Formiranje Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u školskoj 2020/2021. godini i angažovanje asistenata za djecu s teškoćama

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dostavilo je saglasnost školama za prijem stručnog kadra, u cilju formiranja Mobilnog stručnog tima za podršku inkluzivnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. S tim u vezi, školama koje su u prethodnoj školskoj godini imale angažirane psihologe, logopede i edukator-rehabilitatore (defektologe) odobreno je ponovno angažovanje navedenog stručnog kadra, i to psihologa (17), logopeda (11) i edukator-rehabilitatora (defektologa) (12). Rad članova i članica Mobilnog stručnog tima uključuje razumijevanje principa i filozofije inkluzivnog obrazovanja, odgovornost i etičnost, timski rad i partnerstvo s porodicom i lokalnom zajednicom, planiranje i praćenje, stručnu pomoć i podršku djetetu, roditeljima i kolegama te lični i profesionalni razvoj. Članovi Mobilnog tima u obavezi su pružati stručnu podršku predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Više na: https://www.facebook.com/100231161658650/posts/190413225973776/