Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva Maeci

Komitet ministara odobrio je 15. juna „Odluku o odobrenju i produžetku međunarodnih misija 2022“, kojom se za zemlje Zapadnog Balkana izdvaja iznos od 1,5 milion eura za doprinos procesima stabilizacije u regionu i napretku procesa pristupanja EU. Shodno tome, iz ovih sredstava biće sufinansirane javne i privatne projektne inicijative koje imaju za cilj jačanje demokratskih institucija i podršku procesima pomirenja u regionalnom kontekstu Zapadnog Balkana.

A. Za projekte javnih subjekata iz Italije, stranih država ili međunarodnih organizacija, način podnošenja prijedloga sadržan je u čl. 4 „Uredbe o kriterijumima 2022“, dostupnoj na institucionalnoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI), u odjeljku transparentnost (pod „DGUE“):

https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_16342.pdf

Sredstva izdvojena za projekte javnih subjekata i međunarodnih organizacija iznose 1.250.000 eura. Zahtjevi za sufinansiranje, u granicama i uz formalnosti utvrđene Uredbom o kriterijumima, moraju biti dostavljeni Generalnoj direkciji za Evropu i međunarodnu komercijalnu politiku, direktno ili posredstvom ove ambasade, do 30. novembra 2022. godine.

B. Subjekti civilnog sektora, odnosno privatni italijanski i strani neprofitni subjekti, mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje u vezi sa inicijativama za mir i stabilizaciju Zapadnog Balkana u skladu sa čl. 5 „Uredbe o kriterijumima 2022“, „Odlukom o pokretanju postupka“ i „Javnim pozivom – Konkurs Balkan 2022“, dostupnim na institucionalnoj stranici MAECI, u odjeljku transparentnost (pod „DGUE“):

Javni poziv – Konkurs Balkan 2022. reguliše javnu proceduru evaluacije i odabira projekata koje predlažu privatna lica, pri čemu se za sufinansiranje projekata koji se smatraju vrijednim izdvaja ukupan iznos od 250.000 eura.

Prijedlozi projekata moraju biti u skladu sa pravilima za podnošenje, koja su navedena u Pozivu, i pristići u Generalnu direkciju za Evropu i međunarodnu komercijalnu politiku do 30. septembra 2022. godine.

Na kraju procedure evaluacije, odabrani projekti dobiće maksimalan iznos od 30.000 eura, a sufinansiranje ni u kom slučaju ne može da pređe 90% budžeta projekta.

Prilozi:

DM 3110_26. Uredba o pokretanju privatnog postupka

DM 3110_19. Uredba Kriteriji 2022

Konkurs Balkan 2022 (ITA)

Konkurs Balkan 2022 (prevod na engleski)

Aneks A – aplikacija za grant

Aneks A1 – Application FormAneks A1 – Application Form

Aneks A2 – Budžet

Aneks B – Samoovjerena ovjerena kopija originala

Aneks C – Originalna prateća izjava

Aneks D – Izjava o relevantnosti troškova za projekat

ambsarajevo.esteri.it

Izvor: mreza-mira.net

Related Posts

Trening Finansijski menadžment

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE provodi trening o temi finansijski menadžment koji je od velike važnosti za jačanje organizacijskih kapaciteta. Iako se djelovanje nevladinih organizacija zasniva na plemenitim i društveno korisnim idejama i ciljevima, njihov rad nije imun na probleme koji su svakodnevica savremenog života i poslovnih izazova u smislu izgradnje i provođenja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja, putem kojeg se […]

Trening Upravljanje projektnim ciklusom 2022.

Upravljanje projektnim ciklusom nas uči kako da stvari povezujemo u jednu logičku cjelinu, da posložimo korake našeg rada na način da on zaista bude produktivan i smislen. Upravljanje projektnim ciklusom uglavnom vežemo za projekte, ali njegova funkcija je, zapravo, višedimenzionalna, te ga možemo primjenjivati prilikom kreiranja naših strateških planova, u upravljanju ljudskim resursima, ali i u svakodnevnom[…]