Javni poziv ustanovama, centrima za obuku i poslodavcima za učešće u programu investiranja u obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba

Na osnovu člana 43. Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža za razvoj poduzetničke inicijative i podršku zapošljavanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.15/2022 ) i Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj 2/23), Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI POZIV
USTANOVAMA, CENTRIMA ZA OBUKU I POSLODAVCIMA ZA UČEŠĆE
U PROGRAMU INVESTIRANJA
U OBUKU, PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža, kroz “Program investiranja u obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba”.

Općina Ilidža poziva sve:
– Ustanove, centre za obuku ili druge organizacije koje su registrovane i nalaze se na listi ustanova obrazovanja odraslih Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, kao i
– Poslodavce sa područja općine Ilidža po internom programu, da se prijave na Javni poziv za učešće u programu investiranja u obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih lica sa područja Općine Ilidža.

Poticajna sredstva su planirana u Budžetu za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 KM – ekonomski kod 6145531 “Implementacija programa prekvalifikacije i dokvalifikacije”.

Cilj Javnog poziva je dodatno osposobljavanje nezaposlenih lica, uskljađivanje njihovih znanja i vještina sa stvarnim potrebama tržišta rada i na kraju zapošljavanje nezaposlenih lica sa područja općine Ilidža.

SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha Javnog poziva je stvaranje mogućnosti za nova radna mjesta zapošljavanjem sa evidencije nezaposlenih općine Ilidža kroz obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

PRAVO SUDJELOVNJA

Na Javni poziv za investiranje u program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije mogu se prijaviti:

a) ustanove, centri za obuku ili druge organizacije koje su registrovane za ovu vrstu djelatnosti i nalaze se na listi ustanova obrazovanja odraslih Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo,
b) poslodavci sa sjedištem na području općine Ilidža, po internom programu,
Krajnji korisnici u Programu obuke dokvalifikacije i prekvalifikacije su sve nezaposlene osobe bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen stručne spreme, prijavljene na evidenciju JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža.

Odabir nezaposlenih osoba-krajnjih korisnika za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju vrši Poslodavac/Centar uz posredovanje JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Poslodavci/Centri koji redovno ne izmiruju svoje obaveze uplate javnih prihoda, ne mogu učestvovati u programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije, osim u slučaju kad poslodavac ima potpisan ugovor sa Poreskom Upravom Federacije Bosne i Hercegovine i sa Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate u kom slučaju je poslodavac/Centar dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i /ili Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da poslodavac vrši uplate po potpisanom ugovoru).

Centri koji nisu upisani u registar Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i akreditovane programe formalnog obrazovanja odraslih za sva zanimanja, ne mogu učestvovati u Programu obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije.

IZNOS I NAČIN UPLATE POTICAJNIH SREDSTAVA

Sufinansiranje Programa za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih lica Poslodavcu, vrši se na slijedeći način:
a) uplatom 1.000,00 KM po osobi, nakon završene obuke i dostavljanja dokazne dokumentacije (o izvršenoj obuci i zapošljavanju nezaposlene osobe),
b) uplatom dodatnih 1.500,00 KM po osobi, nakon isteka roka (šest mjeseci rada kod poslodavca koji je obuhvaćen ovim projektom) i dostavljanja dokazne dokumentacije za svih 6 mjeseci rada za koje se vrši refundacija. za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih lica Centru utvrđuje se u iznosu od 2.000,00 KM po radniku i vrši se na slijedeći način:
a) uplatom 1.000,00KM po osobi, nakon verifikacije obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije dostavljanja dokazne dokumentacije,
b) uplatom dodatnih 1.000,00 KM nakon što centar obučenoj osobi obezbjedi zaposlenje i dostavi dokaze o upošljavanju obučene osobe na period od najmanje šest mjeseci.

KOMISIJA

Postupak evidencije i vrednovanja pristiglih prijava, nakon provedenog javnog poziva provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik u skladu sa članom 45. Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja poticajnih sredstava iz Budžeta općine Ilidža za program investiranja u obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba.

Vrednovanje prijava vrši se na osnovu priložene dokumentacije, u skladu sa uslovima i kriterijima iz člana 40. Pravilnika o kriterijima i načinu ostvarivanja poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža za razvoj poduzetničke inicijative i podršku zapošljavanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.15/2022 ) vrednuje pristigle prijave

KRITERIJI

Kriteriji na osnovu kojih se vrši rangiranje poslodavaca su:

a) kriterij 1: djelatnost poslodavca:
– proizvodnja 10 bodova
– uslužne djelatnosti 8 bodova
– ostale djelatnosti 6 bodova

b) kriterij 2: broj trenutno zaposlenih radnika privrednog subjekta/poslodavca:
– do 5 zaposlenih radnika 2 boda
– od 6 do 10 zaposlenih radnika 4 bodova
– od 11 do 20 zaposlenih radnika 6 bodova
– od 21 do 30 zaposlenih radnika 8 bodova
– preko 30 zaposlenih radnika 10 bodova

Maksimalan broj bodova za poslodavce koji je moguće dobiti je 20 bodova.
Kriterij za vrednovanje /bodovanje centra:
kriterij 1: sjedište centra nalazi se na:
– području općine Ilidža 10 bodova
– ostalim općinama u Kantonu 5 bodova
Maksimalan broj bodova koji centar može dobiti je 10 bodova.

U slučaju da dva ili više centara dobiju isti broj bodova prednost će se dati centru koji je u prethodnih 12 mjeseci, od dana raspisivanja javnog poziva, implementirao veći broj obučenih, dokvalifikovanih i prekvalifikovanih osoba.

SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

Prijava na Javni poziv za program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikaciju treba da sadrži:
a) popunjen obrazac za investiranje u obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju (Aneks 5);
b) rješenje o registraciji ili osnivanju kao dokaz da je sjedište firme na području općine Ilidža, dok Centri za obuku ne moraju imati sjedište na općini Ilidža, ali se prednost pri izboru daje centrima sa područja općine Ilidža,
c) uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,
d) uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodanu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),
e) plan i program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije ovlaštene ustanove, centra za obuku ili poslodavca (plan i program Izvođača obuke),
f) centri: rješenje o upisu u registar Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i akreditovane Programe formalnog i neformalnog obrazovanja za sva zanimanja.
Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumentacija tražena Javnim pozivom (u originalu ili ovjerene kopije).

ROK ZA REALIZACIJU PPROGRAMA

Dužina trajanje obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije je maksimalno 8 mjeseci.

Rok za realizaciju programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije je 14 mjeseci od dana potpisivanja ugovora.

NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Obrazac Prijave na Javni poziv za investiranje u obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba, mogu se preuzeti na web stranici Općine Ilidža www.opcinailidza.ba i Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža (info desk), u ulici Butmirska cesta 12.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, na protokol u Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža ili putem preporučene pošte na adresu Općina Ilidža, ul. Butmirska cesta broj 12, sa obaveznom naznakom: “Za Javni poziv za obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba” – Služba za privredu i lokalni ekonomski razvoj ‘NE OTVARAJ'”.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Općine Ilidža (www.opcinailidza.ba) i oglasnoj tabli Općine Ilidža, oglasnoj tabli Mjesnih zajednica Općine Ilidža i Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža. U jednim dnevnim novinama će biti objavljeno obavještenje o raspisivanju javnog poziva.

Prijave se mogu dostavljati 30 dana od dana objave na web stranici Općine Ilidža.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Predata dokumentacija neće se vraćati podnosiocima zahtjeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem kontakt telefona: 033/621- 431; 033/775-750.

Rezultati Javnog poziva biće objavljeni na web stranici Općine Ilidža.

OSTALE ODREDBE

Općina će sa korisnicima sredstava, kojima budu odobrena sredstva, zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze, u cilju realizacije Programa investiranje u obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i način praćenja realizacije programa, te obavezu finansijskog izvještavanja i dostavljanja dokazne dokumentacije način refundacije troškova obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije Poslodavcu/Centru i dr. kao i odredbe o uslovima i načinu raskida ugovora.

SVE INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA U VEZI OVOG JAVNOG POZIVA ĆE BITI OBJAVLJENE NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI OPĆINE ILIDŽA TE UČESNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU NEĆE BITI POJEDINAČNO OBAVJEŠTAVANI.

Dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za privredu i lokalni ekonomski razvoj na broj: 033 621- 431; 033 775-750.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nermin Muzur, magistar uprave, s.r.

ANEKS – 5: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA INVESTIRANJE U OBUKU, PREKVALIFIKACIJU I DOKVALIFIKACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA

Izvor: opcinailidza.ba