Izrađena Strateška platforma Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo poziva zainteresovanu javnost na učešće u procesu konsultacija

Projektni tim Vlade Kantona Sarajevo za izradu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo izradio je Stratešku platformu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo.

Cilj izrade predmetne strategije je postizanje pozitivnog demografskog trenda u Kantonu Sarajevo kroz identifikovanje aktivnosti koje će biti usmjerene ka postizanju željenog rezultata.

“Izrada i usvajanje strateškog dokumenta u oblasti demografskog razvoja u Kantonu Sarajevo je izuzetno važan korak u planiranju i kreiranju politika koje će polučiti pozitivne demografske trendove. Sam dokument ima posebnu naučnu i praktičnu vrijednost, uzimajući u obzir činjenicu da u Bosni i Hercegovini do sada nije izrađen ni jedan dokument ovakve vrste na institucionalnom nivou. Odlučili smo se za studiozan pristup u kreiranju mjera u svrhu postizanja cilja da Kanton Sarajevo bude prosperitetan i privlačan za život stanovnika svih generacija, što će u konačnici obezbijediti demografsku održivost Kantona Sarajevo.”, izjavila je ovom prilikom ministrica Prvulović.

Obzirom da u procesu izrade strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno Uredbi o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” br. 74/19 i 2/21), prvu fazu predstavlja izrada strateške platforme, Projektni tim je sačinio Stratešku platformu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo. O navedenom je informisana Vlada Kantona Sarajevo koja je na 118. sjednici usvojila Informaciju o izradi Strateške platforme Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo, te je tom prilikom Strateška platforma prezentirana članovima Vlade.

U skladu sa članom 11. Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine o strateškoj platformi se provode konsultacije koje će trajati 30 dana, a izvršiti će se objavom iste na web stranici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, kao nosioca izrade strateškog dokumenta.

Imajući u vidu sve navedeno, dokument je predviđen za konsultacije i dostupan je za komentare, sugestije i primjedbe koje je moguće dostaviti putem “obrasca za komentare” koji se nalazi u priloženom linku na https://mrsri.ks.gov.ba/sites/mrsri.ks.gov.ba/files/obrazac_za_komentare…

Komentare, sugestije i primjedbe na Stratešku platformu Strategije demografskog razvoja Kantona Sarajevo je moguće dostaviti 30 dana od dana postavljanja dokumenta na web stranicu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo na e mail smaragda.luckin@mrsri.ks.gov.ba.

DokumentVeličina
PDF icon Strateška platforma3.57 MB
Microsoft Office document icon Obrazac za komentare26.5 KB

Izvor: mrsri.ks.gov.ba