Koje promjene nam donosi prva strategija prema mladima FBiH

U oktobru 2023. godine, Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izradi strategije za mlade u Federaciji BiH. Prema ovoj odluci, Federalno ministarstvo kulture i sporta je zaduženo za izradu dokumenta. Budući da Federacija BiH do sada nije imala strateški dokument posvećen mladima, ovo predstavlja jedinstvenu priliku za identifikaciju potreba mladih i uspostavljanje sistemske brige o njima u periodu od 2024. do 2027. godine. U januaru 2024. formirana je radna grupa koja će, uz podršku Ministarstva, Instituta za razvoj mladih KULT i Vijeća mladih Federacije BiH, raditi na kreiranju novih pristupa i mogućnosti za mlade. 

”Imajući u vidu koliko dugo smo čekali na početak izrade strategije za mlade, želim vjerovati da će taj dokument obuhvatiti i ključne nalaze iz Istraživanja o položaju i potrebama mladih u FBiH. Strategija je okvirni dokument koji nas obvezuje da ga pratimo i to je možda najvredniji aspekt tog dokumenta.

– Sanja Vlaisavljević, Federalna ministrica kulture i sporta

Razgovarali smo sa Amilom Čengić, Predsjednicом Skupštine Vijećа mladih Federacije Bosne i Hercegovine, koja nam je slikovito objasnila šta ova strategija konkretno znači mladima.

“Strategija je plan koji nam pomaže da postignemo svoje ciljeve. Dat ću ti primjer. Zamisli da sam ja košarkaška trenerica i moj cilj je da pobijedimo sljedeću utakmicu. Stoga, imam plan koji uključuje planiranje formacije, taktike koje ćemo koristiti tokom utakmice, način kako da iskoristitim talente i sposobnosti svakog igrača u svom timu i način kako da se prilagodimo ako se desi neka nepredviđena situacija. Uz strategiju, imamo najbolje šanse za pobjedu.”

Konkretni ciljevi ove strategije koje su prepoznali Federalnog ministarstva kulture i sporta , Institut za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH i madi su:

1. Poticajan sistem obrazovanja i poslovni ambijent osiguravaju mladima uspješnu tranziciju iz sistema obrazovanja na tržište rada i dalji profesionalni razvoj 

Da li znaš da imamo problem da postojeći sistem praktične nastave ne doprinosi razvoju radnih navika i potrebnih vještina za izlazak na tržište rada? Rezultati istraživanja, koje je sprovelo Institut za razvoj maldih KULT za strategiju, pokazuju da 30,7% mladih nikada nije imalo priliku za praktičnu nastavu tokom svog obrazovanja, a samo 8,1% nas ima praktičnu nastavu svaki dan.

Praktična nastava je prilika da iskusimo radne zadatke i razvijemo vještine koje su nam potrebne kada jednom zakoračimo na tržište rada. Zbog toga je neophodno da se dosadašnja praksa unaprijedi.

E sada, postoji dobra vijest. Parlament Federacije BiH je 2022. godine zadužio Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da izradi smjernice za karijerno usmjeravanje i savjetovanje učenika i učenica. Cilj je da nam se omogući bolje obrazovanje i obuka koja je u skladu sa promjenama na tržištu rada. Ako se ove smjernice budu dobro provodile i ako se praktična nastava poboljša, to može imati ogroman pozitivan uticaj na nas i na cijelo društvo.

2. Zdravo i sigurno okruženje jača egzistencijalnu sigurnost kod mladih te smanjuje njihovu ranjivost i izloženost rizičnim ponašanjima 

Naš obrazovni sistem nije adekvatno prilagođen da nas nauči o zdravlju i i drugim temama neophodnim za zdrav razvoj svake mlade osobe. Uz to, većina ne traži samostalno informacije o zdravlju ili se informišu kod neproverenih izvora, a takođe ne poznaju zakonske mogućnosti koje im stoje na raspolaganju. Stoga, postoji velika potreba za boljim informiranjem i edukacijom.

Recimo, prema istraživanjima, samo 26,1% mladih u FBiH obavilo je sistematski pregled u 2021. godini, i to većinom ne kao redovnu kontrolu nego zbog polaganja vozačkog ispita ili zaposlenja. U poređenju s 2013. godinom, kada je taj postotak bio 43%, vidimo da sve manje mladih vodi računa o svom zdravlju. Još alarmantnije, 14,2% mladih nikada nije obavilo sistematski pregled, što je porast u odnosu na 2013. kada je taj broj bio 9%.

Zašto je ovo važno? Sistematski pregledi su nam jako važni za rano otkrivanje zdravstvenih problema i općenito brigu o zdravlju. Nažalost, mladi često ne obavljaju preglede jer to nije dio njihove rutine, osjećaju se zdravo pa ne vide potrebu, ili jednostavno nisu svjesni važnosti redovnih pregleda.

Strategija za mlade Federacije Bosne i Hercegovine do 2027. godine postavlja cilj da poboljša ove aspekte. Plan je da se unaprijedi kurikulum i da se mladi bolje informiraju o zdravlju kroz razne formalne i neformalne edukacije. Također, planira se poboljšanje komunikacije između mladih i institucija koje se bave pitanjima mladih, kako bismo imali bolje dijaloge i razumijevanje.

3. Socijalna politika u Federaciji BiH promovira međugeneracijsku solidarnost, obezbjeđuje ravnopravnost mladih i štiti ih od socijalne isključenosti 

Stambeno pitanje je važno za kvalitetu života svake osobe, posebno za nas mlade koji želimo da se osamostalimo. Prema analizama, više od tri četvrtine mladih u FBIH živi s roditeljima (78,5%). Samo 19,3% mladih živi odvojeno od roditelja (kao podstanari, u internatu ili studentskom domu), dok je samo 8,6% mladih riješilo stambeno pitanje kroz vlasništvo nad stanom ili kućom. Očigledno je da postojeći programi stambenog zbrinjavanja nisu dostupni većini nas mladih.

Zašto je to tako? Glavni uzroci su visoke cijene stanova za najam, nedostatak subvencija za troškove stanovanja mladih i nemogućnost kupovine nekretnine. Naša kreditna sposobnost je niska, a većina banaka zahtijeva ugovor o radu na neodređeno, što manje od trećine mladih ima. Dakle, teško je dobiti kredit za kupovinu stana. Ima još jedan problem – skoro polovina mladih u FBiH (46,9%) ne može doprinijeti kućnom budžetu. Od 2013. godine do 2021. godine, broj mladih bez prihoda je porastao, a troškovi života su se povećali. Samo 10,8% mladih ima primanja veća od prosječne plate.

4. Pravni i institucionalni okvir osigurava razvoj kulture, sporta i okoliša u Federaciji BiH prepoznavajući potrebe mladih

Da li ti je poznato nemamo adekvatno praćenje učinka dodjele sredstava za mlade u oblastima kulture, sporta i okoliša? Zašto je to važno? Bez adekvatnog praćenja učinka, ne možemo pravilno planirati budžete i sredstva za projekte u oblastima koje su nam bitne, kao što su kultura, sport i zaštita okoliša. To znači da može doći do nesrazmjera u dodjeli sredstava, gdje neki važni projekti možda neće dobiti dovoljno novca, dok drugi, možda manje relevantni, dobijaju previše.

Ako ne znamo šta je uspjelo, a šta nije, teško je unaprijediti programe i osigurati da sredstva budu iskorištena na najbolji mogući način. Ovo se direktno odražava na kvalitet projekata koji su namijenjeni nama mladima i našim interesima.

5. Mladi su podržani da budu aktivni, organizirani i uključeni u procese odlučivanja 

Mislim da smo svjesni ovog problema, da mnoge dobre prilike ne dođu do nas mladih ili saznamo za njih kasno. Ne postoji jasno definisan način komunikacije u državnim institucijama, neki od njih objavljuju na svojim web stranicama, ali dosta ih uopšte nema ažurirane informacije. Nisu modernizovani, tako da retko koji poziv koji objave se može naći na društvenim mrežama. Zbog toga mnoge prilike i mogućnosti koje nam se nude često ostanu neprimijećene. Način na koji nam se informacije prenose jednostavno nije adekvatan.

Statistika kaže da se većina mladih u FBiH informira putem TV-a (47,1%) i internetskih portala (44,5%). Radio još uvijek koristi 17,3% mladih, uglavnom za lokalne vijesti, ali čak 40,2% ga nikad ne koristi. Što se tiče štampanih medija, 64,4% mladih ne čita magazine i časopise, dok dnevne novine ne čita 62,9%.

Da sumiramo – strategija zaista može imati veliki utjecaj na poboljšanje života mladih ljudi. Ona ne bi trebalo da bude samo dokument na papiru, već vodič koji će nam pomoći da prepoznamo i riješimo probleme koji koče naše društvo da napreduje. Kroz dobro osmišljenu strategiju, mladi mogu povećati svoje šanse za uspjeh u mnogim područjima kao što su obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje, kultura, sport i okoliš. Važno je da mladi budu aktivni u procesu oblikovanja strategije, da se naš glas čuje u procesima donošenja odluka i da imamo priliku direktno utjecati na politike koje nas se tiču. Kroz aktivno uključivanje izrade i implementacije strategije, možemo osigurati da rješenja budu prilagođena našim stvarnim potrebama. Na ovaj način, ne samo da radimo na svom individualnom napretku, već doprinosimo i boljem društvu u kojem živimo.

Izvor: rolify.com