JAVNI OGLAS ZA PRIJEM LICA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Na osnovu člana 34. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 26/16, 89/18, 23/2020 – odluka US, 49/2021 – dr. zakon, 103/2021 – dr. zakon, 44/2022 i 39/2024), člana 18. stav (3) Statuta Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. broj: 02-49-4244/17; 02-45-10243/21 i 02-45-18758/22, člana 26. Pravilnika o radu Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. broj: 02-04-154/22. od 15.03.2022. godine a uz saglasnost gradonačelnika Grada Zenica, broj: 02-45-12319/2024 od 21.06.2024. godine, direktor Agencije Zeda d.o.o. raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa I PREDMET JAVNOG OGLASA

Zenička razvojna agencija ZEDA d.o.o. Zenica, raspisuje javni oglas za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:
1. VSS – VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ……………………………………………. 30 izvršilaca i

2. SSS – IV stepen stručne spreme ……………………………………………………………………………….. 25 izvršilaca.

II OPIS POSLOVA I TRAJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA
Lica će obavljati poslove stručnog osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od:
1. VSS – 12 mjeseci,
2. SSS – 6 mjeseci.

III MJESTO RADA: Zenica.

IV NAKNADA: Svaki kandidat sa kojim se zaključi Ugovor ostvarit će pravo na naknadu u iznosu od 300,00 KM.

V OPĆI I POSEBNI USLOVI
Opći uslovi: kandidat koji se prijavljuje mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane Zakonom o radu FBiH:
a) da ima navršenih 18 godina života,
b) da je državljanin Bosne i Hercegovine.
Pored općih uslova propisanih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove:
a) završena visoka stručna sprema (VII stepen) odnosno najmanje prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova,
b) završena srednja škola (IV) stepen,
c) da se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica kod JU Služba za zapošljavanje ZDK,
d) da nema odrađen volonterski ili pripravnički ili da se nije stručno osposobljavao nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno srednje stručne spreme.

VI POTREBNI DOKUMENTI:

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu s kraćom biografijom dostaviti original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

a) izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od 6 mjeseci

b) uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci

c) diplomu/uvjerenje ili potvrdu o završenom VII stepenu stručne spreme visokog obrazovanja odnosno najmanje prvog (180 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (VSS). Uvjerenje/potvrda ne može biti starija od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome. Kandidati koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz univerzitetsku diplomu dostavljaju i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu fotokopiju univerzitetske diplome dostavi potvrdu visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdan, niti za jednog diplomca. U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji).
d) diplomu o završenom IV stepenu stručne spreme (SSS),
e) uvjerenje da se trenutno nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod Službe za zapošljavanje ZDK, Biro rada Zenica (SSS i VSS)
f) ovjerenu izjavu da nije odradio volonterski ili pripravnički staž ili stručno osposobljavanje u struci do prijave na Javni oglas (SSS i VSS).

Traženi dokumenti ne podliježu vraćanju.
Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz Javnog oglasa obavit će se intervju kojeg provodi Komisija za provođenje procedure izbora lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa imenovana od direktora Agencije ZEDA d.o.o., a koju čine predstavnici Agencije ZEDA d.o.o. i Osnivača.
Sve tražene dokumente sa dokazima u zatvorenoj koverti treba dostaviti poštom preporučeno sa naznakom na adresu:

ZENIČKA RAZVOJNA AGENCIJA ZEDA D.O.O. ZENICA
POSLOVNA ZONA ZENICA 1
Ul. Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
„Javni poziv za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa“
NE OTVARATI

Ovaj Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Agencije ZEDA d.o.o. i Grada Zenica, odnosno prijave se dostavljaju najkasnije do 04.07. 2024. godine.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se uzeti u razmatranje.

Više detalja možete saznati u dokumentu!

Izvor: zeda.ba