JAVNI POZIV UDRUŽENJIMA BORAČKE POPULACIJE SA PODRUČJA OPĆINE CENTAR
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA
OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2023. GODINI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Grad Sarajevo
OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“, br. 46/06 i 51/09), člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo – prečišćeni tekst
(„Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/4) i člana 3. Odluke o načinu odabira i praćenju realizacije
projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj:
10/18) Općinski načelnik Općine Centar Sarajevo raspisuje:
JAVNI POZIV UDRUŽENJIMA BORAČKE POPULACIJE SA PODRUČJA OPĆINE CENTAR
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA
OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2023. GODINI
I PRIORITETNE OBLASTI
Općina Centar Sarajevo poziva sva udruženja boračke populacije sa područja Općine Centar Sarajevo da dostave
prijedloge projekata koji se odnose na sljedeće oblasti:

 1. Psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života boračke populacije kroz:
  1.1. Organizovanje radnih terapija i radionica;
  1.2. Organizovanje sportskih takmičenja, kulturno- umjetničkih i drugih rekreativnih aktivnosti
  (inkluzija lica sa invaliditetom putem sportsko- rekreativnih sadržaja);
  1.3. Projekti koji doprinose poboljšanju kvaliteta života porodica poginulih, ratnih vojnih invalida i
  članova njihovih porodica i branilaca (dodatna edukacija (prekvalifikacija), sticanje novih znanja
  i vještina);
  1.4. Edukativno- savjetodavne aktivnosti;
  1.5. Projekti koji se odnose na rekreativno-rehabilitacijske programe namijenjene boračkoj
  populaciji;
  1.6. Pomoć pripadnicima boračke populacije (prehrambeni paketi i sl.)
 2. Njegovanje tradicija odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. -1995. godine i NOR-a
  1941-1945. godine:
  2.1. Projekti koji promovišu značajne datume, događaje i ličnosti u skladu sa Kalendarom značajnih
  datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno –oslobodilačkog rata 1992-1995. godina
  2.2. Izložbe ratnih fotografija, seminari, okrugli stolovi, historijski časovi, prikupljanje arhivske
  građe, video zapisa i ostalog materijala;
  2.3. Projekti koji se odnose na razvijanje svijesti mladih o vrijednostima odbrambeno- oslobodilačkog
  rata 92-95 (Promocija u osnovnim i srednjim školama, podrška školskim sekcijama -historijski
  časovi, izdavačka djelatnost);
  II VISINA I ISPLATA SREDSTAVA KOJA SE DODJELJUJU
  Iznosi sredstava za odobrene projekte udruženja će biti od 5.000,00 KM do 20.000,00 KM po projektu, s tim da
  jedno udruženje u toku kalendarske godine može povući maksimalno 80.000,00 KM.
  Općina zadržava pravo da ne dodjeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne
  zadovoljavaju zadate kriterije, kao i da koriguje predložene Budžete boračkih Organizacija u skladu sa raspoloživim
  sredstvima I zakonskom okviru implementacije projekata.
  Grantom koji se dodjeljuje u okviru ovog poziva mogu se finansirati administrativni troškovi i troškovi osoblja u
  maksimalnom iznosu od 30% od zahtijevanog iznosa (Budžetske stavke: 1. Ljudski resursi, 2.
  Putovanje/prevoz i 3. Uredski troškovi). Ostatak finansijskih sredstava trebalo bi predvidjeti za programske
  aktivnosti projekta (Budžetske stavke: 4. Projektni troškovi, 5. Vidljivost, 6. Ostali troškovi – indirektni troškovi),
  od kojih se do maksimalnih 5% može predvidjeti za ostale (indirektne) troškove.
  Projekti se trebaju realizovati u skladu sa Priručnikom za implementaciju projekata boračkih udruženja.
  Isplata sredstava za ugovorene projekte izvršit će se kvartalno, a nakon usvajanja budžeta Općine Centar Sarajevo
  za 2023. godinu.
  III UČESNICI JAVNOG POZIVA
  Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno za sva formalno registrovana udruženja boračke populacije sa područja
  Općine Centar Sarajevo, u skladu sa zakonskim propisima.
  Aplikant može predati više od jedne aplikacije i jedne projektne ideje, ali u tom slučaju se moraju predati odvojene
  aplikacione forme i priložiti neophodnu dokumentacija uz svaku od njih.
  IV PERIOD REALIZACIJE PROJEKATA
  Dužina trajanja svakog projekta može biti maksimalno dvanaest (12) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju
  realizovati u periodu od minimalno 3 mjeseca a maksimalno 12 mjeseci, u zavisnosti od termina usvajanja Budžeta
  Općine Centar Sarajevo.
  Projekti se trebaju realizirati u skladu sa Priručnikom za implementaciju projekata boračkih udruženja koji su dobili
  finansijsku podršku Općine Centar Sarajevo I LOD metodologijom.
  V LOKACIJA
  Izabrani projekti se trebaju implementirati isključivo na području Općine Centar Sarajevo, osim aktivnosti za koje ne
  postoje pretpostavke da se odvijaju na terioriji Općine, a čija su ciljna grupa građani Općine.
  NAPOMENA: Neće se finansirati aktivnosti odobrenog projekta koje su provedene prije zaključivanja
  ugovora.
  PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
  Sve potrebne informacije i elektronska verzija prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine Centar
  Sarajevo www.centar.ba /konkursi i oglasi.
  Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese: mahira.susko@centar.ba. Pitanja se mogu
  postavljati dok traje objava javnog poziva. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna
  dana od primanja upita.
  Obavezna dokumentacija treba da sadrži sljedeće dokumente:
   Projektni prijedlog
   Budžet
   Plan aktivnosti
   Administrativni podaci o aplikantu
   Finansijska identifikaciona forma
  Dodatna dokumentacija je vrlo važan dio projektne dokumentacije i treba biti kompletirana kako bi
  prijedlog projekta mogao biti evaluiran. Dodatna dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku i treba da
  sadrži sljedeće:
   Ovjerena kopija važećeg rješenja o registraciji organizacije u BiH (za nosioca projekta/podnosioca i
  eventualne partnere na projektu),
   Kopija Statuta organizacije (podnosilac projekta i partneri),
   Identifikacijski broj,
   Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija uvjerenja poreske uprave),
   Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema
  zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih ili kopija ugovora o djelu za koordinatora/sekretara
  udruženja);
   Izjava kojom se odgovorno lice boračkog udruženja obavezuje da će u toku kalendarske godine
  održati Skupštinu udruženja;
   Bilans stanja i bilans uspjeha (FIA)
   Izvještaj sa zapisnikom o održanoj skupštini za prethodnu godinu, potpisan i ovjeren od strane
  ovlaštenog lica;
  VI ELIMINATORNI KRITERIJI:
   Organizacija nije dostavila finansijski i narativni izvještaj za odobrena sredstva u
  prethodnim periodima;
   Projekat nije urađen u skladu sa Javnim pozivom;
   Aktivnosti u projektu ne uključuju građane Općine Centar;
   Organizacija nije dostavila potpunu dokumentaciju;
   Projekti čiji budžeti ne sadrže detaljan prikaz utroška po svakoj aktivnosti pojedinačno;
   Projekti koji podrazumijevaju dodjelu sredstava trećim licima (jednokratna novčana
  pomoć);
  VII PREDAJA APLIKACIJA:
  Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u
  štampanoj formi u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u
  periodu od 8 do 16 sati sa naznakom „ Za Javni poziv za projekte boračke populacije“, na adresu:

Općina Centar Sarajevo
Protokol
Ul. Mis Irbina 1
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Rok za predaju aplikacija je 28 (dvadesetosam) dana od dana objavljivanja na stranici Općine Centar i u dnevnom
listu Oslobođenje i Dnevni avaz.
Projektne prijedloge razmotrit će i procijeniti Komisija za odabir projektnih prijedloga koju imenuje Općinski
načelnik. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obaviješteni u
pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta nakon usvajanja Budžeta Općine Centar Sarajevo za

 1. godinu. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba), kao i na
  oglasnoj ploči Općine.

Izvor: centar.ba

Related Posts

Do 10. februara prijave za dodjelu privremenih lokacija za osmomartovsku prodaju

Grad Banja Luka raspisao je Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine za prigodnu osmomartovsku prodaju, prema kriterijumu najvišeg iznosa. Predmet dodjele je 20 lokacija na Trgu Krajine, koje će se moći koristiti u periodu od 05. do 09. marta 2023. godine. Pravo učešća imaju registrovani samostalni preduzetnici sa teritorije grada Banje Luke, koji […]

BH Telecom pravi filmove o historiji Bosne i Hercegovine

Generalni direktor BH Telecoma Sedin Kahriman danas je sa bliskim saradnicima održao sastanak sa renomiranim bh. rediteljima i filmskim radnicima. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji koja već sada ulazi u svoju četvrtu godinu, trenutnim otvorenim projektima, te o nastavku saradnje u okviru BH ContentLab platforme. Generalni direktor Kahriman se zahvalio prisutnim i kroz kratku retrospektivu[…]