JAVNI POZIV ZA PRIJEM VOLONTERA U OPĆINU HADŽIĆI

Objavljuje se Javni poziv za prijem 15 osoba visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Hadžići na period od jedne godine. Potrebno je: Pravni fakultet (5 osoba), Ekonomski fakultet (1), Poljoprivredno-prehrambeni fakultet (1), Fakultet političkih nauka – sigurnosne i mirovne studije (1), Građevinski fakultet (1), Arhitektonski fakultet (1), Fakultet za saobraćaj i komunikacije (1), Fakultet za javnu upravu (1),Pedagoški fakultet-Bakalaureat/Mr razredne nastave (1), Filozofski fakultet-engleski jezik i književnost (1), Pedagoški fakultet, odsjek za edukaciju i rehabilitaciju (1).

Kandidati trebaju ispunjavati opće uslove u skladu sa članom 35. Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo. Izbor i prijem osoba izvršit će se na osnovu jedinstvenih kriterija utvrđenih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV,VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići broj: 02-05-1207/13 od 01.02.2013.godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Hadžići, 71240 Hadžići,ul. Hadželi br.114. s naznakom „Za Javni poziv za prijem lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Hadžići – Ne otvaraj“.

Tekst javnog poziva sa detaljnim upustvima preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.

Izvor: hadzici.ba