Konferencija Zajedno za dobre i održive politike prema mladima – kako uključiti mlade u rad komisija za mlade na svim nivoima?

Konferencija pod nazivom “Zajedno za dobre i održive politike prema mladima” za cilj ima predstaviti modele i mogućnosti provedbe važnih mehanizama koji su definirani kroz Zakon o mladima FBiH, Zakon o omladinskom organizovanju RS i Zakon o mladima Brčko distrikta BiH. Prije svega, govoriće se o učešću mladih u odlučivanju, odnosno uključenosti mladih u rad komisija za mlade na svim nivoima (općinskim, gradskim, kantonalnim i entitetskim) te o kreiranju budžeta za mlade. Na konferenciji ćemo predstaviti sistem podrške koju Institut nudi donosiocima odluka i institucijama vlasti u cilju kreiranja politika i programa za mlade.

Panel I – Učešće mladih u odlučivanju: prilike i pozitivna praksa

Fokus prvog panela će biti usmjeren na uključivanje mladih u procese odlučivanja, odnosno o trenutnom stanju i izazovima uključivanja mladih u procese odlučivanja. Razmotrit će se prilike i pozitivne prakse sa različitih nivoa vlasti koje bi se trebale primjenjivati i u narednom periodu. Gosti panela će biti političari svih nivoa vlasti (predsjednik Komisije za pitanja mladih FBiH, predstavnik Odbora za pitanja djece, mladih i sporta Republike Srpske, predstavnici Vijeća mladih Federacije BiH i Omladinskog savjeta Republike Srpske).

Panel II – Razgovor s povodom – Šta je budžet za mlade?

Drugi panel će obuhvatiti pitanja koja se odnose na budžet za mlade. Gost će biti predstavnik Službe za obrazovanje, kulturu i sport iz Općine Novo Sarajevo. Ova općina je, nakon usvajanja nove Strategije prema mladima, poduzela određene aktivnosti na kreiranju posebne budžetske stavke za mlade.

Učesnici će razgovarati o tome šta je budžet za mlade, koliko su institucije vlasti i njihovi predstavnici svjesni neophodnosti kreiranja budžeta te da li postoje pozitivni primjeri zajednica koje su poduzele određene aktivnosti na kreiranju posebne budžetske stavke unutar budžeta institucije koja bi obuhvatila sva izdvajanja za mlade.

Institut za razvoj mladih KULT ovim događajem nastavlja razvijati i zagovarati pravna i druga strateška rješenja, te graditi i jačati kapacitete udruženja i vlasti u BiH i regiji, za uspješne i održive politike prema mladima, što je moguće postići samo zajedničkim angažmanom predstavnika institucija vlasti odnosno političara koji djeluju na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini kao i predstavnika nevladinih organizacija koje rade sa mladima.

Konferencija „Zajedno za dobre i održive politike prema mladima“ održat će se u Hotelu Hills u Sarajevu, 25. aprila sa početkom u 10.00 sati. Učesnici će biti predstavnici komisija za mlade, izabrani političari u općinskim/gradskim vijećima te kantonalnim i entitetskim skupštinama odnosno parlamentima te predstavnici krovnih tijela za mlade.

Izvor: mladi.org