Centar za građansku suradnju: Javni poziv sindikatima za provedbu aktivnosti edukacije povjerenika i članova sindikata

Zajedno za radnička prava

Centar za građansku suradnju (CGS), Livno, implementira projekt „Zajedno za radnička prava„ i poziva zainteresirane članice Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava, sindikalne organizacije sa područja Kantona 1, 7, 8 i 10 / Županije Unsko-Sanska, Hercegovačko-neretvanska, Zapadnohercegovačka i Hercegbosanska, da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu edukacije sindikalnih povjerenika i članstva sindikalnih organizacija. Aktivnost podržava Međunarodni Olof Palme centar (Olof Palme International Center).

1.               Dodjela bespovratnih sredstava (grantovi) za sindikalne organizacije, ciljevi i svrha

Dodjela grantova ima za cilj:

 1. Izgradnju povjerenje radnika u sindikate kao mehanizam zaštite te motivaciju za uključivanje radnika u sindikate i osnivanje drugih sindikalnih organizacija posebno u privatnom sektoru;
  1. Izgradnju kapaciteta sindikata za pružanje usluga potrebnih članstvu / radnicima kroz suradnju sa drugim organizacijama;
  2. Pružiti radnicima i javnosti izvore informacija o radničkim pravima, specifičnim pitanjima rada i postignućima sindikata.

Podrška će biti pružena za 3 aktivne sindikalne organizacije koje izrade prijedlog projekta i sami doprinesu njegovoj provedbi.

Grantovi će biti dodijeljeni za edukaciju sindikalnih povjerenika i članstva na temu koju sami odaberu a vezani su za radno zakonodavstvo, prava radnika i sindikata.

2.               Uvjeti za dodjelu grantova sindikalnim organizacijama:

 1. Da je sindikalna organizacija registrirana najmanje 6 mjeseci (Rješenje o registraciji);
  1. Da je sindikat aktivan (broj i vrsta aktivnosti realiziranih u posljednje dvije godine);
  2. Da sindikat osigura vlastiti financijski doprinos (i doprinos u naturi drugih lokalnih aktera – rad, organizacija, logistička podrška, potrebna materijalna sredstva itd. gdje je to moguće).

Prednost će imati:

 • sindikati sa većim brojem članova,
 • sindikati koji brinu o vlastitom članstvu (program rada),
 • sindikati sa većim brojem žena i mladih u svom radu i procesu donošenja odluka,
 • sindikati koji ostvare suradnju / partnerstvo sa drugim sindikatima i lokalnim NVO (Memorandum o suradnji kao dokaz članstva u Koaliciji za bolju zaštitu radničkih prava).

3.               Iznos grantova i doprinos

 • Maksimalni iznos granta po jednom podržanom projektu iznosit će do 6.500 SEK.
 • Ukupna sredstva izdvojena za ovu aktivnost iznose 26.000 SEK.

4.               Kako se kvalificirati za potporu?

Podnositelji zahtjeva moraju ispuniti sljedeće uvjete da bi se kvalificirali za dodjelu bespovratnih sredstava:

 1. Tema za edukaciju odabrana uz sudjelovanje povjerenika i/ili članova sindikata, prijedlog projekta izrađen od strane vodstva sindikata;
 2. Prijava predana na vrijeme CGS-u;
 3. Osiguran novčani doprinosa sindikata (i drugih lokalnih aktera u naturi, gdje je to moguće);
 4. Povjerenici i članstvo aktivno uključeni u provedbu odobrenog projekta;
 5. Odobrenje zahtjeva od strane Komisije/Povjerenstva za projekte sindikata sastavljene od pet članova (Komisija/Povjerenstvo za projekte sindikata će pregledati, ocijeniti i odabrati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava);

5.               Postupak za dobivanje podrške

 1. Prijave s prijedlozima pristigle u propisanom vremenu od podnositelja zahtjeva;
 2. Službeni dokument primljen od sindikata koji potvrđuje njihov doprinos;
 3. Procjena zahtjeva od strane svakog člana Komisije/Povjerenstva;
 4. Zajednička rasprava, usporedba i konačna ocjena svake prijave od strane Komisije/ Povjerenstva;
 5. Sastavljanje konačnog popisa rangiranja zahtjeva;
 6. Izbor aplikacija s najvišim rangom sa popisa za podršku.

U slučaju nejasnoća oko podataka sadržanih u prijavi, Komisija/Povjerenstvo može zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva.

Konačna lista odabranih projektnih prijedloga će biti objavljena na web stranici Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava i službenoj stranici CGS-a kao i web-portalima i radio stanicama s područja 4 kantona/županije gdje se implementira projekt „Zajedno za radnička prava“.

6.               Objava poziva sindikalnim organizacijama za potporu

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 01.07.2024. godine do 30.08.2024. godine.

Poziv će biti objavljen putem lokalnih medija, na web stranicama Koalicije i CGS, izravno upućen sindikalnim organizacijama članicama Koalicije.

Aktivnosti odabranih projekata sindikata trebaju biti završene do 15.12.2024. godine.

Aplikacioni obrazac sa budžetom/proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv a dostupani su u CGS-u i na web stranici Koalicije.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva trebaju biti dostavljena na e-mail: Selma Softić cgs- li@tel.net.ba, tel/faks: 034 202 770.

NVO trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu o vlastitom sudjelovanju u realizaciji projekta, potpisan Memorandum o suradnji) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedeni e-mail sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova sindikatima” na adresu:

Centar za građansku suradnju

G.Jurkića 16 (Livnoputovi)

80101 Livno

CGS Aplikacija za sindikate edukacija – 2024Download

Izvor: mreza-mira.net