Konkurs Udruženja “Prava za sve”

Kreiranje i provođenje trening programa na temu: Unaprijeđenje vještina javnog zagovaranja sa fokusom na visoko obrazovanje za članove ERSE mreže (mladi, predstavnici akademske i poslovne zajednice).

Referentni broj:  EUTP-03-20/01                                                                                                                   Datum: 22.12.2020

Udruženje Prava za sve za potrebe projekta “Studentskom praksom brže do posla” traži edukatora_icu/pravno lice za pružanje usluge kreiranja i provođenja programa edukacije o javnom zagovaranju sa fokusom na sektor visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini za članove ERSE mreže u okviru implementacije projekta:

“Education Reform to Secure Youth Employment through Enterprise-based Learning” /  “Studentskom praksom brže do posla”

_________________________________________________________________________

1. UVOD

Projekat “Studentskom praksom brže do posla” odgovara na nedostatak provođenja studentske prakse kao obaveznog i redovnog nastavnog procesa na fakultetima/univerzitetima u BiH zbog čega su studenti lišeni mogućnosti za sticanje potrebnih praktičnih znanja i vještina koje zahtijevaju poslodavci i tržište rada.

Projekat jača institucionalne i kapacitete OCDa i drugih koji se bave ovim pitanjima za zajedničko djelovanje u zagovaranju za poboljšanje politika i zakonodavstva u oblasti visokog obrazovanja slijedeći dobre prakse i iskustva zemalja EU.

Organizacije mladih kao i drugi relevantni akteri koji se bave ovim pitanjima nemaju adekvatne kapacitete za međusobno povezivanje i pokretanje procesa zagovaranja za vođenje javnog dijaloga i/ili promjene politika radi uvođenja studentske prakse kao sastavnog dijela obrazovnog procesa. Nedostaje i potrebno znanje o evropskim standardima i modelima prakse koji na najbolji način poboljšavaju znanje i kompetencije studenata. Zbog svega toga civilno društvo ostaje izvan procesa EU integracija u području obrazovanja. Vlasti i donosioci odluka općenito nisu otvoreni za dijalog o ovom pitanju, i donose odluke bez sudjelovanja onih na koje se ovo odnosi, a to su prije svega mladi ali i predstavnici akademske i poslovne zajendice. Krajnja posljedica svega je da mladi nemaju priliku da steknu potrebno radno i stručno iskustvo, poslodavci ostaju lišeni odgovarajuće radne snage, a stopa nezaposlenosti mladih raste.

Metodologija provođenja projekta

Umrežavanje, (upostavljanje ERSE mreže/Edukacija-reforma-Sigurnost-Egzistencija) kao metoda za razmjenu informacija, zajednočko djelovanje i uspostavljanje dugoročne interakcije, koristit će se za postizanje ciljeva projekta. Projektom se planira provođenje sveobuhvatnog programa izgradnje kapaciteta članova mreže i primjene tako stečenog znanja u praksi. Tako će članovi ERSE mreže biti osposobljeni da se uključe u javni dijalog sa donosiocima odluka na relevantom nivou te osposobe da zajednički zagovaraju za potrebne promjene; da učestvuju u medijskim kampanjama te da se upoznaju i uključe u proces EU integracija u sektoru obrazovanja. Kroz iniciranje i provođenje kampanja javnog zagovaranja i medijskih kampanja za uvođenje redovnih studentskih praksi u sistem visokog obrazovanja postiže se dodatni potrebni pritisak na donosice odluka za otvaranje dijaloga o visokom obrazovanju I usvajanje ciljanih preporuka.

Opći cilj projekta je reforma visokog obrazovanja prema EU standardima i omogućavanje studentima da steknu obrazovanje koje im pruža praktične vještine potrebne na tržištu rada u BiH.

Specifični ciljevi su uspostaviti mrežu kao ključni mehanizam društvenih promjena koji povezuje akademsku, poslovnu zajednicu i studentska i druga udruženja diljem BiH, te jačanjem kapaciteta mreže i provedbom javnog zagovaranja putem širokih medijskih kampanja podržati reformu visokog obrazovanja u skladu sa EU dobrim iskustvima u dijelu koji će voditi uspostavljnaju studentskih praksi.

Trajanje projekta: 01.12. 2018.-30.11.2021.

Provođenje projekta: Udruženje “Prava za sve” provodi projekat u partnerstvu sa U.G.Budućnost iz Modriče.

2. CILJEVI I OBIM ZADATKA

2.1 Svrha angažovanja:

Osnažiti kapacitete za javno zagovaranje u procesu javnih konsultacija i donošenja politika/odluka sa fokusom na visoko obrazovanje za ukupno 40 članova ERSE mreže iz različitih sektora (mladi, akademska i poslovna zajednica). Kroz implementaciju predloženog programa treninga učesnicima_ama pružiti potrebne informacije i podići znanje o metodama, tehnikama, alatima i pristupima za postizanje boljeg uspjeha u vršenju uticaja na javne politike.  Očekivani rezultati su unaprijeđenje zagovaračkih kompetencija učesnika prema donosiocima odluka kako bi se mogli uključiti u javni dijalog i uticati na kreiranje/provođenje relevantnih politika i propisa. U okviru programa edukacije održaće se 4 dvodnevne radionice istog programskog sadržaja za razčilčite članove sektora unutar  ERSE mreže. Svaka radionica će imati po 10 učesnika.

2.2 Opis poslova

Od angažovanog vanjskog stručnjaka očekuje se:

 • Da se blisko upozna sa ciljevima i rezultatima projekta čijem postizanju program edukacije treba da doprinese;
 • Osmisli i kreira sadržaj i program online obuke (u elektronskoj verziji i prilagođen online radu), te pripremi odgovarajući materijal (PPP i druge materijale relevantne za rad) za dvodnevnu radionicu, a  koji će učesnicima omogućiti da steknu potrebna znanja i vještine;
 • Održi ukupno 4 dvodnevne radionice istog sadržaja i metodologije u terminima koje dogovori sa naručiocem usluge;
 • Osmisli i pripremi upitnik za procjenu nivoa stečenog znanja, potrebnog za izradu evaluacije,
 • Dostavi izvještaj u pisanoj, elektronskoj formi, na engleskom jeziku, najkasnije 7 dana od završetka posljednje radionice. Izvještaj treba da sadrži: uvod, opis treninga i očekivane rezultate obuke, listu učesnika, rezultate evaluacije uz prateću dokumentaciju, te izazove.

2.3 Kvalifikacije i vještine:

 • Visoko obrazovanje iz oblasti društvenih nauka;
 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva u radu sa civilnim sektorom;
 • Najmanje 5 godina iskustva u organizovanju i  vođenju radionica iz oblasti zagovaranja i lobiranja.

2.4  Period angažmana i plaćanje

Za provođenje ovog posla potreban je angažman u ukupnom trajanju od 14 radnih dana u periodu januar – februar 2021 godine. Maksimalan bruto iznos predviđen za ovaj angažman iznosi 4114,48 KM (2 100,00 EUR). Naknada uključuje sve troškove vanjskog stručnjaka.

Plaćanje će se izvršiti ukupno nakon odobrenja izvještaja o isporuci usluge. Angažovni/a edukator/ica/pravno lice će tokom obavljanja usluga održavati redovnu komunikaciju sa

koordinatoricom ERSE mreže i projekt menadžerom.

3. PRIJAVA

3.1 Prijava mora sadržavati:

 • Referentni broj ponude
 • Pismo interesa
 • CV stručnjaka_kinje ili u slučaju pravnog lica osobe/a koji će biti angažovani na poslu sa detaljnim informacijama o relevantnom prošlom iskustvu,
 • Prijedlog treba biti jasan i koncizan, sa kratkim opisom metodologije rada, uz evaluacijski plan,
 • 2 reference s punim kontaktom

3.2 Ocjena prijedloga

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 Kvalifikacije i vještine ovog dokumenta.

3.4 Postupak prijave

Zainteresovani za prijavu treba da pošalju ponudu uz prateće propratno pismo Udruženju Prava za sve na e-maila adresu: office@pravazasve.ba  sa naznakom referentnog broja.

Rok za prijavu: 05.01.2021

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.