Javni poziv za dodjelu grantovaza provedbu projekata/inicijativa lokalnih organizacija civilnog društva – udruženja/udruge/nevladine organizacije

Centar za građansku suradnju iz Livna (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (neprofitne udruge/udruženja ili neprofitne udruge/udruženja s jednim ili više medija kao partneri) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Čapljina i Stolac da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike i/ili korisnike organizacije. Također se mogu prijaviti organizacije civilnog društva iz ostalih gradova/općina Bosne i Hercegovine, ali implementaciju projekta provode u gore navedenim gradovima/općinama (jednom gradu/općini ili više njih). Aktivnost podržava Nacionalna zaklada za demokraciju / National Endowment for Democracy (NED). Organizacije civilnog društva sa sjedištem izvan navedenih općina/gradova, mogu aplicirati ukoliko će projekti biti realizirani u navedenim općinama.

1.         Dodjela bespovratnih sredstava (grantovi) za projekte OCD-a, ciljevi i svrha

Dodjela grantova ima za cilj:

1. Poboljšati učinkovitost lokalnih organizacija civilnog društva kako bi se uključili u lokalne procese kao zagovornici interesa zajednice;

2. Jačati partnerstva organizacija civilnog društva i lokalne zajednice u potpori transparentnih i odgovornih lokalnih procesa donošenja odluka;

3. Povećati razinu informiranosti i uključenosti građana u mehanizme i procese odgovornosti u vezi s učinkom lokalne samouprave.

Podrška će biti pružena za 3 aktivne lokalne organizacija koje ulože vrijeme i trud na izradi projekta i okupe druge lokalne aktere koji će doprinijeti provedbi projekta. Uspostava suradnje sa drugim lokalnim akterima strategija je koja promiče bolju komunikaciju i partnerstvo između građana i lokalne uprave.

2.         Prioritetne oblasti programa grantova

CGS će dodijeliti grantove za rješavanje potreba lokalnih zajednica, korisnika ili lokalnog stanovništva u sljedećim oblastima:

 • Promicanje ljudskih prava, demokratskih vrijednosti i vladavine prava i (borba protiv korupcije i kriminala);
 • Podržati slobodu informiranja i neovisne medije(medijska produkcija, kampanje i druge aktivnosti organizacija civilnog društva sa ciljem pokretanja inicijativa za zagovaranje institucionalnih rješenja koja daju odgovore na potrebe i pitanja građana);
 • Promicanje odgovornosti, transparentnosti i participacije građana u procesima odlučivanja;
 • Jačanje demokratskih političkih procesa (posebno izbornog procesa – slobodni i pošteni izbori, poticanje građana na što veću izlaznost na izbore, žene u izbornom procesu …);
 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva;
 • Promicanje reformi u svjetlu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj Uniji.

Sljedeće aktivnosti i vrste projekata nisu prihvatljive za financiranje u okviru ovoga poziva:

 • Projekti koji se odnose na teme koje nisu gore navedene;
 • Projekti s pretežno akademskim fokusom, tj. istraživanja i studije izvedivosti;
 • Projekti koji u velikoj mjeri ili isključivo uključuju isporuku robe ili materijala;
 • Infrastrukturni ili građevinski projekti;
 • Stipendije ili obrazovni programi;
 • Humanitarna pomoć;
 • Kreditiranje trećih lica, dugovanja ili troškovi servisiranja duga (kamate), pričuve za gubitke ili moguće buduće obveze;
 • Projekti koji su prvenstveno nastavak prethodnih ili tekućih projekata, financiranih od strane drugih donatora.

3.         Uvjeti za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva:

 1. Da je OCD registrirana najmanje 6 mjeseci (priložiti Rješenje o registraciji);
 2. Da je OCD aktivna (broj i vrsta projekata realiziranih u posljednje tri godine);
 3. Da OCD nije počela provedbu projekta prije odobravanja od strane Komisije (izjava OCD);

4.         Iznos grantova i doprinos drugih lokalnih aktera

 • Maksimalni iznos granta po jednom podržanom projektu iznosit će do 2.600 USD.
 • Točan iznos svakog pojedinačnog granta će biti određen na osnovu predloženog budžeta, uzimajući u obzir principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. U skladu s tim, Komisija/Povjerenstvo za odabir projekata može predložiti smanjenje i modifikacije budžeta (uslijed čega se ukupni budžet predloženog projekta ne može povećati).
 • Ukupna sredstva izdvojena za ovu aktivnost iznose 7.800 USD.

5.         Kako se kvalificirati za potporu?

Podnositelji zahtjeva moraju ispuniti sljedeće uvjete da bi se kvalificirali za dodjelu bespovratnih sredstava:

i. Odabir projektne ideje uz sudjelovanje korisnika OCD i izrada prijedloga projekta od strane vodstva OCD;

ii. Prijava predana na vrijeme CGS-u;

iii. Odobrenje zahtjeva od strane Komisije/Povjerenstva za projekte OCD-a sastavljene od pet članova (Komisija/Povjerenstvo će pregledati, ocijeniti i odabrati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava);

6.         Postupak za dobivanje podrške

i. Prijave s prijedlozima pristigle u propisanom vremenu od podnositelja zahtjeva;

ii. Procjena zahtjeva od strane svakog člana Komisije/Povjerenstva;

iii. Zajednička rasprava, usporedba i konačna ocjena svake prijave od strane Komisije/ Povjerenstva;

iv. Sastavljanje konačnog popisa rangiranja zahtjeva;

v. Izbor aplikacija s najvišim rangom sa svakog popisa za podršku.

U slučaju nejasnoća oko podataka sadržanih u prijavi, Komisija/Povjerenstvo može zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva. U tom će slučaju konačna odluka biti odgođena za sljedeći sastanak Komisije.

Komisija za odabir projekata pregleda i ocjenjuje dostavljene aplikacije, zatim će sastaviti listu rangiranih projekata, uključujući i rezervnu listu. Konačna lista odabranih projektnih prijedloga će biti objavljena na web stranicama CGS-a.

7.         Objava poziva lokalnim organizacijama za potporu i konkretnu pomoć za projekte

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 03.07.2024. godine do 03.08.2024. godine.

Poziv za konkretnu podršku će biti objavljen na lokalnim medijima, web stranicama CGS, izravno upućen lokalnim organizacijama i općinskim web stranicama, gdje je to moguće.

Aktivnosti odabranih projekata NVO trebaju biti završene do 15.11.2024. godine.

Aplikacioni obrazac sa budžetom/proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv a dostupni su u CGS-u.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mail: cgs-li@tel.net.ba ili na telefon/faks: 034 202 770.

Organizacije civilnog društva trebaju dostaviti popunjenu aplikacijsku formu (jedan tiskani primjerak ili u elektronskoj formi), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, broj i vrsta projekata realiziranih u posljednje tri godine; potvrda OCD da provedba projekta neće početi prije odobravanja) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedeni e-mail sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za OCD na adresu:

Centar za građansku suradnju

Gabrijela Jurkića 16 (Livnoputovi)

80101 Livno

Javni poziv i Aplikacijski obrazac možete preuzeti ovdje:

S-Javni-poziv-za-OCD-2024Download

CGS-Aplikacija-za-OCD-2024Download

Izvor: cgslivno.org