Javni poziv za finansiranje / sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza iz Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

Na osnovu člana 3. stav (2) Odluke o finansiranju/sufinansiranju boračkih udruženja/saveza (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 10/22), i člana 90. Statuta Općine Ilidža- prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:33/10 i 18/16), Općinski načelnik raspisuje


J A V N I P O Z I V
za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza
iz Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu


Predmet Javnog poziva je podnošenje prijava boračkih udruženja/saveza za finansiranje /sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza.

Finansiranje projektnih aktivnosti podrazumijeva finansiranje:
• aktivnosti obilježavanja značajnih datuma i ličnosti u skladu sa odlukom Općinskog načelnika i Kalendarom obilježavanja zanačajnih datuma, događaja i ličnosti
• projektnih prijedlooga koji se odnose na unapređenje statusa i kvaliteta života boračke populacije

Pravo na finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti ima boračko udruženje/savez koje ispunjava sljedeće opće uslove:
a) da je osnovano i registrovano u Bosni i Hercegovini;
b) da ima sjedište na području općine Ilidža;
c) da svoje aktivnosti razvija na području Općine Ilidža;
d) da je projekat namijenjen građanima Općine Ilidža, pripadnicima boračke populacije;
e) da udruženje/savez nije obavljalo i ne obavlja aktivnosti u ime političke partije;
f) da je udruženje/savez po prethodnom javnom pozivu ispunilo obavezu podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja o namjenskom utrošku sredstava;
g) da se aktivnosti udruženja/saveza odnose na boračku populaciju.

Boračko udruženje/savez može aplicirati za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti u skladu sa aktivnostima udruženja/saveza koje su utvrđene u Statutu udruženja/saveza.

Kriteriji za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkog udruženja/saveza su:
(1) Kriteriji za finansiranje / sufinansiranje projektnih aktivnosti su:
a) Ekonomska opravdanost i racionalnost projektnog prijedloga
– odnos procijenjenih troškova i očekivanih rezultata,
– predloženi troškovi neophodni za implementaciju projekta,
– jasnost i primjenjivost budžeta,
– opravdanost administrativnih troškova.
b) Relevantnost i društvena opravdanost projektnog prijedloga
– relevantnost projekta u odnosu na potrebe korisnika boračke populacije,
– jasna definisanost ciljeva i efekata projekta,
– plan aktivnosti i predložene aktivnosti u skladu sa ciljevima i očekivanim rezultatima,
– dodatni kvaliteti projekta –inovativnost u rješavanju potreba korisnika projekta
c) Operativni kapacitet
– prethodni uspješno implementirani projekti,
– iskustvo aplikanta i njegovih partnera u upravljanju projektima,
– stručni kapaciteti aplikanata i njegovih partnera – uključujući osoblje, opremu, itd.
d) Direktni i indirektni korisnici u projektu
– izbor korisnika projekta,
– broj direktnih korisnika projekta,
– broj indirektnih korisnika projekta,
– ciljna grupa (starosna dob, spolna struktura i dr.).
e) Efekti projekta
– konkretan uticaj aktivnosti predviđenih projektom na korisnike,
– održivost očekivanih rezultata na korisnike projekta.
(2) Udruženja/savezi kojima se odobre projektne aktivnosti mogu za administrativno – tehničke i stručne poslove koristiti sredstva u iznosu od 30% od ukupno odobrenih sredstava za projekat.


Obavezna dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu za dodjelu sredstava je:
1. popunjen Prijavni obrazac (obrazac BU 02/23) – u prilogu javnog poziva;
2. rješenje o registraciji (Aktuelni izvod iz Registra ne stariji od 3 mjeseca);
3. uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj;
4. uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda od nadležne Poreske uprave (ne starije od 3 mjeseca);
5. finansijski izvještaj za prethodnu godinu, ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe;
6. program rada i Finansijski plan udruženja za tekuću godinu usvojen od strane nadležnog tijela udruženja;
7. potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran (ne starije od 3 mjeseca);
8. Statut udruženja;

Način podnošenja prijava i ocjena aplikacija

Prijavni obrazac (Obrazac BU 02/23) može se preuzeti na Web stranici Općine Ilidža www.opcinailidza.ba, ili na Info desku Općine Ilidža, ulica Butmirska cesta 12.

– Dokumentacija koja se dostavlja u kopiji mora biti ovjerena kod nadležne općinske službe, a obrasci potpisani od ovlaštene osobe i ovjerene pečatom podnosioca prijave.
– Prijavni obrazac i priloženu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u CD formatu.
– Uz prijavu je potrebno dostaviti popis dostavljene dokumentacije prema numeraciji navedenoj u ovom javnom pozivu.
– Odobrena finansijska sredstva moraju biti utrošena za projektne aktivnosti do 31.12.2023. godine.
– Udruženja/savezi koji apliciraju sa više projekata u prijavi za dodjelu sredstava obavezni su za svaki pojedinačni projektni prijedlog popuniti Prijavni obrazac BU 02/23, a ostalu obaveznu dokumentaciju će priložiti samo u jednom primjerku u sklopu jedne koverte.

Prijava na Javni poziv sa naprijed navedenom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti, putem preporučene pošte na adresu Butmirska cesta 12, ili na protokol Općine Ilidža, sa obaveznom naznakom: “Za javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza iz Budžeta Općine Ilidža za 2023.godinu” i “NE OTVARAJ”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Sve informacije o odobrenim prijavama, bit će objavljene na Web stranici Općine Ilidža, tako da učesnici neće biti pojedinačno obavješteni.
Za potrebne dodatne informacije u vezi sa prijavama na Javni poziv, mogu se dobiti na telefon 033/775-674.


OPĆINSKI NAČELNIK


Nermin Muzur, magistar uprave, s. r.

PRIJAVNI OBRAZAC za finansiranje/sufinansiranje projektnih aktivnosti boračkih udruženja/saveza iz Budžeta Općine Ilidža

Izvor: opcinailidza.ba