Javni poziv
za učešće u programu obuke iz oblasti prodaje i marketinga

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Statutom Razvojne agencije Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/19), Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru Evropske mreže preduzetništva, raspisuje

Javni poziv
za učešće u programu obuke iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“

Prodaja i marketing su funkcije koje svakom preduzeću omogućavaju da na što bolji način pozicionira svoje proizvode i usluge na tržište. Obuka, koja će biti provedena u okviru programa „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“, za cilj ima unapređenje znanja i vještina iz oblasti prodaje i marketinga. Ovladavanje ovim znanjima i vještinama će polaznicima omogućiti da efikasnije doprinesu ostvarenju poslovnih ciljeva svojih preduzeća.

Obuka će obuhvatiti sljedeće oblasti:

Komunikacija sa kupcima

Faze u prodajnom razgovoru sa kupcem
Poslovni bonton u prodaji
Kako razviti i sačuvati odnos sa kupcem
Kako se povezati sa kupcem – komunicirajte na višem nivou
Efikasna telefonska komunikacija sa kupcem


Pružanje usluga kupcima

Kako nadmašiti očekivanja kupaca
Kako poslovati sa zahtjevnim kupcima
Uspostavljanje „zlatnog standarda u pružanju usluga kupcima“

Motivacija u prodaji

Stvaranje pozitivne slike o sebi
Motivisanje kroz pozitivnu komunikaciju

Određivanje prioriteta

Razvijanje strategije korišćenja vremena
70 – minutni sat

Pregovaranje u prodaji

Pregovaranjem do obostrane pobjede u prodaji
Kako pobijediti u igri pregovaranja
Pregovaračke taktike u prodaji

Upravljanje promjenama

Kako postati prodavac koji donosi promjene
Lideri čine da promjene zažive u radu sa kupcima

Osnove marketinga

Osnovni marketinški alati

Strateško planiranje i digitalni marketing

Osnove strateškog planiranja u marketingu
Izrada digitalne marketinške strategije

Digitalni marketing i medijska kampanja

Promocija na Fejsbuku
Gugl analitike
Gugl AdWords
Kreiranje Mailchimp kampanje

Koristi za polaznike obuke

 • Unapređenje individualnih kompetencija (znanja i vještina) iz oblasti prodaje i marketinga;
 • Razumijevanje novih trendova u navedenim oblastima;
 • Razmjena iskustava sa ostalim polaznicima obuke;
 • Visoka orijentacija prema korisnicima i primjeri iz svakodnevnog rada u preduzeću osiguravaju praktičnu korist za polaznike obuke;
 • Završavanjem obuke polaznici stiču sposobnost prenosa stečenog znanja.

Uslovi za prijavu

 • Polaznik trenutno radi na poziciji u oblasti prodaje i/ili marketinga;
 • Poželjno poznavanje novih medija, tehnika marketinga i društvenih mreža;
 • Poželjno korisničko predznanje Excel, Powerpoint i Word;
 • Radno iskustvo u području prodaje i/ili marketinga najmanje 1 godina;
 • Popunjena Izjava o pristanku preduzeća u kojem će se praktično provoditi stečena znanja;
 • Popunjen Upitnik – prodaja i marketing u preduzeću;
 • Pristupanje Bazi dobavljača Razvojne agencije Republike Srpske (za preduzeća) do početka obuke.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene i selekcije utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa,
 • dao lažne informacije.

Potrebna dokumentacija i ocjena prijava Podnosilac prijave dostavlja sljedeća dokumenta:

 • popunjenu prijavu;
 • biografiju na srpskom jeziku;
 • potvrda preduzeća da osoba radi na poziciji koja je direktno vezana za funkciju prodaje i/ili marketinga;
 • izjava o pristanku preduzeća da će biti partner u unapređenju prodaje i marketinga;
 • upitnik – prodaja i marketing u preduzeću.


Na Javni poziv se može prijaviti samo jedna osoba ispred jednog preduzeća.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju kandidati koji su u prethodnim godinama prisustvovali predmetnim obukama, dok će prilikom izbora preduzeća prednost imati ona preduzeća kojima nisu pružene usluge iz oblasti prodaje i marketinga u okviru „Prodajno – marketinške akademije za preduzeća iz Republike Srpske“.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

Napomena:

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Ocjena i kriterijumi za izbor kandidata


Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji vrši ocjenu i izbor kandidata prema sljedećim kriterijumima:

 • Iskustvo kandidata;
 • Uspješnost u poslovanju preduzeća u kojem će se provoditi usluge prodaje i marketinga;
 • Očekivani uticaj obuke na performanse preduzeća.

Izdavanje sertifikata

Polaznici dobijaju sertifikat o završenoj obuci koji izdaje Razvojna agencija Republike Srpske i ovlašteni partner koji će provoditi obuku.

Napomena:

Polaznik će dobiti sertifikat ukoliko bude prisustvovao kompletnoj obuci. Odabrani polaznik neće dobiti gore naznačeni sertifikat ukoliko se tokom provođenja obuke utvrdi da je dao lažne informacije ili nije obezbijedio preduzeće u kojem će tokom obuke praktično primijeniti stečena znanja.

Termini održavanja obuke

Obuke će se održavati u gradu Doboju od septembra do decembra mjeseca 2022. godine.

Obuke će se održavati jedan dan u toku sedmice u terminu od 11:00 do 16:00 časova.

Krajnji rok za završetak obuka je 20.12.2022. godine.

NAPOMENA:

Obuke mogu biti organizovane putem elektronskih sredstava komunikacije, a zavisno od situacije izazvane virusom korona SARS-CoV-2 i COVID 19 bolesti, te obaveznih mjera koje se preduzimaju u cilju sprečavanja njihovog širenja i zaštite stanovništva.

Troškovi obuke
Troškove obuke snosi Agencija, dok će troškove smještaja i prevoza snositi polaznik obuke. Troškove materijala potrebnih za obuku će snositi polaznici obuke.

Agencija će sa izabranim kandidatima sklopiti sporazum o provođenju obuke, a sa predloženim preduzećima ugovor o realizaciji modula obuke iz oblasti prodaje i marketinga. Usluge pružanja obuke iz oblasti prodaje i marketinga su za preduzeće besplatne.

Način prijavljivanja
Prijavu sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije do 31.08.2022. godine, putem elektronske pošte, skeniranu u PDF formatu, na sledeći e-mail sa naznakom: Prijava na Javni poziv za pružanje obuka iz oblasti prodaje i marketinga pod nazivom „Prodajno – marketinška akademija za preduzeća iz Republike Srpske“.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji e-mail ili na broj telefona: 051/222-120.

PRILOG:

Prijava

Upitnik-prodaja i marketing u preduzeću

Izjava o pristanku preduzeća

Uputstvo

rais.rs.ba

Izvor: mreza-mira.net

Related Posts

Javni poziv za učešće u IMPAKT inkubatoru poslovnih ideja Lukavac

Imaš između 18 i 35 godina i dolaziš sa područja Lukavca? Želiš ojačati vlastite preduzetničke vještine? Procijeniti izvodljivost poslovne ideje i naučiti izraditi poslovni plan? Dobiti finansijsku podršku za realizaciju poslovne ideje? Pokrenuti ili unaprijediti vlastiti start-up biznis? Dobiti podršku stručnjaka iz različitih oblasti i mentora u rastu i razvoju biznisa? Upoznati se i umrežiti sa drugim[…]