaktirati osobe navedene za kontakt i preporuke kako bi se provjerili podaci o prethodno ostvarenim rezultatima.

Ova komunikacija će se primarno odvijati elektronskim putem, a mogući su i drugi alternativni načini komunikacije kao npr. telefonom ili, u određenim slučajevima, na sastancima.

V KRITERIJI

Kriteriji po kojima Komisija ocjenjuje pristigle projektne prijedloge, mogu se preuzeti na web-stranici Općine Ilidža  www.opcinailidza.ba 

Prilikom ocjene projektnih prijedloga prednost će imati projektni prijedlozi koji/ma:

 • imaju specifičan, odgovoran pristup i metodologiju rada s mladima,
 • udruženja koja trenutno rade na poboljšanju položaja mladih,
 • uključuju izravnu podršku ili zagovaranje u ime mladih,
 • predstavljaju zagovaračku inicijativu za rješavanje nekog postojećeg problema mladih,
 • nisu isključivo namijenjeni jednoj ciljnoj grupi mladih ljudi,
 • imaju prednost projekti čiji je učinak vidljiv na širem teritoriju od jedne lokalne zajednice,
 • sadrže aktivnosti koje predviđaju direktnu saradnju s mladima,
 • ne temelje se isključivo na izradi i distribuciji promotivnog i zagovaračkog materijala,
 • ne temelje se isključivo na održavanju obuka i seminara,
 • pokazuju da postoje realne mogućnosti da se postigne rezultat tokom trajanja projekta ili

            netom nakon toga,

 • pokazuju sposobnost za uspješno partnerstvo s vlastima, drugim organizacijama i raznim interesnim stranama koji rade s mladima u BiH,
 • promovišu održivost ostvarenih projektnih ciljeva i rezultata,
 • stvaraju sinergiju tako što uključuju druge organizacije kao saučesnike u procesu,
 • nisu dopuna ili ponavljanje nekog drugog projekta. 

Po ovom javnom pozivu ne mogu se finansirati:

 • infrastrukturni projekti
 • naknade državnim službenicima
 • naknade osobama koje imaju prebivalište van BiH
 • nabavka opreme
 • školarine i individualne edukacije
 • avionske karte, kazne, kamate
 • troškovi koji nastaju kroz tekuće/redovne aktivnosti udruženja, koje nisu dio projekta
 • troškovi nastali prije potpisivanja ugovora, troškovi pripreme projektnog prijedloga.

Oni projektni prijedlozi koji budu pozitivno ocijenjeni, ulaze u fazu pregovora o dodjeli granta, a po uspješnoj fazi pregovora o dodjeli granta i u fazu potpisivanja ugovora.koji sadrže prava,  obaveze  i odgovornosti ugovornih strana.

VI USLOVI DODJELE GRANTA

Udruženja/fondacije koja/i budu imala najbolje projektne prijedloge i budu odabrana/i za dodjelu sredstava dužna/i su omogućiti Institutu za razvoj mladih KULT da provede Procjenu organizacijskih kapaciteta i Procjenu organizacijskih performansi.

Proces pregovora podrazumijeva i poboljšanje projektne aplikacije i budžeta.

Samo udruženja/fondacije čiji projekti budu najbolje ocijenjeni, te koji uspješno prođu proces pregovora mogu biti korisnicima granta.

Općina Ilidža zadržava pravo da ne dodijeli nijedan grant ili ne dodijeli sva sredstva raspoloživa po javnom pozivu, u slučaju da aplikacije ne zadovoljavaju kriterije predviđene ovim javnim pozivom.

Općina Ilidža će objaviti rang listu ocijenjenih projektnih prijedloga putem svojih službenih kanala komunikacije prema javnostima.

Aplikanti koji budu pokušali na bilo koji način manipulirati podacima, koji budu kontaktirali uposlenike/ce Općine Ilidža s namjerom da neslužbeno saznaju rezultate ocjene projektnih prijedloga ili budu pokušali na nelegalan način dobiti projektna sredstva, bit će automatski isključeni iz procesa odabira.

Potpis ugovora o dodjeli granta podrazumijeva, pored implementacije projektnih aktivnosti, i spremnost udruženja da aktivno učestvuje u razvoju svojih organizacijskih kapaciteta uz punu podršku Općine Ilidža i Instituta za razvoj mladih KULT.

Razvoj organizacijskih kapaciteta podrazumijeva:

 • učešće na edukacijama i treninzima koje organizira Institut za razvoj mladih KULT;
 • korištenje alata za samoprocjenu organizacijskih kapaciteta i provedbu procesa u udruženju;
 • aktivan rad na unaprjeđenju postojećih pravilnika i procedura koji uređuju rad udruženja, tamo gdje to bude potrebno.

VII INFORMATIVNI SASTANAK

Općina Ilidža i Institut za razvoj mladih KULT će tokom trajanja javnog poziva osigurati informativni sastanak za sve zainteresirane u pogledu popune obrasca aplikacije i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Termin informativnog sastanka će biti naknadno određen i objavljen putem službenih kanala komunikacije Općine Ilidža

VIII OBJAVLJIVANJE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ovaj javni poziv objaviće se na web stranici Općine Ilidža i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ u formi obavještenja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima informisanja.

Prijave na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na protokol u Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilidža  ili putem preporučene pošte na adresu Butmirska cesta 12, s obaveznom naznakom „Za Javni poziv udruženjima i fondacijama za dostavljanje projektnih prijedloga podrške mladima-NE OTVARAJ”.

SVE INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA U VEZI OVOG JAVNOG POZIVA ĆE BITI OBJAVLJENI NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI OPĆINE ILIDŽA, TE UČESNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU NEĆE BITI POJEDINAČNO OBAVJEŠTAVANI.


Sve dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona: 033/775 723. 775 718 i 775 717.

 OPĆINSKI NAČELNIK 

Nermin Muzur, magistar uprave

KRITERIJI ZA PROCJENU GRANTOVA

PRIJAVA ZA (SU)FINANSIRANJE PROJEKATA PODRŠKE MLADIMA

PROJEKTNI PRIJEDLOG

PROJEKTNI BUDŽET

IZJAVA O PARTNERSTVU

IZJAVA O PODOBNOSTI

Javni poziv objavljen 25.07. u 08:37:03
Ispravka Javnog poziva 25.07. u 16:10:21

Izvor: opcinailidza.ba