Vlada FBiH usvojila Prijedlog zakona o zaštiti zraka

Nakon obezbijeđenja efektivnosti kredita Svjetske banke u maju, koji će u cijelosti biti plasiran u svrhu poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom kantonu, Hercegovačko-neretvanskom i Zeničko-dobojskom kantonu, Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu usvojila i Prijedlog zakona o zaštiti zraka i uputila ga u parlamentarnu proceduru, saopšteno je iz Vlade FBiH.

Ovim zakonom uređuje se zaštita i upravljanje kvalitetom zraka, definišu ciljevi i nadležnosti, parametri i planiranje kvaliteta zraka, kao i mjere za poboljšanje kvaliteta zraka, zaštite ozonskog omotača, te ublažavanja i prilagođavanja klimatskim promjenama. Takođe, uređuju se poslovi mjerenja emisija, informisanje i izvještavanje, te finansiranje zaštite i poboljšanja kvaliteta zraka, kao i informacioni sistem, upravni nadzor i kaznene odredbe.

U obrazloženju Federalnog ministarstva okoliša i turizma, koje je predlagač zakona, navedeno je, pored ostalog, da se izrada novog zakona vrši zbog potrebe daljeg usklađivanja sa odredbama evropskog zakonodavstva u oblasti zaštite kvaliteta zraka, kao i klimatskih promjena, preciznijeg definisanja nadležnosti, koordiniranosti svih nivoa, kao i radi definisanja uloge Federacije BiH u aktivnostima na provođenju obaveza Bosne i Hercegovine po osnovu članstva u međunarodnim ugovorima i sporazumima.

Takođe, u njihovom obrazloženju je navedeno da je novina u odnosu na postojeća rješenja u jasnijem definisanju nadležnosti organa i sektora na polju zaštite kvaliteta zraka, detaljnije definisanje monitoringa kvaliteta zraka na nivou FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Prilikom izrade zakona korištena je i međunarodna praksa zemalja Evropske unije u pogledu transponiranosti evropskog zakonodavstva, a prije svega zemalja u našem okruženju koje su pristupile Evropskoj uniji ili su na putu da to uskoro učine.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je, postupajući po zaključcima Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH sprovelo javnu raspravu o Nacrtu ovog zakona, te prilikom izrade Prijedloga ispunilo uslove iz Uredbe Vlade FBiH o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata. U toku izrade zakona aktivno je učestvovalo šest kantona, a sprovedene su i dodatne konsultacije sa preostala četiri kantona koja su bez primjedbi podržala usvajanje ovog zakona.

Ovaj zakon je, kako se navodi u saopštenju Vlade FBiH, višestruko ekonomski opravdan iz razloga što njegovi ciljevi jesu izbjegavanje, sprečavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ljudsko zdravlje, kvalitet života i okoliša u cjelini.

Izvor: ba.ekapija.com