JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA

Na osnovu člana 6. i 12. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i poslovnih zgrada u vlasništvu općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/22) na prijedlog Komisije za dodjelu u zakup poslovnih prostorija, Općinski načelnik objavljuje:

JAVNI OGLAS

ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

VLASNIŠTVO OPĆINE ILIDŽA

R/bAdresa poslovnog prostoraPoslovna zonaPovršinaPočetna cijena zakupnineNamjenaVremenski period dodjele u zakupOštećenost poslovnog prostora
1.Rustempašina broj 25Extra zona110m220,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan
2.Velika aleja broj 9Izona26m28,00KM/m2Djelatnosti koje nisu zabranjene OdlukomPoslovna prostorija se dodjeljuje u zakup na period od 5 god.Uslovan

Pravo učešća na javnom oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

Pismene prijave na javni oglas podnose se u zapečaćenoj koverti, sa čitko naznačenim nazivom pravnog lica ili imenom i prezimenom fizičkog lica, adresom i telefonom podnosioca ponude. Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti original ili ovjerenu kopiju potvrde Službe za finansije Općine Ilidža o izmirenim ugovorenim i drugim obavezama prema Općini, original ili ovjerenu kopiju potvrde nadležnog organa  Poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama. Ponuđena zakupnina se ne smije ispravljati i mora biti integralni dio teksta i glasiti na cijelu ili na pola novčane jedinice zvanične valute Bosne i Hercegovine.

Kriterij za ocjenu najpovoljnije ponude jeste najveća ponuđena jedinična cijena po 1 m2, koja ne može biti manja od početne zakupnine. U slučaju više identičnih ponuda Komisija će postupiti u skladu sa čl. 15 Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i poslovnih zgrada u vlasništvu Općine Ilidža.

Ponude se predaju putem pošte ili na protokol Općine Ilidža, ulica Butmirska cesta broj 12, sa naznakom “Javni oglas za poslovne prostorije”.  Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zakupnina se plaća unaprijed za tekući mjesec do petog u tekućem mjesecu, a sve u skladu sa članom 39.  Odluke o dodjeli u zakup poslovnih prostorija i poslovnih zgrada u vlasništvu općine Ilidža (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 19/22).

Komisija je dužna utvrditi najpovoljniju ponudu najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za prijavu na oglas i prijedlog rješenja o dodjeli u zakup poslovne prostorije dostaviti Općinskom načelniku. Ukoliko ponuda zakupca koji koristi poslovnu prostoriju nije najpovoljnija, Komisija je dužna istom ponuditi zakup pod uslovima najpovoljnije ponude.

Rezultati javnog oglasa biće objavljeni na oglasnoj ploči Općine Ilidža i biće dostavljeni svim učesnicima javnog oglasa.

Kontakt telefon 033/ 775-704                       

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                     Nermin Muzur, magistar uprave  s.r.

Izvor: opcinailidza.ba

Related Posts

Aktivizam mi je spasio život

Merima Osmanović, predsjednica Udruženja mladih „Trik“ Kalesija Kad je kao sedmogodišnja djevojčica doživjela nesreću u kojoj je pretrpjela udar struje, usljed čega je doživjela kliničku smrt i bila u komi 48 sati, sa procijenjenih 80% invalidideta niko u porodici, pa ni sama, nije vjerovala u svijetlu budućnost za sebe. Zbog ovog izrazito teškog perioda djetinjstva, Merima Osmanović […]

Projekat “Hollywood u svakom selu”

 Projekcijom filma okončan je projekat “Hollywood u svakom selu” podržan od Fondacije tuzlanske zajednice. U okviru projekta “Borba protiv pandemije Covid 19 kroz filantropiju i solidarnost” Udruženje mladih “Baum” pripremilo je i uz podršku Fondacije uspješno reliziralo online kampanju prikupljanja novca na platformi doniraj.ba. Projekat “Hollywood u svakom selu” bio je prilika da se filmska umjetnost približi[…]