Za projekte iz oblasti kulture i sporta u FBiH 1,6 mil KM

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, donijela je Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, u iznosu od 1.600.000 KM.

Od ukupnog iznosa, za finansiranje programa i projekata iz oblasti “Promovisanje kulture”, koji su sadržani u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu, raspoređuje se 600.000 KM.

Iznos od 1.000.000 KM raspodjeljuje se za finansiranje programa i projekata iz oblasti “Promovisanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta s ciljem povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate”, koji su sadržani u odobrenom konačnom prijedlogu liste korisnika, nakon provedene procedure po javnom konkursu.

Odlukom je propisano da će Federalno ministarstvo kulture i sporta najkasnije u roku od 15 dana od stupanja na snagu ove odluke zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava sa svim korisnicima kojima su dodijeljena. Precizirano je da će ugovori sadržavati odredbu, prema kojoj će se utvrditi obaveze korisnika sredstava o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava, dostavljanju izvještaja, kao i rokovima. Ukoliko korisnici sredstava ne dostave izvještaje u roku ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, dužni su u roku od osam dana izvršiti povrat sredstava.

Protiv korisnika sredstava koji ne izvrši povrat, Federalno ministarstvo kulture i sporta će u skladu sa zakonom, kod nadležnih sudskih organa poduzeti odgovarajuće mjere. Odlukom je propisano i da korisnici sredstava koji u ugovorenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima, neće moći ostvariti pravo na dodjelu sredstava u naredne tri godine.

Izvor: ba.ekapija.com