JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA MLADIH U 2022. GODINI

Načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini. Pravo učešća imaju omladinska udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići, udruženja/fondacije/institucije koje rade sa mladima i imaju sjedište na području općine Hadžići te neformalne grupe mladih (uz administrativnu podršku udruženja sa sjedištem na području općine Hadžići). Aplikanti podnose prijavu sa dokumentacijom na Javni poziv Komisiji za dodjelu grantova za mlade, a putem Službe kabineta Općinskog načelnika.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom »NE OTVARAJ« – prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta Općine Hadžići za finansiranje i sufinansiranje projekata mladih u 2022. godini, na protokol Općine Hadžići lično ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Služba kabineta Općinskog načelnika, Komisija za odabir projekata za mlade, ulica Hadželi br. 114, 71240 Hadžići, sa naznakom podataka o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa, telefon i dr.).

Rok za podnošenje prijava po ovom Javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba i oglasnoj ploči Općine Hadžići. Prijavni obrazac sa pratećom dokumentacijom može se preuzeti isključivo putem web stranice Općine Hadžići www.hadzici.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave aplikanata koji su bili korisnici sredstava iz projekta za mlade u 2021.godini, a nisu dostavili izvještaj o utrošku sredstava do 30.06.2022.godine, neće biti razmatrane.

Tekst Javnog poziva preuzmite ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.

Uputstvo za popunjavanje prijavnog obrasca preuzmite ovdje.

Odluku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih preuzmite ovdje.

Izvor: hadzici.ba

Related Posts

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023.

Javni poziv za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Trebinja namijenjenih za finansiranje programa sportskih organizacija u 2023. (12.8.2022)  PDF dokument Javnog poziva  Obrazac za prijavu programa  Obrazac 1  Obrazac 2  Obrazac 3  Obrazac 4  Obrazac 5  Obrazac 5a  Obrazac 6  Obrazac 7  Obrazac 8  Obrazac 9 Izvor: trebinje.rs.ba

Omladinska banka Zavidovići – IV poziv za mlade 2022

Omladinska banka Zavidovići poziva mlade da pišu mikrobiznise od 05.08. do 05.09.2022. godine do 14 sati.  Za mlade poduzetnike i poduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i podršku za registraciju obrta ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM do 2.000 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava pogledaj na Poziv za[…]