Federalno ministarstvo zdravstva proglasilo epidemiju COVID-19 za teritorij Federacije BiH

Nakon pribavljenih mišljenja Federalnog ministarstva finansija, Federalnog ministarstva pravde

i vladinog Ureda za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, Federalno ministarstvo

zdravstva  donijelo je naredbu o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 za

ugroženo područje, teritorij Federacije Bosne i Hercegovine. Naredba je stupila na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije 17.7.2020

Preuzeto sa: http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/aktuelno_v2.php?akt_id=8704