Javni poziv za (su)finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu

Na osnovu člana 14. Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 36/10), Strategije prema mladima na području općine Ilidža sa akcionim planom za period 2020-2024. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/20) i Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 1/24 i 22/24), a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV

za (su)finansiranje projekata za mlade

iz Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje aplikacija udruženja/fondacija/neformalnih grupa za dodjelu sredstava za projekte za mlade iz Budžeta Općine Ilidža za 2024.godinu koji su u skladu sa aktivnostima navedenim u Strategiji prema mladima na području općine Ilidža sa akcionim planom za period 2020. – 2024. godine.

I    PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA

Pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu imaju aplikanti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

– Udruženja/fondacije koji imaju sjedište na području općine Ilidža;
– Neformalne grupe mladih uključujući i vijeća učenika srednjih škola sa područja općine Ilidža (uz administrativnu podršku registrovanog udruženja čije sjedište se nalazi na području općine Ilidža);
– Da su po prethodnim javnim pozivima ispunili obavezu podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja o utrošku sredstava;
– Projektni prijedlozi koji će se realizirati do 31.12.2024.godine;
– Projektni prijedlozi koji su namijenjeni mladim od 15 do 30 godina starosti sa područja općine Ilidža.

Udruženja/fondacije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,
b) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Ilidža,
c) da su projekti namijenjeni građanima općine Ilidža,
d) da nisu ogranak i da nisu obavljali i ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije.

II    OBLASTI ZA FINANSIRANJE PROJEKATA

Projektni prijedlog treba da se odnosi na neku od sljedećih oblasti:

– Neformalna edukacija (programi iz oblasti omladinskog aktivizma, kursevi stranih jezika, 

  edukacija u cilju poticanja omladinskog poduzetništva i zapošljavanja mladih i dr.),

– Aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi,

– Kreativno izražavanje (škole slikanja i izložbe, koncerti,  pozorišne predstave i sl.),

– Organizovano provođenje slobodnog vremena kroz sportske i rekreativne aktivnosti,  

– Promocija zdravih stilova života i socijalne zaštite (borba protiv aktuelnih poroka, zaštita

  seksualno reproduktivnog zdravlja, prevencija vršnjačkog nasilja, podrška mladim s          

  posebnim potrebama, aktivnosti za socijalno isključene mlade),

– Izgradnja i razvoj lokalne zajednice (aktivnosti koje potiču na veće učešće mladih u

  razvoju lokalne zajednice, ravnopravnost spolova, promovisanje volonterizma i timskog   

  rada),

 – Informisanost i mobilnost mladih.

III    POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Javni poziv treba da  sadrži:

– za udruženja i fondacije 

a) Popunjen Prijavni obrazac (obrazacOB-QMS-851-21 izd.3) – u prilogu javnog poziva,
b) Popunjen obrazac – Projektni prijedlog – u prilogu javnog poziva,
c) Rješenje o registraciji (Aktuelni izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca),
d) Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
e) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama i izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ih ima),
f) Izjava lica ovlaštenog za zastupanje u pravnom prometu aplikanta da li aplikant ima ili nema zaposlenika (izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca),
g) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2023. godinu, ovjeren sa vidljivim pečatom nadležne agencije za finansijsko poslovanje,
h) Potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran (ne starije od 3 mjeseca (ovjerena kopija),
i) *za sportska udruženja potvrda Sportskog saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju sportskih organizacija za 2024. godinu.


– za neformalne grupe (uključujući vijeća učenika srednjih škola)

a) Popunjen Prijavni obrazac (obrazacOB-QMS-851-21 izd.3) – u prilogu javnog poziva,
b) Izjava o partnerstvu (Prilog 1)
c) Popunjen obrazac – Projektni prijedlog – u prilogu javnog poziva,
d) Rješenje o registraciji (Aktuelni izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca) udruženja sa sjedištem na području općine Ilidža koje daje administrativnu podršku,
e) Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj udruženja sa sjedištem na području općine Ilidža koje daje administrativnu podršku,
f) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama i izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ih ima) udruženja sa sjedištem na području općine Ilidža koje daje administrativnu podršku,
g) Izjava lica ovlaštenog za zastupanje u pravnom prometu udruženja sa sjedištem na području općine Ilidža koje daje administrativnu podršku da li ima ili nema zaposlenika (izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca),
h) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2023. godinu, ovjeren sa vidljivim pečatom nadležne agencije za finansijsko poslovanje udruženja sa sjedištem na području općine Ilidža koje daje administrativnu podršku,
i) Potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran (ne starije od 3 mjeseca (ovjerena kopija) udruženja sa sjedištem na području općine Ilidža koje daje administrativnu podršku,
j) *za sportska udruženja koja daju administrativnu podršku potvrda Sportskog saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju sportskih organizacija za 2024. godinu.

Za projekte koji se realizuju u školama potrebna je pismena saglasnost direktora/ice škole.

NAPOMENA:

Sve kopije dokumenata potrebno je ovjeriti kod nadležne općinske službe, a obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta u pravnom prometu i ovjerene pečatom aplikanta.

Dokumentaciju koja se dostavlja na javni poziv potrebno je dostaviti redoslijedom, numerisati i uvezati na način da nije moguće izuzeti bilo koji dokument koji je dostavljen u aplikaciji.

  • Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.
  • Aplikant može konkurisati s najviše tri projektna prijedloga od kojih će biti finansirana/ sufinansirana maksimalno dva projektna prijedloga.
  • Neće se (su)finansirati sljedeće projektne aktivnosti:

– nedostaju formalno-pravni uslovi za kandidovanje projekta,
– nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte (nije dostavljen finansijski izvještaj o realizaciji ranije odobrenih projekata),
– aktivnosti koje se planiraju van općine Ilidža neće se razmatrati,
– projekat je usmjeren na promociju političke stranke,
– dodijeljivanje granta trećoj strani, kupovina nekretnine, pokrivanje deficita, investicije, stručna usavršavanja, školovanje, retroaktivno finansiranje projekata i drugo.

 Neće se finansirati aktivnosti odobrenog projekta koje su provedene prije objave ovog javnog poziva.

IV    NAČIN PODNOŠENJA  PRIJAVA I OCJENA APLIKACIJA

Obrasci u sklopu Javnog poziva se mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima  u Općini Ilidža (Butmirska cesta 12) ili putem web stranice www.opcinailidza.ba.

Prijave na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na protokol u Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilidža  ili putem preporučene pošte na adresu Butmirska cesta 12, s obaveznom naznakom: “Za Javni poziv za (su)finansiranje projekata za mlade iz Budžeta Općine Ilidža za 2024. godinu – NE OTVARAJ”.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane. 

Ocjenu i odabir projekata izvršit će komisija za odabir projekata koju će imenovati općinski načelnik.

Komisija će formalno-pravno uredne prijave pristigle na javni poziv bodovati od 1 do 5 za svaki kriterij:

  Vezanost projekta za oblast

   Potrebno je da se projekat odnosi na oblasti definisane javnim pozivom i da daje doprinos izmjeni ili dopuni javne politike od interesa za mlade.

–  Kvalifikovano članstvo (osoblje za realizaciju projekta)

   Operativni kapacitet: predhodno uspješno implementirani projekti, iskustvo aplikanta u upravljanju projektima i stručni kapaciteti aplikanta – uključujući osoblje, opremu, itd.

–  Jasna definicija ciljne grupe (kome je namijenjen)

   Potrebno je definisati direktne i indirektne korisnike u projektu: izbor korisnika projekta broj direktnih korisnika projekta , broj indirektnih korisnika projekta i ciljnu grupu (starosna dob, spolna struktura i dr.)

–  Očekivani rezultati (efekti na ciljnu grupu) i održivost

   Potrebno je definisati očekivane rezultate koji su realistični i mjerljivi, doprinose ispunjenju projektnih ciljeva, naznačiti na koji način će projektni rezultati trajati i nakon završetka projekta i definisati mehanizme kojima se osigurava održivost projektnih rezultata.

– Detaljan budžet i racionalnost troškova

   Potrebno je da su troškovi realistični, da postoji usklađenost projektnih aktivnosti sa troškovima, pojašnjenje troškova u narativnom dijelu budžeta i da eventualno postoje drugi izvori finansiranja (sufinansiranje).

– Promocija projekta u javnosti

  Potrebno je definisati količinu promotivnih aktivnosti i da li projekat predviđa različite oblike pojavljivanja u javnosti kako bi dosegnuo širu publiku (različiti mediji: TV, radio, štampani, savremeni elektronski mediji, direktna promocija, kampanje i sl.)

– Relevantnost, društvena opravdanost i inovativnost projektnog prijedloga (dodatni kriterij)

  Ocjenjuje se opravdanost realizacije projekta, da li su predložene aktivnosti u skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima, a dodatni kvalitet projekta je inovativnost u rješavanju problema korisnika projekta

– Projekat implementira omladinsko udruženje u skladu sa Zakonom o mladima FBiH (dodatni kriterij)

  Dodatno se boduju projekti koje implementira udruženje čije članstvo i organe upravljanja čine dvije trećine mladih i čije su aktivnosti i statutarne djelatnosti većinom usmjerene na mlade.

Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava sa aplikantima se zaključuju ugovori koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Općina Ilidža zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva namijenjena po ovom javnom pozivu.

 V    OBJAVLJIVANJE I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Ovaj javni poziv objaviće se na web stranici Općine Ilidža i u jednom dnevnom listu u formi obavještenja.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

SVE INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA U VEZI OVOG JAVNOG POZIVA ĆE BITI OBJAVLJENI NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI OPĆINE ILIDŽA, TE UČESNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU NEĆE BITI POJEDINAČNO OBAVJEŠTAVANI.


Sve dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona: 033/775 720.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave, s.r.

PRIJAVA ZA (SU)FINANSIRANJE PROJEKATA ZA MLADE

OBRAZAC ZA PROJEKTNI PRIJEDLOG

PRILOG 1

Izvor: opcinailidza.ba