Javni poziv za dostavljanje ponuda za trenerske i konsultantske usluge

Podaci o ugovaraču (u daljnjem tekstu: Institut)Institut za razvoj mladih KULTUl. 4. viteške brigade 34-3671210 IlidžaBosna i Hercegovinawww.mladi.org
Oznaka poziva21.04.2-N2.5-1316
Oznaka nabavke (veza s OBR-INA)21.04.2-N2.4-1315
Kontakt za komunikaciju s Institutom u vezi s nabavkomPitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu nabavke@mladi.org i to najkasnije do 15.2.2023. g. do 16.00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije 17.2.2023. g. do 16.30 sati.Kontakt putem telefona nije moguć. Odgovori na telefonske upite neće se smatrati službenom korespondencijom.
Vrsta poziva za dostavljanje ponuda           Restriktivni poziv     √   Otvoreni (javni) poziv          Direktna nagodba (poziv upućen samo jednom klijentu)
Dozvoljena vrsta ponuđača    √    Isključivo pravna lica          Isključivo fizička lica          I pravna i fizička lica
Predmet nabavkeJavna nabavka – trenerske i konsultantske usluge
Detaljna specifikacija nabavke robe, usluge i/ili potrebnih radovaInstitut poziva pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponudu ili ponude za: trenerske usluge za dolje navedene teme za mlade, trenerske usluge za dolje navedene teme za predstavnike organizacija civilnog društva i konsultantske usluge za razvoj organizacija civilnog društva u BiH.Od dobavljače se očekuje:1.      da prema ranije utvrđenim kurikulumima Instituta pripremi i provodi obuke za mlade;2.      da prema ranije utvrđenim kurikulumima Instituta pripremi i provodi obuke za predstavnike organizacija civilnog društva i3.      da pruži konsultantske usluge pravnog, administrativnog, upravljačkog, projektnog i finansijskog savjetovanja i izrade strateških dokumenata za organizacije civilnog društva.Ponuđač može dati ponudu i biti izabran za jedan LOT, više LOT-ova ili sve LOT-ove.POJAŠNJENJA:LOT 1 – LOT 15- Obuke/treninzi provode se po već urađenim kurikulumima tri do četiri puta u toku godine za svaku navedenu temu. Uobičajeno trajanje jednog treninga je dva do tri radna dana za grupe od 20 do 25 učesnika po treningu. Sastavni dio održavanja treninga je i pisanje izvještaja o održanom treningu prema Institutovom obrascu. Termini održavanja treninga bit će naknadno dogovoreni sa Institutom. Prilikom formiranja cijene za uslugu održavanja treninga potrebno je navesti cijenu po danu sa uključenim PDV-om, a tačan broj dana bit će naknadno utvrđen. Ukoliko se trening ne bude održavao u mjestu koje je sjedište ponuđača, dodatno će se obračunati putni troškovi i troškovi smještaja u skladu za pozitivnim zakonskim propisima i internim pravilnicima Instituta, te se ovi troškovi ne uključuju u ponudu.LOT 16- Izrada kurikuluma podrazumijeva cjelovitu razradu kurikuluma po kojem će se odvijati trening na navedene teme, a prema Institutovim obrascima za izradu kurikuluma. Kurikulum treba sadržavati: opći uvod u kojem se opisuje tema i njena važnost za učesnike treninga, ciljeve i rezultate treninga te detaljan plan i program rada sa tačno definiranim vremenskim rasporedom sesija. Kurikulum sadrži i jasno opisane vježbe i materijale potrebne za interaktivan rad sa učesnicima. Prilikom formiranja cijene za uslugu kreiranja kurikuluma potrebno je navesti cijenu po danu sa uključenim PDV-om, a tačan broj dana potrebnih za izradu kurikuluma bit će naknadno dogovoren sa Institutom.LOT 17 – LOT 19- Prilikom formiranja cijene za konsultantske usluge potrebno je navesti cijenu po danu sa uključenim PDV-om, a tačan broj potrebnih konsultantskih dana bit će naknadno dogovoren sa Institutom.Očekivani period trajanja ugovora sklopljenih po ovom pozivu je dvije godine.OpisJedinica mjere1.LOT 1 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:1.1. Tema: Građanski aktivizam i volontiranjedan (8 sati)2.LOT 2 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:2.1. Tema: Pisanje i provođenje projekata i malih građanskih inicijativadan (8 sati)3.LOT 3 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:3.1. Tema: Politike prema mladimadan (8 sati)4.LOT 4 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:4.1. Tema: Javno zagovaranje i lobiranjedan (8 sati)5.LOT 5 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:5.1. Tema: Komunikacija i odnosi s javnostima5.2. Tema: Timski rad i liderstvodan (8 sati)6.LOT 6 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:6.1. Tema: Ljudska prava6.2. Rješavanje konflikatadan (8 sati)7.LOT 7 Trenerske usluge za mlade, po ranije utvrđenom kurikulumu Instituta i to:7.1. Tema: Traženje posladan (8 sati)8.LOT 8 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:8.1. Tema: Finansijski menadžment8.2. Tema: Pravne i organizacijske strukture8.3. Tema: Procedure nabavkidan (8 sati)9.LOT 9 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:9.1. Tema: Mobilizacija resursa9.2. Tema: Vještine upravljanja timom9.3. Tema: Administracija i ljudski resursidan (8 sati)10.LOT 10 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:10.1. Tema: Zagovaranje i lobiranjedan (8 sati)11.LOT 11 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:11.1. Tema: Razvoj javnih politikadan (8 sati)12.LOT 12 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:12.1. Tema: Mediji i odnosi s javnostimadan (8 sati)13.LOT 13 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:13.1. Tema: Monitoring i evaluacija projekata13.2. Tema: Upravljanje projektnim ciklusomdan (8 sati)14.LOT 14 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:14.1. Tema: Finansijska održivost14.2. Tema: Organizacijska održivostdan (8 sati)15.LOT 15 Trenerske usluge za predstavnike organizacija civilnog društva, po ranije utvrđenim kurikulumima Instituta i to:15.1. Tema: Borba protiv trgovine ljudima15.2. Tema: Rodna ravnopravnost15.3. Tema: Prava LGBTQI+ osoba15.4. Tema: Aktivizam u ulozi zaštite građanskih pravadan (8 sati)16.LOT 16 Izrada trening kurikuluma za teme:16.1. Tema: Transparentnost u radu organizacija civilnog društva16.2. Tema: Etičnost u poslovanju organizacija civilnog društvadan (8 sati)17.LOT 17 Konsultantske usluge, i to:17.1. Pravno savjetovanje za organizacije civilnog društvadan (8 sati)18.LOT 18 Konsultantske usluge, i to:18.1. Finansijsko savjetovanje za organizacije civilnog društvadan (8 sati)19.LOT 19 Konsultantske usluge, i to:19.1. Izrada strateških dokumenta za organizacije civilnog društva19.2. Mentorska podrška menadžmentu organizacija civilnog društvadan (8 sati)
Podjela nabavke na lotoveNabavka je podijeljena na više LOT-ova, i to:LOT 1 – LOT 7 – Trenerske usluge za navedene teme za mladeLOT 8 – LOT 15 – Trenerske usluge za navedene teme za predstavnike organizacija civilnog društvaLOT 16 – Izrada trening kurikuluma za navedene temeLOT 17 – LOT 19 – Konsultantske uslugePonuđač će u svojoj ponudi navesti na koji se LOT ili LOT-ove prijavljuje, te mora dati punu ponudu po LOT-u (nije moguće birati samo pojedine teme unutar LOT-ova koji se sastoje od više tema).Ponuđač se može prijaviti na jedan LOT, više LOT-ova ili sve LOT-ove, s tim da će se svaki LOT bodovati zasebno.
Mjesto isporukeIsporuke će biti isporučene u Bosni i Hercegovini na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku, prema detaljno dogovorenom planu. Isporuke će biti u obliku trenerskih izvještaja, kurikuluma ili mjesečnih izvještaja, te drugih dokumenata koji će biti dogovoreni sa Institutom za razvoj mladih KULT.
Rok isporukePeriodično tokom 2023. i 2024. godine u dogovoru sa Institutom za razvoj mladih KULT
Minimalni kvalifikacijski uvjetiDa bi učestvovao u postupku ove nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacijske uvjete, utvrđene u predmetu ove nabavke, i to:1.      Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu putem linka: https://app.smartsheet.com/b/form/afb6b7edae9045169926976dbf594205.2.       Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom, a nije došlo do promjene podataka, uključujući i rješenje o registraciji i uvjerenje o poreskoj registraciji, nije potrebna nova registracija.3.      Ponuđač je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.4.      Ponuđač ispunjava uvjete ekonomske i finansijske sposobnosti.5.      Ponuđač je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.6.      Vlasnik pravnog lica nije aktivist u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.U svrhu dokazivanja gornjih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:a.      rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (dostavlja se putem online sistema za registraciju),b.      uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) (dostavlja se putem online sistema za registraciju),c.      reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine, a koje pojedinačno prelaze iznos od 6.000,00 KM s uključenim PDV-om.
Sadržaj ponudePonuđač je dužan dostaviti:-         dokumente kojim dokazuje minimalne kvalifikacijske uvjete iz prethodne tačke (rješenje o registraciji, potvrdu o poreskoj registraciji i reference) potrebno je dostaviti isključivo kroz online sistem registracije. Dokumenti trebaju biti skenirani i dobro čitljivi, a ne uslikani,-         OBR-PON Obrazac za ponudu,-         OBR-POC Obrazac za cijenu ponude,-         CV/biografiju/e u tabelarnom obliku s podacima koji su relevantni za poziv za osoblje koje planira angažirati na poslovima za koje se prijavljuje.Aktuelne obrasce OBR-PON i OBR-POC ponuđač treba preuzeti na https://OBR.mladi.org
Način dostave ponudaPonuda se dostavlja putem linka: https://s.mladi.org/21.04.2-N2.5-1316.
Rok za dostavljanje ponudaPonude se dostavljaju najkasnije do 20.2.2023. godine do 23.59 sati.Ponude dostavljene na drugačiji način od navedenog ili nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.
Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponudePonuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju Institut neotvorenu ponudu vraća ponuđaču. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.
Jezik na kojem se ponuda dostavljaOBR-PON Obrazac ponude dostavlja na jednom od službenih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izuzev atesta, certifikata, referenci i sl., koji mogu biti na engleskom jeziku.
Period važenja ponudePonude moraju važiti minimalno 30 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude Institut može zahtijevati od ponuđača da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Instituta u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev Instituta, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.
Kvaliteta robe, usluge i/ili radovaOdabrani ponuđač obavezuje se da će isporučena roba, usluga i/ili radovi biti u skladu s važećim propisima, standardima i normativima važećim za predmet nabavke, odnosno da će usluge i/ili radovi biti obavljeni u skladu s načelima pažnje dobrog privrednika odnosno domaćina. Institut zadržava pravo u svakom slučaju pred nadležnim sudom pokrenuti postupak povodom eventualno nastale štete, u skladu s propisima obligacionog prava.
Kriterij za odabir ponuđačaKriterij za odabir ponuđača je najniža cijena robe, usluge i/ili radova, koja je zadovoljavajuće kvalitete. Institut zadržava pravo odabrati cjenovno višu ponudu kada okolnosti slučaja to opravdavaju.Kriteriji koji će se bodovati i težina kriterija u postocima:1.   relevantno iskustvo pravnog lica (40%),2.   relevantno iskustvo planiranog osoblja (30%)3.   cijena (30%).Obrazac za cijenu ponude treba da odražava dobar odnos uloženog novca i postignutih rezultata. Ponuđač treba pokazati inovativnost u pristupu koja se temelji na naučenim lekcijama i najboljim praksama u traženim poslovima.
Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavkeInstitut će odluku o izboru ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku koji je određen u pozivu za dostavljanje ponuda kao rok važenja ponude odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.
Uvjeti plaćanjaPlaćanje se obavlja po završetku svake pojedinačne usluge i dostavljanja izvještaja za svaki pruženu uslugu, te finansijske dokumentacije.Način plaćanja bit će definiran ugovorom s odabranim ponuđačem.
Ostale informacijePonuđači se mole da pažljivo pročitaju tekst javnog poziva prije nego što počnu s procesom pripreme dokumenata i prije nego što pošalju svoju ponudu.Značajno je da ponuđač preduzme mjere da zaposlenici kao ni treća lica nikako nisu izloženi potencijalnom riziku od neugodnosti, neprijatnosti ili rizika narušavanja ljudskih prava u sklopu implementacije ovog posla.Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedenog kontakta u pozivu i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika vodi do dugoročne diskvalifikacije ponuđača i može dovesti do krivične prijave.Ponude dostavljene na drugi način u odnosu na način naveden u pozivu neće biti uzete u razmatranje.
Javni poziv za dostavljanje ponuda za trenerske i konsultantske usluge možete preuzeti OVDJE

Izvor: mladi.org